Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22306

Hankkeen nimi: Henkilöstöjohtamisen kehittäminen pk-yrityksissä tuo hyvinvointia -HYVÄ POMO hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.1.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0187743-7

Jakeluosoite: Isokatu 4, 90100 OULU

Puhelinnumero: 0505277288

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.ppy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Hannele Kolehmainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.kolehmainen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505277288

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pienissä ja keskisuurissa työllistävissä yrityksissä on harvoin erillistä henkilöstöjohtamiseen palkattua henkilöä. Johtaminen kulminoituu yrittäjän omaan osaamiseen ja taitoihin. Käytännössä Pohjois-Pohjanmaalla on yli 90 % yrityksistä alle 20 henkeä työllistäviä yrityksiä. Yrittäjäjärjestön tekemien selvitysten perusteella pk-yrityksissä on kasvuhalukkuuta ja näyttää siltä, että vielä seuraavina kolmena vuotenakin yrityksissä on merkittävästi rekrytointitarpeita. Yritysten merkittävin kasvun este on yrittäjien oma jaksaminen ja osaavan työvoiman saanti ( Kasvun Suunta kysely 2020). Lisäksi eniten yrittäjiä henkilöstöjohtamisessa haastaa erilaiset muutostilanteet, uuden henkilön rekrytointi tai jokin yrityksen sisällä tapahtuva muutostilanne (esim.laajennus, supistaminen,uudet tuotteet, uudet asiakkuudet, uudet toimintamallit, uudet teknologiat), samoin työntekijästä johtuvasta syystä johtaminen tuntuu välillä haastavalta. Yrittäjä jää tällaisissa tilanteissa monesti yksin ja lopputulos ei välttämättä ole yrityksen kannalta paras mahdollinen. Jätetään esimerkiksi kokonaan rekrytoimatta, kun siihen ei ole aikaa ja osaamista.
Hanke auttaa niitä pk-yrityksiä, joilla ei ole omaa erillistä henkilöstöjohtamiseen palkattua henkilöä yrityksessä selvittämään yrityksen haasteita ja lisäämään yrittäjän osaamista henkilöstäjohtamisessa. Tavoitteena on antaa konkereettista apua yritysten henkilöstäjohtamiseen sen moninaisissa erilaisissa tilanteissa.
Toiminnan toteuttamiseksi kilpailutetaan asiantuntijapooli, josta yrityksiin saadaan räätälöityä apua selkeisiin henkilöstöjohtamisen alle kuuluviin kysymyksiin.
Tavoitteena on, että yrittäjän osaaminen lisääntyy ja oma jaksaminen siten paranee ja yritykseen saadaan hyviä malleja toimia erilaisissa tilanteissa. Parempi henkilöstöjohtaminen johtaa parempiin tuloksiin ja yrityksen kasvuun ja lisää myös koko yrityksen työhyvinvointia. Hankkeella myös on tarkoitus verkostoida yrityksiä eri tilaisuuksien avulla,tällöin myös päästään vähitelleen muutamaan myös yritysten toiminta- ja asennekulttuuria hyödyntää tarjolla olevia asiantuntijapalveluita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien aluejärjestön alueella sijaitsevat alle 20 henkeä työllistävät pk-yritykset, joissa HR-asiat hoituu osana jonkun henkilön toimenkuvaa, ja heidän henkilöstö. Myös yksinyrittäjät, jotka toimivat verkostomaisesti (esim. parturi-kampaamot, joissa on vuokratuoliyrittäjiä ja muut vastaavalla konseptilla toimivat yrittäjät) ja heidän verkosto ovat kohderyhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke hyödyttää alueen työvoimaviranomaisia ja rekrytointiyrityksiä sekä yritysten alueellisia ja kunnallisia kehittämisorganisaatioita. Toimilla haetaan helpotusta yrittäjän arkeen ja parannetaan mahdollisuuksia kasvuun ja yrityksen kehittämiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 981

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 364

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 252 981

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 120 818

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Koillismaan, Ylivieskan, Oulun, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Tyrnävä, Hailuoto, Pyhäjärvi, Oulu, Merijärvi, Siikalatva, Muhos, Kempele, Kärsämäki, Siikajoki, Oulainen, Utajärvi, Lumijoki, Raahe, Ii, Taivalkoski, Liminka, Pyhäntä, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Vaala, Kuusamo, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 4

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomessa yrittäjistä noin 65 % on miehiä ja 35 % naisia. Työllistävistä yrityksistä vain 1/4 on naisia ja 3/4 miehiä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueen sukupuolijakauma ja jako työllistävä yrittäjä vs yksinyrittäjä noudattelee Suomen linjaa. Pohjois-Pohjanmaan alueen erityispiirteinä on Oulun alueen vahva ICT-klusteri, jossa korostuu miesvaltaisuus. Myös maa- ja metsätalouden alalla on runsaasti miesyrittäjiä, samoin kuljetusalalla. Terveys- ja sosiaalipalveluissa naisyrittäjien osuus on huomattavasti isompi kuin miesten. Tällä sektorilla on myös paljon yksinyrittäjiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
noin kolmannes yrittäjistä on naisia ja 2/3 miehiä. Yrityksiä palvellaan tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole erityinen tavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Osaamisen lisääminen parantaa mahdollisuuksia panostaa myös muihin yrityksen arvomaailmaan kuuluviin asioihin, joihin tänä päivänä kuuluu ilmastoasiat ja vastuullinen kasvu
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
voi välillisesti vaikuttaa jos yrityksen henkilöstöä johdetaan hyvin ja oikeilla tavoilla kannustetaan kierrätykseen ja vastuullisuuteen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Hankkeesta saatava kokemus niistä palveluista, joilla saadaan paran mahdollinen hyöty suhteessa käytettyyn palveluu lisääntyy. Tämä auttaa sidostahoja palvelumuotoilemaan omia palveluitaan
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Hyvä henkilöstöjohtaminen edistää koko työyhteisön hyvinvointia ja jaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei tasa-arvovaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
osaamisen lisääntyminen esim rekrytoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa saattaa edesauttaa eri kulttuuritaustasta olevin ihmisten rekrytointia ja integroitumista työyhteisöön
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-