Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22297

Hankkeen nimi: Menneisyys meissä - Osallisuutta kulttuuri-identiteettiä vahvistamalla

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: Pohjoisranta 4

Puhelinnumero: 0407341060

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: https://www.rovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alariesto Tuija Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Näyttelyamanuenssi

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuija.alariesto(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407341060

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Menneisyys meissä - Osallisuutta kulttuuri-identiteettiä vahvistamalla -hankkeessa tutustutaan kulttuuriperintökasvatusmenetelmiä käyttäen oman elinympäristön historiaan ja opitaan näkemään menneisyyden vaikutukset omassa elämässä. Kulttuuri-identiteetin vahvistamisen myötä osallistujien itsetuntemus ja itsetunto kasvavat.

Hanke toteutetaan yhteistyössä lappilaisten kulttuuri- ja nuorisotoimien, paikallismuseoiden ja Lapin maakuntamuseon kesken siten, että Lapin maakuntamuseo hallinnoi hanketta, mutta hankkeelle palkataan oma työntekijä. Hän työskentelee noin kymmenellä eri paikkakunnalla syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Työskentely tapahtuu pienryhmissä; nuorilla on oma ryhmä, mielenterveyskuntoutujilla omansa. Yhdessä työskennellen tutustutaan oman elinympäristön historiaan ja asemoidaan oma elämä historialliselle jatkumolle. Työskentely on työpajatyyppistä, ja osa työskentelystä tapahtuu kunkin paikkakunnan paikallismuseoissa. Lisäksi hankkeen asiakkaat tulevat tekemään syventävän vierailun Rovaniemelle ammatillisesti hoidettuihin museoihin. Kaiken toiminnan tarkoituksena on auttaa haasteellisessa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä löytämään uusia osallisuuden muotoja kulttuurin ja historian parissa.

Hanke luo uusia toimintamuotoja uusien toimijoiden välille. Museoilla on paljon annettavaa ihmisten hyvinvoinnille, ja hankkeen myötä sote- ja nuorisopuoli oppii tuntemaan myös museoiden toimintaa. Luonnollisesti museot saavat arvokasta kokemusta sosiaalipuolen toimijoista, mikä helpottaa tulevaisuudessa uusien asiakasryhmien kanssa työskentelyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret että mielenterveyskuntoutujat Lapin maakuntamuseon toiminta-alueella. Museon toiminta-alue on entinen Lapin lääni pois lukien Tornionlaakso, Kemin seutu sekä saamelaisten kotiseutualue.
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo varmistamalla kaikkien osallistuminen tasavertaisesti ja siten, että kumpaakin sukupuolta on mukana hankkeessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten vanhemmat, sukulaiset ja lähipiiri. Mielenterveyskuntoutujien perheet, sukulaiset, paikallisyhteisö.

Lapin maakuntamuseon toimialueen paikallismuseoista mukana toivotaan olevan:
Kittilän kotiseutumuseo. Sodankylän kotiseutumuseo, Kotiseututalo Puistola (Savukoski), Pelkosenniemen kotiseutumuseo, Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo, Posion kotiseutumuseo, Ranuan pappila- ja pitäjämuseo, Kemijärven kotiseutumuseo (Kotiseutuyhdistys Kemijärven Kotikiekerö ry.), Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo (Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseoyhdistys ry) ja Rovaniemen kotiseutumuseo (Totto ry.)

Kolmea viimeistä ylläpitää yhdistys, muut ovat kuntien ylläpitämiä. Paikallismuseot eivät ole hankkeessa varsinaisia toimijoita, mutta hanke toteutetaan yhteistyössä paikallismuseoiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 261

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 192

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 387

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Ranua, Pelkosenniemi, Kittilä, Savukoski, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 48

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmasidonnainen toimintaympäristöanalyysi tehdään hankkeen aikana.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisilla ja miehillä on tasavertaiset ja yhtäläiset oikeudet osallistua hankkeen toimintoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma toiminnoissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole juuri vaikutusta luonnovarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole ilmastonmuutokseen liittyviä vaikutuksia. Matkat pyritään tekemään ilmastoystävällisesti, tosin auton käyttö on pitkien välimatkojen vuoksi pakollinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Työpajoissa voi tulla jonkin verran jätteitä, kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei merkitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Hankkeessa kehitetään museo- ja kulttuuripalveluja maakunnallisesti Lapin alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hanke edistää hyvinvointia ja sen edistäminen on yksi hankkeen tavoitteista.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hanke voi auttaa tasa-arvon edistämisessä, mutta se ei ole hankkeen tavoite.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeen päätavoite on parantaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 0
Hanke auttaa osallistujia ymmärtämään kulttuuriympäristön merkityksen ja sen muutoksen vaikutukset omaan elämään.
Ympäristöosaaminen 2 0
Hankkeessa tutustutaan omaan elinympäristöön ja opitaan lukemaan sen historiallisia kerrostumia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke aloitettiin tiedottamalla yleisesti hankkeesta sekä erityisesti kohdepaikkakuntia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Hankkeen aikataulusta ja sisällöstä tiedotettiin tarkemmin yhteistyökumppaneiksi löytyneitä tahoja.

Hankkeen kaarta alettiin suunnittelemaan keväällä 2021 kuitenkin keskittyen kesän työpajoihin. Työpajojen sisältöjen suunnittelua jatkettiin halki vuoden osuus kerrallaan tutustuttuamme paremmin ryhmiin.

Hankkeen työpajoja pidettiin pienryhmille kesällä 2021 kohdekunnissa pääosin kotiseutumuseoilla. Työpajoissa paneuduttiin eläytymällä ja keskustelemalla oman perheen ja paikkakunnan menneisyyteen. Ryhmät tulivat syksyllä museovierailulle Rovaniemelle Lapin maakuntamuseoon ja Rovaniemen taidemuseoon. Vierailulla tutustuttiin näyttelyihin, pohdittiin näyttelyiden rakentumista ja osallistuttiin taidetyöpajaan. Päätöstapaaminen ryhmien kanssa oli loka/marraskuussa kohdekunnissa. Tapaamisessa teimme tulevaisuuten suuntaavia tehtäviä, purimme hanke kokonaisuutta ja keräsimme palautetta.

Päätöstapaamisella kerätyistä esineiden/asioiden tarinoista tehtiin verkkonäyttely. Hankkeesta tehtiin myös opasmainen julkaisu, jota jaettiin osallistuneille, lapin kuntien toimijoille ja museoverkostolle.Verkkonäyttelyyn, hankkeen julkaisuun ja hankkeeseen tarkemmin voi tutustua osoitteessa menneisyysmeissa.fi.

Osallistujille uudet tavat tarkastella mennyttä olivat mielekkäitä ja usein kiinnostus nousi omaa elämää, identiteettiä ja asuinseutua kohtaan.Osallistujien menneisyyssuhde vahvistu hankkeessa ja etenkin museovierailut olivat mieleenpainuvia. Museovierailu oli monelle osallistujalle elämän ensimmäinen. Hankkeen tavoitteet osallistujamääristä täyttyivät.

Hankkeessa museo sai kehitettyä yhteistyöverkostoa vastuualueen kunnissa, oppi hanketyötä, kehitti uusia työpajamalleja ja oppi uudenlaisesta yleisötyöstä. Historiaa ja kulttuuriperintöä pohtimalla voi käsitellä elämän suuria kysymyksiä ja luoda elämään mielekkyyttä tuomalla mennneestä asioita, jotka palvelevat tämän päivän hyvinvointia