Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22310

Hankkeen nimi: Pelkkänä korvana II - Tunturi-Lapin kasvava yrittäjäyhteisö

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Leader Tunturi-Lappi ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1732325-2

Jakeluosoite: Valtatie 28

Puhelinnumero: 040 579 0639

Postinumero: 99100

Postitoimipaikka: KITTILÄ

WWW-osoite: https://leadertunturilappi.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Polvi Ella-Noora Saara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ella-noora.polvi(at)tunturileader.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 579 0639

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pelkkänä korvana II - Tunturi-Lapin kasvava yrittäjäyhteisö -hankkeen tavoitteena on valjastaa Pelkkänä korvana -hankkeessa luodun yli sadan hengen yrittäjäverkoston resurssit ja potentiaali. Näillä tavoitellaan yritysten hyvinvoinnin sekä verkoston yhteisöllisyyden kasvua.

Työpaketti 1: Tavoitellaan yritysten ja yrittäjien parempaa muutoksensietokykyä. Järjestetään inspiraatio-, ideointi- ja kehitystyöpajoja höystettynä asiantuntijoiden sparrauksella. Osa työpajoista pidetään klinikoina, joissa laitetaan yritysten tukitoiminnot kuntoon. Hajautetaan tulovirtoja uusilla ideoilla, jotka työstetään yhdessä toteutuskelpoisiksi. Käännetään korona-ajan kokemukset ja työelämän epäonnistumiset yhteisiksi opeiksi. Yrittäjät panostavat oikeisiin asioihin ja ulkoistetaan loput omaan seutukuntaan.

Työpaketti 2: Lisätään yksilön työhyvinvointia motivaation kautta. Yrittäjätarinoita jakamalla löydetään oman työn merkitys, mikä lisää sisäistä motivaatiota. Kasvatetaan verkostoa ja löydetään oikea osaaminen ja kumppanit omalle yritykselle. Yksilön taakka vähentyy ja mahdollistaa pidemmän työuran. Hankkeessa toteutetaan ulkoista viestintää lehtijutuista someen ja podcast-sarjan 2. kauteen. Verkoston sisäisessä viestinnässä painotetaan työhyvinvoinnin tiedostamista.

Työpaketti 3: Kehitetään yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin näkökulmasta. Opitaan tuntemaan omat rajat ja kehittämään työstä palautumista yhteisön ja luonnon avulla. Pohditaan omaa yritystarinaa ja työhyvinvoinnin merkitystä matkan varrella. Etsitään työn ja vapaa-ajan tasapaino yhteisellä hauskanpidolla. Yrittäjyyden positiiviset kokemukset vahvistuvat.

Hankkeen tuloksena Tunturi-Lapin yrittäjäverkosto on entistä vahvempi ja jokainen osallistuja osaa hyödyntää sitä omassa yrittäjyydessään. Yrittäjät sitoutuvat yhteisöön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Yhteistyö yrittäjien välillä vakiintuu kaikkiin toimintoihin. Viestinnän avulla saadaan kuuluvaksi yrittäjäverkoston ääni: Tunturi-Lapissa on hyvä olla ja yrittää!

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Tunturi-Lapin yrittäjät: olemassa oleva yli sadan hengen verkosto sekä siihen liittyvät uudet jäsenet. Lisäksi kohderyhmää ovat yritysten henkilöstöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Tunturi-Lapin kuntien aluekehittäjät, asukkaat ja matkailijat. Lisäksi välillisesti kohderyhmää ovat työttömät ja kausityöntekijät, sillä yritysten kehityksen myötä tulevaisuudessa syntyy uusia työpaikkoja alueelle ja sesonkityötä kehitetään ympärivuotisemmaksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 949

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 531

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 898

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 213

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Kolari, Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 96

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 54

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrittäjäverkostossa on tasapuolisesti naisia ja miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrittäjäverkostossa on tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tietyt teemat keskusteluissa ja työpajoissa ovat houkutelleet vain naisosallistujia. Näitä järjestetään jatkossakin, sillä naisyrittäjät ovat kokeneet niissä erityistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voimaantumista. Suurin osa työpajoista pyritään suunnittelemaan kuitenkin kaikkia houkutteleviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yrittäjäverkostossa on tasapuolisesti naisia ja miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Työpajoja järjestetään etänä. Kasvokkain olevissa kohtaamisissa hyödynnetään kimppakyytejä. Seutukunnan sisäiset liikekumppanuudet vähentävät matkustus- ja logistiikkakuluja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Työpajoja järjestetään etänä. Kasvokkain olevissa kohtaamisissa hyödynnetään kimppakyytejä. Seutukunnan sisäiset liikekumppanuudet vähentävät matkustus- ja logistiikkakuluja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa syntyy uutta kannattavaa liiketoimintaa. Yritysten tulovirtaa hajautetaan eri palveluihin sekä sesongin ulkopuolelle ja eri asiakasryhmiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Valtaosa yrittäjistä toimii palvelualalla. Heidän kanssaan ideoidaan uusia palveluita. Digitaitojen kehitys lisää etäpalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Työpajoja järjestetään etänä. Kasvokkain olevissa kohtaamisissa hyödynnetään kimppakyytejä. Seutukunnan sisäiset liikekumppanuudet vähentävät matkustus- ja logistiikkakuluja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa yrittäjäyhteisö vahvistuu ja yrittäjät huolehtivat itsestään ja toisistaan. Opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja optimoimaan liiketoimintaa. Tulovirtojen hajautus vähentää stressiä toimeentulosta. Epäonnistumisen pelko vähenee ja yrittäjyys koetaan mielekkäämmäksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
Yrittäjyyden arvostusta nostetaan. Välittömät vaikutukset näkyvät yrittäjäverkostossa. Välillisesti vaikutetaan viestinnällä. Tunturi-Lapin yritysidentiteetin vahvistaminen edistää yrittäjien yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 6 3
Hanke tuo yrittäjäkulttuuriin muutoksia, kun yrittäjät antavat ja saavat palautetta ideoihin varhaisessa vaiheessa, yksinyrittäjätkin löytävät yhteistyön voiman, epäonnistumiset käännetään voitoiksi ja yrittäjiä rohkaistaan ulkoistamaan toimintoja sekä hakemaan rahoitusta.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-