Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22308

Hankkeen nimi: VALTTI -Valmennuksella ja osaamisen vahvistamisella tehoa työllistymiseen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keminmaan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0210469-8

Jakeluosoite: Rantatie 21

Puhelinnumero: 040 846 3345

Postinumero: 94400

Postitoimipaikka: Keminmaa

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Luukas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.luukas(at)keminmaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405295002

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VALTTI -Valmennuksella ja osaamisen vahvistamisella tehoa työllistymiseen –hankkeen tavoitteena on saada vaikuttavuutta nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen Keminmaassa. Hankkeessa on tavoitteena tehostaa työllistymismahdollisuuksia työkokeilu- ja palkkatukityösuhteen yhteyteen liitettävällä valmennuksellisella asiakasohjauksella, osaamisen vahvistamisella ja työelämäyhteistyön tiivistämisellä. Yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään työelämän toimijoiden, TE-toimiston, ammatillisen osaamisen ja valmennuksen asiantuntijoiden sekä kunnan muiden työnhakijoiden kanssa toimivien tahojen kanssa.
Hankkeen työelämäyhteistyöllä luodaan perusta asiakkaiden tavoitteelliseen osaamisen vahvistamiseen työelämässä. Työnantajia informoidaan osaamisen vahvistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista, kuten tarjottavasta tuesta työvoiman rekrytointiin, palkkaukseen ja rekrytoitavan perehdytykseen ja osaamisen vahvistamiseen. Työelämäyhteistyössä kartoitetaan työnantajien muuta tarvitsemaa osaamista, koulutusta tai työvoimaa.
Osaamisen vahvistuminen työtehtävissä saadaan näkyväksi ja hyödynnettäväksi työtehtävien opinnollistamisella työpaikalla. Hankkeessa asiakasohjausprosessia määrittää asiakkaan tarpeet, nivelvaiheessa on usein riski ettei asiakas jostain syystä etene suunnitellulla polulla ellei rinnalla kulkija ole tukena. Asiakkaan osaamisen vahvistamiseen hankkeessa räätälöidään tarvittava opintopolku: ohjataan oppilaitoksiin, lyhytkoulutuksiin tai hyödynnetään opinnollistamista. Työkokeiluun tai palkkatukityöhön ohjautuva asiakas voi täydentää keskeytyneitä opintoja jopa kokonaiseksi tutkinnoksi. Hankkeessa opinnollistetaan työtehtäviä kunnan työpaikoilla sekä yrityksissä ammatillisen asiantuntijan ja työpaikan edustajan kanssa. Työssä opittuja asioita dokumentoidaan ja arvioidaan ao. ammatillisen tutkinnon ammattitaitovaatimusten pohjalta. Osaamisesta laaditaan osaamistodistus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tai opiskelemaan hakiessa.
Hanke vahvistaa työnhakijoiden osaamista sekä työn ja tekijöiden kohtaamista. Kunnan työllisyyden hoito monipuolistuu ja vaikuttavuus lisääntyy. Työnhakijoiden kanssa toimivien tahojen yhteistyö on tuloksellista ja vältytään päällekkäisyyksiltä, kun asiakkaan siirtyminen polulla eteenpäin tapahtuu saattaen vaihtamalla. Työnantajayhteistyö tiivistyy, työpaikoille työllistyvien perehdytys ja tarvittava työhönvalmennus toimintatapana vahvistuu. Työkokeiluun ja palkkatukityöhön sijoittuminen ovat tukitoimien ja osaamisen vahvistumisella parantaneet työnhakijan työllistymisedellytyksiä avoimille työmarkkinoille. Työnhakijan tavoitteellinen polku rakentuu yksilöllisen tilanteen mukaan niin, ettei työsuhteen jälkeen palata lähtöruutuun. Kunnan talous kohenee työttömyyden vähetessä.
Hankesuunnittelussa on huomioitu horisontaaliset sukupuolten välisen tasa-arvon ja kestävän kehityksen tavoitteet. Sukupuolten osalta Keminman työttömien jakautuminen on melko tasaista, miehiä 09/2020 51% ja naisia 49%. Pitkäaikaistyöttömien jakautuminen sukupuolen mukaan painottuu hieman enemmän miehiin, miehiä 53% ja naisia 47%. hankkeen toimenpiteisiin mukaan pääsyyn ei sukupuoli vaikuta, vaan asiakkaan palvelutarve määrittää asiakkuuden ja toimenpiteet hankkeessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 30-vuotiaat ja yli 54- vuotiaat, jotka tarvitsevat tukea työllistymisen polulle.

Keminmaassa oli työttömien osuus työvoimasta syyskuun lopussa 2020 9,5% eli 345 henkilöä (syyskuu 2019 7,3% , 315 henkilöä).

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuonna 2020 syyskuussa 74 henkilöä, nuoria alle 30-vuotiaita 76 henkilöä ja yli 54-vuotiaita 102 henkilöä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat työpaikat, kunnan yksiköt, te-toimisto, oppilaitokset, säätiöiden työpajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 103 148

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 413

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 285

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 266

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 41

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristöä on analysoitu olemassa olevan aineiston pohjalta. Sukupuolten osalta Keminman työttömien jakautuminen on melko tasaista, miehiä 09/2020 51% ja naisia 49%. Pitkäaikaistyöttömien jakautuminen sukupuolen mukaan painottuu hieman enemmän miehiin, miehiä 53% ja naisia 47%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ohjauksen tavoite on tukea yksilöllisten polkujen ja koulutukseen tai työelämään kiintymisen onnistumista sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen vaan työllistymisen tukemisen vahvistaminen tarvittavilla tukitoimilla, osaamisen vahvistamisella, asiakasohjauksella ja työelämäyhteistyön tiivistämisellä, mutta hankkeen tulokset lisäävät tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Vaikutukset ovat vähäiset, kestävä kehitys huomioidaan hankinnoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Työllistämisen vaikuttavuuden lisääminen vaikuttaa paikalliseen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Osaavan työvoiman saatavuus parantuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeen aineettomat ohjaus- ja tukipalvelut sekä toiminta- ja yhteistyömuodot palvelevat sekä työnhakijoita että työelämän tarpeita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeen toiminnassa hyödynnetään etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hanke tukee sosiaalisesti kestävää kehitystä. Toimenpiteet vaikuttavat työllisyyden edistämiseen ja työmarkkinoille sijoittumiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke esistää tasa-arvoista yhteiskuntakehitystä vähentämällä työttömyyden mukanaan tuomaa syrjäytymistä ja huono-osaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeessa pyritään edistämään yhdenvertaisuutta heikossa asemassa olevien väestöryhmien tukemisella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 1 3
Vähäiset vaikutukset. kohderyhmän ympäristöosaaminen voi vahvistua koulutuksen ja työllistymisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-