Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22302

Hankkeen nimi: Arjen turvallisuuden tiekartta - aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2020 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raasakka Eija Riitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.raasakka(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407098160

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kehittämistavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy sosiaalisen osallisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen keinoin.

Tavoitteena on valmistella Arjen turvallisuuden tiekartta monitoimijaisessa ja osallistavassa yhteistyössä. Tiekartan avulla kartoitetaan nykytilanne, määritellään yhdessä visio ja tavoite, tärkeimmät kehittämiskohteet indikaattoreineen sekä esitetään kehittämiskohteille konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Tiekartta rakentaa polun suunnitelmista toimintaan, joten tiekartan toteuttamista suunnitellaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa myös sen, että tiekartta ei jää irralliseksi vaan se yhdistetään meneillään oleviin maakunnallisiin kokonaisuuksiin, kuten Lapin veto- ja pitovoima, koronaEXIT, sotekeskus- ja rakenneuudistuksen valmistelu ja Lappi-sopimuksen valmistelu.

Tiekartan avulla pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan verkostotoimijoiden osaaminen, välttämään mahdollista päällekkäistä työtä ja käyttämään niukkoja resursseja tehokkaasti.

Hankkeen toimenpiteet ovat
Toimenpide 1. Nykytilanteen kartoittaminen, tilannekuvan muodostaminen ja toimijoiden kuvaaminen. Aikataulu joulukuu 2020 – tammikuu 2021.
Toimenpide 2. Tiekartan laatiminen. Aikataulu tammikuu 2021 – kesäkuu 2021
Toimenpide 3. Tiekartan kehittämiskohteiden toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman laatiminen. Aikataulu tammi 2021 – syyskuu 2021


1. Kuvaus arjen turvan tiekarttaa ohjaavista strategioista ja ohjelmista sekä osapuolista (tilannekuva)
Toteutumana peilataan erityisesti Lappi-sopimuksen, Lapin järjestöstrategian (2030) sekä Lapin hyvinvointiohjelman (2025) tavoitteita. Strategiat tarjoavat keskeisen tilannekuvan tavoiteltavista päämäristä sekä toimenpiteistä, joilla luodaan arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin ekosysteemi.

2. Tiekartan visio ja tavoitteet
Visio luodaan Lapin eri strategioiden, asiantuntijahaastatteluiden ja työpajojen synteesinä ja näillä menetelmillä asetetaan myös tavoitteet.

3. Tunnistetut kehittämiskohteet
Painopisteinä tarkastellaan erityisesti verkostomaisen toimintavan jatkuvuutta, digitalisaation antamia mahdollisuuksia sekä syrjäytymisen ehkäisemisen ja osallisuuden kehittämistä.

4. Kehittämiskohteiden toimeenpano- ja rahoitussuunnitelmat

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat, järjestöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntalaiset, yritykset, viranomaiset, oppilaitokset, rahoittajat, Lapissa meneillään olevat valmisteluprosessit

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 268

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 268

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 95 335

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 335

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Sodankylä, Posio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Inari, Enontekiö, Salla, Pello, Tornio, Muonio, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Simo, Ylitornio, Ranua, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnittelun aikana on tutustuttu rakennerahastosivujen materiaaliin ja tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hyvinvointiverkostoissa painottuu naisvaltaisuus ja turvallisuusverkostoissa miesvaltaisuus. Kunnissa turvallisuus- ja hyvinvointikertomuksista vastaavat henkilöt ovat usein naisia, koska painotus on ollut hyvinvointipuolella. Turvallisuusverkoston viranomaistoimijat ovat voittopuolisesti miehiä. Yhdistystoiminnassa toimijat ovat usein naisia, samoin sosiaalisen yritystoiminnan edustajat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen (TEM 2015) siten, että niin nais- kuin miesvaltaistenkin alojen ja yrittäjyyden edustajia otetaan mukaan hankkeen toimintaan ja mahdollistetaan siten kaikkien yhdenvertainen osallistuminen. Suunnittelun kaikissa vaiheissa on pohdittu sukupuolen ja yhdenvertaisuuden merkitystä ja vaikutusta tavoitteiden settelussa,toimenpiteissä ja arvioiduissa tuloksissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke kohtelee tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen kaikissa vaiheissa ja toiminnoissa huomioidaan sukupuolten työnjaollinen merkitys ja valtavirtaistaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Sisältyy tiekartan kehittämiskohteiden suunnitteluun
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Sisältyy tiekartan kehittämiskohteiden suunnitteluun
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Sisältyy tiekartan kehittämiskohteiden suunnitteluun
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Sisältyy tiekartan kehittämiskohteiden suunnitteluun
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Sisältyy tiekartan kehittämiskohteiden suunnitteluun
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Päätavoite
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen
Kulttuuriympäristö 0 2
Sisältyy tiekartan kehittämiskohteiden suunnitteluun
Ympäristöosaaminen 0 2
Sisältyy tiekartan kehittämiskohteiden suunnitteluun

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli valmistella Lapin arjen turvallisuuden tiekartta monitoimijaisessa ja osallistavassa yhteistyössä. Hankkeessa pyrittiin tunnistamaan ja tunnustamaan verkostotoimijoiden osaaminen, välttämään mahdollista päällekkäistä työtä ja käyttämään niukkoja resursseja tehokkaasti. Tiekartta rakensi polun suunnitelmista toimintaan.

Hanketyö koostui kolmesta osa-alueesta:
1. Tilannekuva, joka muodostettiin neljän tarkastelun kautta: 1.1 alueelliset, kansalliset ja kansainväliset strategiat ja ohjelmat (n=21); 1.2 maakunnalliset ja valtakunnalliset toimijat (n=38); 1.3 Lapissa 2014-2020 toteutetut aiheeseen liittyvät kehittämishankkeet (n=331); 1.4 Hyvinvointi- ja turvallisuustilastokatsaus (n=44).
2. Tarvekartoitus, lappilaisten odotuksia ja ideoita koottiin seuraavasti: 2.1 seutukunnalliset työpajat kuntatoimijoille (n=113); 2.2 asiantuntijahaastattelut (n=21); Karungin alakoulun koululaisten piirustus- ja kirjoituskilpailu (n=72); Lapin yliopiston harjoittelukoulun 9. luokkalaisten työpajat (n=66); Saamelaissenioreiden keskustelutilaisuudet (n=14); Kylätoimijoiden työpaja (n=19)
3. Tiekartta työstettiin tilannekuvan ja tarvekartoituksen synteesinä. Lapin arjen turvallisuuden tiekartassa esitellään hankkeen tausta, prosessikuvaus, strategiset lähestymistavat, toimenpidekokonaisuudet ja niihin liittyvät toimenpide-ehdotukset sekä tiekartan seuranta ja jatkuvuus. Tiekartan lisäksi on koostettu toinenkin julkaisu, Lapin Arjen turvallisuuden tiekartan tausta-aineistot ja analyysit, joka esittelee kaikki edellä kerrotut toimenpiteet yksityiskohtaisesti.

Hankkeen tuloksena on julkaistu Lapin arjen turvallisuuden tiekartta ja siihen liittyvä laaja taustaraportti, Lapin arjen turvallisuuden
tiekartan tausta-aineistot ja analyysit. Tiekarttaa on esitelty laajasti sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, ja painettu tiekartta (n=1000) on toimitettu kaikille hankkeen toimenpiteisiin osallistuneille. Tiekartan toimenpiteiden toteutumista seurataan puolivuosittain Lapin turvallisuusverkoston johtajakokouksessa.

Merkittävä laadullinen tulos on tietoisuuden kasvaminen arjen turvallisuudesta sekä päättäjien pöydissä että lappilaisten keskuudessa. Arjen turvallisuudesta keskusteltiin, käsitettä pyöriteltiin eri näkökulmista ja sen turvaamiselle ideoitiin yhdessä keinoja. Hanke tarjosi ajankohtaan hyvin sopivan keskustelufoorumin kuntien ja kuntalaisten valmistautuessa hyvinvointialueiden ja kuntien väliseen työnjakoon.