Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22311

Hankkeen nimi: DUDE - Do Unlimited, extenD compEtence

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 0407013221

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Toivanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.toivanen(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407013221

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DUDE – Do Unlimited, extenD comptEtence -hankkeen (myöhemmin ”DUDE-hanke”) tavoitteena on tukea nuorten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä. Pitkäaikaistyöttömyydestä työllistyvä toisi yhteiskunnalle 11 000 euron säästön. (Taloussanomat) Työttömien kokonaiskustannukset Suomessa ovat jopa 6 miljardia euroa/vuosi. (THL) On siis selvää, että nuorten siirtyminen työmarkkinoille on ensisijaisen tärkeä tavoite. Hankkeessa tähän vastataan tarjoamalla nuorelle työelämälähtöisiä tehtäväaihioita heidän omalta osaamisalaltaan. Nuori saa oman alansa substanssiosaamisen ja elämänhallinnan tukea, joiden avulla hän koostaa käytännön kokemusta ja taitoja sekä luo verkostoja alueen elinkeinoelämän kanssa. Työelämän uudistuessa ja monialaisuuden yleistyessä huomioidaan myös osallistujan oman alan osaamisen mukautuvuus eri aloille, joissa työvoimaa kaivataan. Tarjotaan siis laaja näkökulma työllistymiseen oman osaamisen mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Tämän toiminnan avulla osallistuja työllistyy, ja näin vastaa suoraan alueen yritysten rekrytointitarpeeseen.

DUDE – Do your own diligence -hankkeen (S21301) aikana toteutettua IT-alalle suunnattua toimintatapaa sovelletaan, tehostetaan ja laajennetaan tässä DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -hankkeessa. Aiemmassa hankkeessa todettiin käytännönläheisen projektityön olevan toimiva tapa tukea nuoria työllistymisessä ja jatkokoulutukseen hakeutumisessa, ja nyt toimintatapa otetaan käyttöön muillakin aloilla. Toimintatavasta luodaan joustava, jotta se jalkautuu koulutusorganisaatioihin kattavasti. Toimintaa tarjotaan tekniikan aloilla (esim metallityö, tuotantotalous, IT, konetekniikka), kemian ja liiketalouden aloilla sekä muilla soveltuvilla aloilla. Mitään alaa ei suljeta hankkeen toiminnan ulkopuolelle, mutta huomioidaan alan käytännön vaatimukset ja sopivuus hankkeen toimintamalliin. Käytännössä alat, joilla voidaan tehdä harjoitustehtäviä toimistoympäristössä, etätyönä ja/tai toteuttajaorganisaatioiden tiloissa, ovat mukana hankkeessa. Tavoitteena on toimintatavan tehostamisen ja laajentamisen myötä ottaa vastaan ja tukea noin 200 osallistujaa heidän matkallaan kohti oman alansa ammattilaisuutta.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. Muodostaa usealla alalla toimiva toimintatapa, jolla tuetaan nuoren osaamisen kehittymistä ja työllistymistä alueen elinkeinoelämässä
2. Juurruttaa koulutusorganisaatioiden toimintaan uusia toimintatapoja, jotka tukevat nuoren yksilöllisiä tarpeita osaamisen kasvattamiseen sekä työelämään siirtymiseen
3. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen yhdessä alueen työllisyystoimijoiden kanssa
4. DUDE-konseptin laajentaminen osaksi Centrian ja KPedun koulutusaloja (metallityö, tuotantotalous, konetekniikka, kemia ja liiketalous)

Tavoitteiden saavuttamista tuetaan seuraavasti:

1) Alakohtainen substanssituki harjoitustehtävien muodossa. Osallistujat toteuttavat itsenäisesti, mutta asiantuntijoiden tuella tehtäväaihioita, ja saavat näin käytännönläheistä osaamista työelämää mukailevalla tavalla. Osaamisen tukena ovat toteuttajaorganisaatioiden asiantuntijat sekä verkkoalustojen kautta saatava täsmätuki ammattilaisilta.
2) Kehitetään DUDE-mallia eri aloille, jotta toimintatapa voi jalkautua laajasti koulutusorganisaatioihin. Osallistutaan kattavasti alan tilaisuuksiin ja tuodaan toimintatavan käytänteitä ja hyötyjä näkyväksi. Tavoitteen 1 mukaisten tulosten myötä opiskelijat valmistuvat ja työllistyvät, mikä on käytännön osoitus toimintamallin tarpeellisuudesta koulutusorganisaatioissa.
3) Tuetaan osallistujien elämänhallintaa ja tuotetaan siihen toimintamalli ja materiaali, jotta toimintaa voidaan toistaa ja jalostaa myös muissa organisaatioissa.


Hankkeen tulokset ovat:

1. Nuori saa konkreettista oman alan kokemusta ja työllistyy.
2 Nuori peilaa ja hyödyntää omia taitojaan ja vahvuuksiaan oman alan työelämävaatimusten mukaisesti.
3. Yksilön substanssiosaaminen ja työ- ja toimintakyky paranee erilaisten teknologiaratkaisuiden tukemana.
4. Teknologian hyödyntäminen alakohtaisen osaamisen kehittämisessä ja alan tuntemuksen paraneminen
5. Yritykset hyväksyvät, ymmärtävät ja huomioivat erityisen tuen tarpeen työelämässä.
6. Monistettava DUDE-ympäristö eri toimialoille


Hankkeen tuloksena koulutusorganisaatiot ovat muodostaneet toiminnan, jossa nuori pääsee työstämään aitoja työelämälähtöisiä tehtäviä ja kasvattamaan käytännön tasolla osaamistaan. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä on aktiivista ja yritykset tuottavat tehtäväaihioita nuorille.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset tuottavat nuorelle sellaisia valmiuksia, että hän voi toimia aktiivisena kansalaisena osana yhteiskuntaa. Nuorella on sellaisia taitoja, joita työelämä häneltä edellyttää. Nuoren hyvinvointi on vahvistunut ja hän pystyy suorittamaan esimerkiksi tutkinnon loppuun tai aloittamaan uudessa koulutuksessa sekä siirtymään työelämään. Näiden pitkän tähtäimen tulosten myötä vaikutetaan alueen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alle 29 –vuotiaat nuoret, jotka ovat syrjäytymisvaarassa (mielenterveyskuntoutujat, työttömät, maahanmuuttajat, alentunut toimintakyky, ammatti – ja ammattikorkeakouluopiskelijat ja erityisnuoret sekä osatyökykyiset) Nuoret, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai hankkia täysin uutta osaamista. Tärkeintä on halu olla mukana toiminnassa ja osallistua joka päiväiseen DUDE -toimintaan.

On todettu, että DUDE-toiminta vastaa erityisesti nuorten (esimerkiksi noin 15-25 vuotiaiden ammatti- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sekä työttömien) työllistymisen tarpeisiin. Yliopistotasoisen koulutuksen hankkivat henkilöt eivät tarvitse tässä hankkeessa toteutettavia tukitoimia ja ovat elämäntilanteessaan sellaisessa pisteessä, että ESR TL4 ET9.1 tavoitteet ja toimenpiteet eivät vastaa tämän ryhmän tarpeisiin tehokkaasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Alanvaihtajat
- Koulutusorganisaatiot ja niiden henkilöstö
- Alueen yritykset, jotka haluavat olla mukana kehittämässä alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 373 984

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 373 984

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 498 645

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 498 645

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 47

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 54

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 213

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat sekä miehet että naiset ja sen tuloksia voivat hyödyntää tasapuolisesti molemmat. THL:n 06/2020 julkaistun raportin mukaan sukupuolten välillä on eroja hyvinvoinnissa, terveydessä ja sairastavuudessa sekä syrjäytyneisyydessä. Nuorten miesten syrjäytyminen on naisia yleisempää. Samoin työikäiset miehet kokevat hyvinvointinsa keskimäärin heikommaksi kuin naiset. Esimerkiksi köyhät miehet eivät katso niin pitkälle tulevaisuuteen kuin köyhät naiset. Lisäksi köyhät miehet kokevat naisiin verrattuna syvempää arvottomuutta ja enemmän yksinäisyyttä. Monet syrjäytymisen taustatekijöistä ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Hankkeen toiminta edesauttaa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen mahdollisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta palvelee koko kohderyhmää sukupuolesta riippumatta. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen toimenpiteissä ja tehtävissä selvityksissä. Otetaan huomioon roolit ja sukupuolen sosiaalinen merkitys. Tiedämme, että työmarkkinat ja koulutus ovat tietyillä toimialoilla hyvin vahvasti sukupuolen mukaan jakautuneet. Hankkeessa kannustetaan soveltamaan osaamista uusille aloille myös perinteiset nais- ja miesvaltaisuus näkökulmat ylittäen. Hankkeen kohderyhmäläiset, yhteistyöverkostot ja työntekijät otetaan tasapuolisesti mukaan hankkeen toimintaan sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti niin miehiin että naisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hankkeen tavoitteena on tehostaa jo olemassa olevaa verkkopohjaista ympäristön toimintaa. Lisäksi otetaan käyttöön substanssiosaamiseen ja elämänhallintaan liittyviä digitaalisia ratkaisuja. Koronapandemia on tuonut mukanaan etätyöskentelyn, mutta se on nuorille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille vielä haastavaa. Hankkeessa kehitetään verkkoympäristöä ja nuorille tarjottavaa tukea, joka edesauttaa verkossa työskentelyä ja näin ollen sillä on vaikutusta myös luonnonvarojen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeessa hyödynnetään verkkopohjaisia, virtuaalisia ympäristöjä. Digitaalisuus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn. Tämänkaltainen työskentely vähentää ilmastonmuutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen toimintaympäristössä hyödynnetään digitaalisia materiaaleja, mikä vähentää materiaalien tulostus- ja lähettämistarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Nuori voi tehdä työelämältä tulevan tehtävä aihion, mikä liittyy uusiutuvien energioiden käyttöön. Joka viikko kohderyhmäläisillä on kokous, missä he esittelevät omaa työtään toisille osallistujille. Näiden kokousten kautta osallistujat jakavat ja saavat tietoa eri aloilta esim. uusiutuvien energioiden käytöstä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa edistetään vuorovaikutusta työelämän ja koulutuksen välillä. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiassa ja Kokkolan kaupungin strategiassa mainitaan osaavan henkilöstön saaminen ja pitäminen alueella. Syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tukeminen kohti tuottavaa työuraa tukee alueen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä merkittävästi. Hanke pyrkii luomaan edellytyksiä syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tukemiseen kohti työuraa ja/tai jatkokoulutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Hankkeessa kasvatetaan osaamista monialaisessa yhteistyössä, jolla on merkittävä vaikutus nuoren työllistymiseen ja hyvinvointiin. Tämä tukee paikallistalouden vahvistamista. Hanke pyrkii ennen kaikkea aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Käytetään mahdollisimman paljon etätyökaluja sekä hankkeessa toimivaa virtuaalista dude-ympäristöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hankkeessa kehitetään toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen vähentämiseen koulutuksesta koulutukseen siirtymisen ja koulutuksesta työelämään siirtymisen nivelvaiheiden tukemiseen. Lisäksi tuetaan nuorten ammatillisen osaamisen kehittämistä, tuetaan elämänhallintaa ja hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen vähentämiseen koulutuksesta koulutukseen siirtymisen ja koulutuksesta työelämään siirtymisen nivelvaiheiden tukemiseen. Lisäksi tuetaan nuorten ammatillisen osaamisen kehittämistä, tuetaan elämänhallintaa ja hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistämiseksi pilotoidaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka mittaavat nuoren hyvinvointia. Näin saadaan aitoa yksilöllistä dataa, miten nuori aidosti voi ja mitkä ovat hänen kehittämiskohteensa omassa hyvinvoinnissa. Hyvinvoinnin edistymistä voidaan myös mitata samaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Tämän myötä nuori saa käsityksen ja aidon tunteen siitä, että omaan hyvinvointiin ja sen kehittymiseen voi omilla valinnoillaan ja toimenpiteillä vaikuttaa. Tämä on täysin uudenlainen pilotti, jota ei ole kokeiltu nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointi heijastuu myös laajemmin esimerkiksi hänen perhesuhteeseen ja taloudelliseen tasapainoon. Hyvinvointia edistetään myös siten, että hankkeen toimenpiteisiin otetaan sellaisia nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Tutkimusten mukaan nuoren hyvinvointia voidaan edistää tarjoamalla hänelle erilaisia tapoja oppia ja edetä elämässään. Hyvinvointia edistää myös se, että nuorelle tarjotaan fyysinen paikka, jonne tulla joka arkipäivä. Tämä tuo arkeen rytmin, syyn nousta ylös ja lähteä omasta kodista askareiden äärelle. Nuoren saadessa normaalin päivärytmin kuntoon, on hänellä edellytyksiä kouluttautua tai siirtyä palkkatöihin.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa tuetaan mm. syrjäytyneitä, erityistä tukea tarvitsevia, työttömiä, koulupudokkaita ja koulutuksen nivelvaiheessa olevia henkilöitä. Toimenpiteet rakennetaan siten, että nuoren on helppo tulla mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Tämä antaa tasa-arvoisen mahdollisuuden nuorelle osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeessa kannustetaan osaamisen kehittämiseen, jatkuvana oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, jotka ehkäisevät eriarvoistumista työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Aineettoman omaisuuden tehokas hyödyntäminen vaatii avointa toimintaa eri lähtökohdista tulevien nuorten keskuudessa. Yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen hankkeen kohderyhmään kuuluvat ovat tervetulleita hankkeen toimenpiteisiin. Erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannustetaan ottamaan osaa hankkeeseen ja heitä tuetaan oman osaamisen kehittämisessä. Työllistyminen ehkäisee syrjäytymistä ja kohentaa erityisesti vaikeasti työllistyvien mahdollisuutta työn saamiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneina oleviin yrityksiin ja muihin sidosryhmiin kohdistuvalla viestinnällä ja tiedotuksella voidaan välillisesti vaikuttaa työnantajien ja työyhteisöjen asenteisiin ja erilaisuuden kohtaamiseen.
Kulttuuriympäristö 5 3
Kannustetaan nuoria osallistumaan kulttuuritoimintaan, mikä omalta osaltaan edesauttaa nuoren hyvinvoinnin edistymistä. Tämänkaltainen toiminta voi olla esimerkiksi erilaisten harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen ja siihen osallistumisen kannustaminen. Harrastusmahdollisuuksien ja kulttuuriympäristöön osallistuminen tukee nuoren sosiaalisia taitoja. Järjestetään erilaisia työpajoja mm. virkistysalueilla, tavoitteena nuoren sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä yleinen virkistyminen.
Ympäristöosaaminen 3 2
Digitaalisten toimintaympäristöjen, työkalujen ja sovellusten hyödyntäminen osana työelämää tukee nuoren ymmärrystä ympäristöosaamisen tärkeydestä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DUDE-hankkeessa, joka jakautui viiteen työpakettiin, saavutettiin merkittäviä tuloksia. Hanke keskittyi yrityslähtöisten tehtäväaihioiden toteuttamiseen, ja DUDE-hankkeeseen osallistuikin 199 nuorta, jotka toteuttivat omaan alaan, osaamiseensa ja kiinnostuksen kohteisiinsa pohjaavia harjoitustehtäviä. Työt, opinnot tai työnhaun aloitti yli puolet osallistujista, jotka olivat sillä hetkellä työttömiä (n 30 nuorta) ja noin 20 nuorta etsii parhaillaan työtä hankkeen päättyessä. Iso osa osallistujista oli opiskelijoita, ja kiinnittyivät opintoihinsa hankkeen toimien myötä. Pääpaino oli nuorten tukemisessa työllistymisessä ja koulutukseen siirtymisessä. Toisessa työpaketissa tarjottiin elämänhallinnan tukea ja uravalmennusta henkilökohtaisen ohjauksen ja työpajojen kautta. Jokainen osallistuja lähti hankkeesta mukanaan tulevaisuuden suunnitelma, joka sisälsi käytännön askeleita tuleville kuukausille, jotta työllistymisiä tapahtuisi myös pitkällä aikavälillä. Kolmannessa työpaketissa kokeiltiin erilaisia teknologisia ratkaisuja, kuten Oura-sormuksia ja Fiilisluotsi-sovellusta, ja tulokset osoittivat teknologian positiivisen vaikutuksen hyvinvointiin. Neljännessä työpaketissa hyödynnettiin teknologiaa oman alan tuntemuksen parantamiseksi, ja Learning Life – Mysteeri 24/7 -peli sekä Elias-sovellus olivat onnistuneita kokeiluja. Viidennessä työpaketissa tavoiteltiin inklusiivisempaa työelämää, ja DUDE- WORK TOGETHER! -julkaisu jaettiin laajasti somessa ja tapahtumissa yritysten tukemiseksi inklusiivisen rekrytoinnin luomisessa.

Välittömät tulokset osoittavat, että nuoret siirtyivät työelämään ja jatkoivat opintojaan, koulupudokkuuden hillintä oli tärkeä hankkeen aikana ilmennyt tavoite, joka pystyttiin täyttämään. Hankkeessa kehitetty toimintamalli juurtui eri koulutusaloille, ja positiivisia tuloksia saavutettiin työelämälähtöisen, tekemällä oppimiseen perustuvan pienryhmätoiminnan avulla. Monimuotoisuuteen liittyvää tietoa ja osaamista kasvatettiin yrityssektorilla.

Jatkotoimenpiteinä hankkeen aikana luodut harjoitusympäristöt säilyvät ja niitä hyödynnetään nuorten tukemisessa. Työelämäohjaajat jatkavat vastaavan tyyppisten tehtävien toteuttamista organisaatioiden normaalissa toiminnassa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa monialaisen tuen tarjoamisessa ja kohderyhmän ohjaamisessa työelämään. Hankkeessa tuotettua materiaalia ja julkaisuja hyödynnetään tulevissa hankkeissa ja kohderyhmän kanssa työskentelyssä.