Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22313

Hankkeen nimi: Kohtaa Verkossa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Pirkanmaa ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2634159-1

Jakeluosoite: Puutarhakatu 17

Puhelinnumero: 0503046205

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.viadia.fi/pirkanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rönkkö Senni Eveliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: senni.ronkko(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503046205

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohtaa verkossa – hanke kehittää digitaitoja ja osallisuutta vankiloiden sisällä ja tarjoaa asiakkaan tarpeen mukaista tukea digipalveluiden käyttöön, oman suunnan löytämiseen sekä kokonaisvaltaisen kuntoutumisen tukemiseen. Valmennus rakennetaan yhdistämällä kontaktiopetusta ja verkkokoulutusta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kontaktivalmennus tukee verkossa tapahtuvaa oppimista ja varmistaa, että kaikki pääsevät mukaan verkkovalmennukseen.
Kahdeksan viikon mittainen valmennus toteutetaan kuusi kertaa vuodessa vähintään neljän eri rangaistuslaitoksen kanssa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella. Valmennusta tarjotaan sekä suljettuihin vankiloihin että avovankiloihin. Lisäksi valmennuksiin on mahdollista osallistua myös koevapauden aikana. Hankkeessa kehitetään verkkomateriaalia yksilöllisesti etenevään jatkokuntoutusprosessiin sekulaarien ja kristillisten vankikuntoutusosastojen hyvistä käytännöistä, mikä mahdollistaa pidemmän kuntoutuspolun oppimiseen ja muutostyöhön motivoituneille asiakkaille. Valmennuksen aikana on tavoitteena siirtyä asteittain ammatillisiin opintoihin ja kehittää vankiloissa tehtävän työn opinnolistamista.
Hankkeessa kehitetään hyviä käytäntöjä vankien vapautumisen tueksi, joista ViaDia Pirkanmaa ry:llä on vahvaa kokemusta. Valmennus tarjoaa uuden työvälineen myös kristillisen vankikuntoutuksen kentälle. Valmennus on mahdollista toteuttaa jatkossa kustannustehokkaasti Länsi-Suomen rikosalueen ulkopuolella ja soveltaa myös muille asiakasryhmille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat rikostaustaiset asiakkaat, jotka suorittavat vankeustuomiotaan joko suljetussa vankilassa tai avovankilassa. Hanke tukee Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi sekä vankien kuntouttamiseksi. Hankkeen sisältöjä tarjotaan sekä suljetuissa että avovankiloissa oleville vangeille. Valmennukseen voi osallistua myös rikostaustaiset henkilöt, jotka ovat ViaDia -työn piirissä.
Hanke on suunnattu koko Länsi-Suomen rikosseuraamusalueelle, mutta palvelee erityisesti Hämeenlinnan uutta digivankilaa, Kylmäkosken vankilaa sekä Vilppulan ja Ojoisten avovankiloita. Valmennuksia voidaan järjestää myös muiden vankiloiden tarpeisiin esim. Turkuun. Valmennuksiin voi osallistua myös koevapauden aikana paikkakunnasta riippumatta, jolloin valmennus toteutetaan pääsääntöisesti digitaalisena.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke tuottaa asiakkailleen digitaitoja, joiden avulla he voivat mm. hakeutua opintojen pariin. Hanke vähentää rikostaustaisten henkilöiden lisäohjauksen tarvetta oppilaitoksissa. Erityisesti toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ovat hankkeen välillistä kohderyhmää.
Hanke auttaa rikostaustaisia henkilöitä hakemaan itselleen palveluita myös digitaalisesti, minkä seurauksena henkilökohtainen asiointi- ja ohjaustarve erilaisissa yhteiskunnan palveluissa vähenee. Välillisesti hankkeesta hyötyy myös digitaalisia palveluita tarjoavat yhteiskunnalliset tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 155

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 225 639

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 317 155

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 225 639

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Kanta-Häme

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Ylä-Pirkanmaan, Hämeenlinnan

Kunnat: Mänttä-Vilppula, Hämeenlinna, Tampere, Akaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 81

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ViaDia Pirkanmaa ry ja ViaDia ry tekevät vahvasti myös naistyötä mm. Hämeenlinnan kristillisen kuntoutusosaston ja siinä jatkopolkuna usein toimivan välivuokraasuttamisen kautta. ViaDia Pirkanmaa ry:n ja ViaDia ry:n asiakaskunnassa on enemmän naisvankeja kuin heidän osuutensa prosentuaalisesti edellyttäisi naisvankien määrän perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Mikäli asiakasohjaus tulee enimmäikseen jo ViaDia Pirkanmaa ry:n asiakaskunnasta, naisten osuus alkavassa hankkeessa saattaa olla suurempi kuin naisvankien prosentuaalinen määrä Suomen vankiloissa edellyttäisi. Naisvangit ja asunnottomana vankilasta vapautuvat naiset kuuluvat kaikkein haavoittuvimpaan yhteiskuntaryhmään. Tästä syystä naisnäkökulmaan on kiinnitetty erityistä huomiota ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Haettavassa hankkeessa ei ole tasa-arvoon liittyviä erityistavoitteita. Pidämme tärkeänä kehittää uusia toimintamalleja nolempien sukupuolien koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa hankkeen asiakasohjaukseen suunnitellut toimipisteet on kohdennettu myös Suomen suurimpaan naisvankilaan. Tärkeää on saada valittua ohjauksen ja koulutuksen kannalta mahdollisimman toimiva ryhmä, jossa toteutuu myös vahvan vertaistuen mahdollisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Henkilöt joilla ei ole koulutustaustaa tai koulutus on hyvin kaukainen ajatuskin, saavat mahdollisuuden aloittaa matalan kynnyksen opiskelun heille kiinnostavien asioiden parissa. Koulutus mahdollistaa toteutuessaan jatkopolutuksen ammatillisiin opintoihin ja näin olleen myös osallisuuden yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke mahdollistaa kaikkien kohderyhmän henkilöiden tasapuolisen siirtymän opiskelemaan rotuun, ryhmään ja sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Hankkeen valmennuksen aikana pyritään kohderyhmän rajoituksista huolimatta avaamaan digitaalisesti mahdollisuutta tutustua soveltuvalla tavalla erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisesti monipuolisiin asioihin, toimintamalleihin ja tilanteisiin.
Kulttuuriympäristö 3 5
Hankkeen valmennuksen aikana tutustutaan digitaalisesti erilaisiin kulttuuriympäristöihin ja haetaan niistä uusia visuaalisia kokemuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-