Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22309

Hankkeen nimi: Työtaide: esiselvitys taideinterventioista työyhteisöihin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Puhelinnumero: 8016) 341 341 (vaihde)

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Stöckell

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopisto-opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.stockell(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844408

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä on paljon työn kuormittavuudesta johtuvia sairauslomia. Työtaide-esiselvityshankkeessa kehitämme ja vahvistamme työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja, joita johdamme taidetyöpajoista. Toiminnalla on merkitystä sosiaali- ja terveysalalle työssä jaksamiseen ja työurien pituuteen: hanke tähtää työhyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Toimintaa arvioidaan ja mallinnetaan hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista varten. Työhyvinvointiala tarvitsee entistä laadukkaampaa ja fokusoidumpaa kehittämistyötä yhteiskunnassa vallitsevaan ja lisääntyvään tuen tarpeeseen ja kysyntään liittyen. Taiteesta työhyvinvoinnin tukena on aiempaa tutkimustietoa, mutta toiminta ei ole vielä vakiintunut Lappiin.

Hankkeen kohderyhmää ovat sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden työntekijät ja lähiesimiehet. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät ovat iso kohderyhmä, ja heissä on runsaasti myös ikääntyviä työntekijöitä. Alalla on työvoimapulaa ja odotettavissa eläköitymistä. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden lähiesimiehet ovat puolestaan kohderyhmää, jotka ovat avainasemassa taideperustaisten menetelmien käytön mahdollistajina.

Hankkeen työpaketit ovat 1) Kehitetään taidetyöpajatoimintaa organisaation kehittämiseen. 2) Toiminnan arviointia varten toteutetaan alku- ja loppukyselyt työhyvinvoinnin tukeen kehitetyllä mittaristolla, joka kohdennetaan hankkeeseen osallistuville organisaatioille ja laaditaan taideperustaisia menetelmiä esittelevä julkaisu sekä esiselvitysraportti.
Hankkeen tuloksia ovat 3 henkilökunnan vuorovaikutuskoulutusta, 1 osallistuvien orangisaatioiden johtoryhmän jäsenille ja esihenkilöille pidetty koulutuspäivä, taideperustaisten toimintatapojen mallinnosten visuaalis-sanallinen, innostava ja käytännönläheihenn kuvaus tulostettuna vihkona ja verkkojulkaisuna sekä esiselvitysraportti.

Hankkeen tuloksena syntyy työelämää kehittäviä, taidetyöpajoista johdettuja, toimintatapoja sosiaali- ja terveysalan yksiköiden arkeen ja hoitokulttuuriin sekä työn o organisointiin ja johtamiseen. Työhyvinvointi lisääntyy yhteistyötahoina toimivissa organisaatioissa ja välillisesti mallinnosten ja tiedon julkaisun kautta. Hanke edistää työhyvinvointialan toimijoiden verkottumista: erityisesti taiteilijat, taideperustaisten palvelujen tarjoajat, taiteen välittäjät ja sosiaali- ja terveyssektorin ja työllisyyspalveluiden toimijat. Hanke edistää työurien pidentämistä lisääntyvän työhyvinvoinnin kautta erityisesti ikääntyvän työväestön parissa, joihin lähiesimiehet virkaiältään usein lukeutuvat.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita tuottamalla aineettomia palveluja.

Hankkeen toteuttaja on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Yhteistyötahoja ovat Nuorten Ystävät (useita yksikköjä Lapissa), Muistiyhdistys Ry ja Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys. Hankkeen pilotteihin ja kehittämistyön osallistuvien sote-sektorin esimiesten, taiteilijoiden ja opiskelijoiden kautta toimintamallit jäävät hankkeen päättyessä käytännöiksi osallistuvissa yksiköissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat mukana olevien organisaatioiden johto ja henkilöstö. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on runsaasti ikääntyviä työntekijöitä. Alalla on työvoimapulaa ja odotettavissa eläköitymistä. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden lähiesimiehet ovat puolestaan kohderyhmää, jotka ovat avainasemassa taideperustaisten menetelmien käyttöön oton mahdollistajina. On mahdollista, että osa taideperustaisten työpajojen piloteista toteutetaan hoitolaitoksen koko yhteisölle siten, että osallistujia ovat sekä työntekijät että asiakkaat. Tällöin taidetoiminta voi tukea työhyvinvointia, jos työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus paranee.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat erilaiset työhyvinvointialan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työllistymispalveluiden organisaatiot ja asiakkaat, jotka hyötyvät hyvinvoivista työntekijöistä, sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen koulutusaloilla, jotka hyötyvät lisääntyvästä asiantuntemuksesta ja virikemateriaalista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 63 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 721

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 651

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Syvällisempää analyysiä ei pidetty hankkeen tavoitteiden kannalta tässä vaiheessa tarpeellisena. Hankkeen suunnittelijoina on ollut miehiä ja naisia, samoin ohjausryhmän jäseninä. Suunniteltava toiminta kohdannetaan miehille ja naisille. Hoitoala on kuitenkin naisvaltainen, ja siten työhyvinvoinnin tuki tässä hankkeessa painottuu naisvaltaiselle alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Siinä mielessä huomioitu, että taideteosten ja taidelähtöisten palvelujen suunnittelussa huomoidaan sukupuolisensitiivisyys.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä, mutta tässä ko. hankkeessa on muita keskeisiä horisontaalisia tavoitteita, kuten sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hanke tähtää työhyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuden lisääntymiseen. Hanke vaikuttaa myös taiteilijoiden työllisyyteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa pilotoidaan aineettomia palveluja (taidelähtöiset työpajat) ja edistetään niiden lisääntyvä käyttöä tulevaisuudessa (laajennettu prosenttiperiaate)
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
anke tähtää työhyvoinnin tukeen.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hankkeella on vaikutusta kulttuuriseen tasa-arvoon, kuten taiteen ja taidelähtöisten palvelujen saavutettavuuteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
anke edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-