Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22312

Hankkeen nimi: TYKÖ - Etsivä asunnottomuustyö

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: A-klinikkasäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0200924-4

Jakeluosoite: Ratamestarinkatu 7 A

Puhelinnumero: 040 6532 704

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: https://a-klinikkasaatio.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ovaska

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämiskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ovaska(at)a-klinikka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6532 704

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sanna Marinin hallitusohjelmassa tavoitteena on puolittaa asunnottomuus hallituskauden aikana ja poistaa se kokonaan vuoteen 2027 mennessä (Osallistava ja osaava Suomi 2019, 53). Hanke linkittyy asunnottomuuden puolittamisen tavoitteisiin ennaltaehkäisevällä etsivällä työllä. Toiminta käynnistetään Tampereella, jossa on vahva asunnottomuuden puolittamisen tahtotila ja osaavat yhteistyökumppanit. Asunnottomuutta ennaltaehkäisevälle etsivälle työlle luodaan hankkeen aikana malli, jota levitetään valtakunnallisesti asunnottomuustyötä tekeville toimijoille. Tavoitteena on kohdata asunnottomuusuhan alla olevia sekä piiloasunnottomia huumeiden käyttäjiä vahvalla traumainformoidulla työotteella, luoda luottamus ja saattaa tarvittavien palveluiden pariin rinnalla kulkien. Toimintatapa ei jätä henkilöitä muutaman kohtaamisen varaan, vaan hankkeen aikana heitä tuetaan niin kauan kuin on tarvetta. Poikkeustilanteen takia monen jo aiemmin asunnottomuusuhan alla olevan henkilön tilanne on huonontunut entisestään. Palveluihin pääsy on vaikeutunut ja toimeentulo on heikentynyt. Toimenpiteenä hankkeessa toteutetaan etsivää työtä Pirkanmaan alueen huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa, luodaan heihin kontakti ja saattaen ohjataan heidät tarvittavien palveluiden pariin. Etsivän työn lisäksi luodaan hyvistä käytänteistä malli ja levitetään sitä valtakunnallisesti asunnottomuustyötä tekeville toimijoille. Hankkeen tuloksena on varhaisessa vaiheessa puututtu tai ennaltaehkäisty huumeita käyttävien ihmisten asunnottomaksi joutumista, ehkäisty ongelmien kasautuminen, minimoitu kunnalle syntyvät kustannukset ja parannettu kohderyhmän toimintakykyä ja luottamusta palvelun tarjoajiin. Palveluiden tarjoajat ovat ymmärtäneet ennaltaehkäisevän työn kautta syntyvät säästöt sekä ajallisesti että taloudellisesti ja osaavat kohdata omassa työssään asiakkaita traumainformoidulla työotteella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Poikkeusolojen tai heikon toimintakyvyn takia asunnottomuusuhan alla olevat tai jo piiloasunnottomat Pirkanmaalaiset huumeita käyttävät ihmiset. Hankkeen kohderyhmältä ei voida kerätä alku - eikä loppuilmoituksia, sillä toiminta on todella matalalla kynnyksellä kohderyhmää tavoittavaa, anonyymiä ja luottamusta herättävää. Tavoitteena ei ole luoda seurattavaa polkua vaan ohjata luottamuksella palveluihin, joissa se polku muodostuu. Tavoitteena on luoda malli matalankynnyksen, traumatietoiselle toimintatavalle. Hankkeen aikana kerätään tavoitetusta kohderyhmästä erilaista tietoa ja muodostetaan seurantaan luotettavat työkalut. Nämä päätetään hankkeen aloituspalaverissa.

Tykö hankkeessa apua ja tukea tarjotaan asiakkaille ilman tarkkoja tunnistetietoja. Kohderyhmälle avun pyytäminen ja vastaanottaminen on vaikeaa rikkinäisten elämänvaiheiden ja
palvelujärjestelmässä tapahtuneiden huonojen kokemusten tähden, jolloin luottamuksen rakentuminen on haasteellista. Kun asumiseen tulee ongelmia apua ei uskalleta hakea, koska asiakkaat pelkäävät, että asiasta jää elämää haittaavia mainintoja tietojärjestelmiin. Tunnistetietoina kerätään asiakkaan antama nimimerkki ja syntymävuosi, jolloin asiakasmääristä, kontaktien määrästä, asiakkaiden ikäjakamasta ja elämäntilanteesta saadaan kerättyä seurantatietoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyy Pirkanmaan maakunta, hankkeen tuloksista ja hankkeessa luodusta mallista hyötyvät valtakunnallisesti kaikki asunnottomuustyötä tekevät toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 205

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 205

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Ruovesi, Lempäälä, Virrat, Valkeakoski, Tampere, Vesilahti, Urjala, Parkano, Ikaalinen, Pälkäne, Akaa, Juupajoki, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Huumeiden käyttäjista 3/4 on miehiä, myös asunnottomuus kohtaa useimmiten miestä kuin naista (80 % miehiä). Myös naiset ovat korvaushoitopotilaiden joukossa vähemmistö (31 %), mutta Suomessa naisten osuus kuitenkin suurempi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Keskimäärin 30 % huumeita käyttävistä Tamperelaisista terveysneuvontapisteen asiakkaista on naisia. Päihteiden käyttö on sukupuolittunutta toimintaa monin eri tavoin; naisten asema on päihteiden käyttäjien keskuudessa hyvin heikko. Hankkeessa huomioidaan naiserityisyys, ja naisiin kohdistuvat epätasa-arvoiset olosuhteet asunnottomuudessa on otettu huomioon. Päihdeyhteisöissä naisten asema on erityisen alisteinen ja traumatisoiva sekä altistaa monenlaiselle hyväksikäytölle ja väkivallalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma tullaan huomioimaan hankkeen toiminnassa, sen kaikissa vaiheissa. Hankkeen kaikkia toimenpiteitä tarkastellaan myös sukupuolten tasa-arvon kannalta. Naisten kokema turvattomuus pyritään ehkäisemään, ja lieveilmiöt minimoimaan puuttumalla asunnottomuusuhkaan jo varhaisessa vaiheessa. Naiserityisyys ja sukupuolisensitiivisyys on vahva osaamisalue jo asunnottomuustyössä Tampereella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon huomioon ottaminen on hankkeen sisällä valtavirtaistettuna, mutta ei hankkeen päätavoite. Sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvoinen asiakastyö osa perustehtävän periaatteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Asunnottomuus tuottaa luonnonvaroille haittaavaa vaikutusta, joten sen ehkäisy välillisesti lisää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Asunnottomuus ja piiloasunnottomuus tuottaa paljon lajittelematonta jätettä ja materiaalia. Asunnon pitäminen siistinä ja sen tukeminen vähentävät jätteiden määrää. Myös henkilöiden tietoisuus omasta kulutuskäyttäytymisestä vähentää jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Varhainen puuttuminen asunnottomuuteen luo todellisia säästöjä paikalliselle elinkeinorakenteelle. Ennaltaehkäisy on kestävää toimintaa, jolla saadaan henkilöiden toimintakyky nostettua ja tavoitteena osallistuminen yhteiskuntaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa tuotetaan toimintamalli asunnottomuuden ennalta ehkäisyyn päihdetyössä, jota voi valtakunnallisesti ottaa käyttöön. Palvelu läpäisee monipuolisesti kaikki asunnottomuuden ja syrjäytymisen palvelut kunnissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Asunnottomuus lisää kuolleisuutta, aiheuttaa psyykkisiä, sosiaalisia ja somaattisia haittoja. Ennaltaehkäisevällä työllä estetään moninkertaisten haittojen synty ja edistetään sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Naisten osuus asunnottomista on pienempi, mutta heidän kokema epätasa-arvo, turvattomuus ja ihmisoikeuksien polkeminen ovat sitäkin suuremmat. Hankkeessa tuetaan traumainformoidulla työotteella asunnottomuusuhan alla olevia huumeiden käyttäjiä ja tuodaan esille naisiin kohdistuvat ongelmat asunnottomuudessa ja asumispalveluissa. Asunto nähdään perusoikeutena asunto ensin periaatteen mukaisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Asunto on perusoikeus. Huumeita käyttäviä ja korvaushoidossaolevia kansalaisia ei kohdata yhdenvertaisesti palveluissa. Hankkeen tavoitteena on myös tuoda esille ennalta ehkäisevän työn merkitys ja ihmisten kohtaaminen yhdenvertaisesti kaikissa palveluissa.
Kulttuuriympäristö 0 2
Asunnottomien huumeita käyttävien näkyminen katukuvassa aiheuttaa huolta yhteiskunnassa. Välillinen vaikutus alueen kulttuuriympäristöön saadaan pitämällä asunnot ja kodit paikkoina oleskella.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-