Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22317

Hankkeen nimi: NYRDI - Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Stenfors

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 355 0537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Varsinais-Suomen Yrittäjät Ry, 0291483-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid-19 -epidemian aiheuttaman erikoistilanne on tuonut uusia haasteita yritystoimintaan. Uuden pk-yritysbarometrin mukaan odotukset liikevaihdon kasvusta hiipuvat. Digitalisaatiolla on mahdollista vaikuttaa pk-yritysten tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, joka vaikuttaa hyvinvoinnin paranemiseen. Varsinais-Suomen maakuntastrategia kannustaa kasvuyrittäjyyteen, innovaatioihin ja yrittäjyyskasvatukseen sekä kumppanuuksiin ja rohkeisiin kokeiluihin dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi. Varsinais-Suomen maakuntaohjelma kannustaa yritysten ja koulutuksen tuottajien tiiviiseen strategiseen kumppanuuteen.

Nykyisin suomalaisista yrityksistä noin 35% on naisten omistamia. Yksinyrittäjyys on naisten keskuudessa keskimääräistä yleisempää kuin miesten. Jotta naisten yritykset menestyvät valitsevassa kilpailutilanteessa ja tulevissa megatrendeissä, tulee naisten yrittäjyyttä vahvistaa. (Suomen Yrittäjänaiset, 2018.) Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että 45-vuotiaiden perustamat yritykset ovat menestyksekkäimpiä ja yli 45-vuotiaat työntekijät ovat itsenäisempiä, tasapainoisempia, joustavampia ja tyytyväisempiä elämäänsä (Larsen, 2019). Näiden syiden takia kannattaa tukea yli 50-vuotiaita yrittäjiä. Heillä on potentiaalia menestyvään liiketoimintaan.

Tämä hanke rakennettiin edellä mainittuihin asioihin paneutuen. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Hankkeen päätarkoituksena on torjua covid-19 –epidemian vaikutuksia yli 50-vuotiaiden naisyrittäjien liiketoimintaan kouluttamalla heitä hyödyntämään uusimpia digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja. Tämä saavutetaan monipuolisen koulutuksen ja verkostoitumisen avulla. Hankkeen aikana luodaan naisyrittäjäverkostoa, joka tukee digitaalisten taitojen oppimista ja kannustaa nopeisiin kokeiluihin ja yhteisölliseen toimintaan.

Hanke muodostuu viidestä työpaketista:
1) Hankehallinto ja viestintä (TUAMK)
2) Koulutusinterventio I – yrityksen päivitys digiaikaan (TUAMK)
3) Koulutusinterventio II – tiimioppimalla digiaikaan (TUAMK)
4) Koulutusinterventio III - yrityksen päivitys digiaikaan verkossa (TUAMK)
5) Verkostot yrityksen kehittämisen tukena – Business Club -mallin kehittäminen (Varsinais-Suomen Yrittäjät)

Hankkeessa järjestetään kolme lähes saman sisältöistä, mutta erilaisin menetelmin toteutettua koulutusta, joista vastaa Turun ammattikorkeakoulu. Nämä ovat perinteinen asiantuntijavetoinen koulutus (TP2), tiimioppimismallin mukainen koulutus (TP3) ja asiantuntijavetoinen koulutus kokonaan verkossa (TP4). Ensimmäiseen ja viimeiseen koulutukseen otetaan kerrallaan 30 osallistujaa ja tiimioppimisen mallin mukaiseen koulutukseen otetaan 15 osallistujaa. Erilaisia koulutusmenetelmiä käytetään, koska erilaisille yrittäjille sopivat erilaiset tavat oppia. Hankkeeseen tulee kokonaisuudessaan mukaan 75 yrittäjää.

Hankkeen aikana yhteistyö naisyrittäjien kesken lisääntyy ja keskeistä on luoda pysyviä verkostoja ja kontakteja. Tämä on tärkeää, koska monet naisyrittäjät työskentelevät yksin vailla vertaistukea. Hankkeen aikana kehitetään Business Club -malli yhteisen osaamisen ja verkostoitumisen rakentamisen tueksi (TP5). Mallissa on sekä fyysistä että virtuaalista verkostoitumista. Mallista vastaa Varsinais-Suomen Yrittäjät. Tämä malli jää elämään hankkeen jälkeen. Hankkeeseen kuuluu myös hankehallintoa ja viestintää toteuttava työpaketti (TP1), josta vastaa Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tuloksena naisyrittäjät oppivat uutta digitaalisista liiketoimintamalleista, palvelumuotoilusta, etäyhteyksien käytöstä asiakastyössä, etämyynnistä ja digitaalisesta markkinoinnista. He rohkaistuvat soveltamaan oppimiaan asioita omassa yrityksessään. Päivitetyn digitaalisuuden avulla yrittäjä ja yritystoiminta kehittyy ja tuottavuus kasvaa. Yhteisöllinen ja/tai verkossa tapahtuva työskentelytapa tukee oppimista ja auttaa liiketoiminnan kasvussa. Hankkeessa kehitetty Business Club -malli innostaa ja rohkaisee naisyrittäjiä uusiin kokeiluihin ja yhteistyöhön yrittäjien välillä. Näin naisyrittäjät saavat monipuolisen yhteisön.

Hanketta toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Hankkeen kesto: 1.2.2021-31.05.2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritysten yli 50 -vuotiaat yrittäjät, erityisesti naisyrittäjät, jotka osaavat hankkeen jälkeen paremmin hyödyntämään digitaalisia taitojaan yritystoiminnassaan. Yrittäjiä hankkeeseen haetaan avoimesti, jolloin kuka tahansa kohderyhmään kuuluva, miltä alalta tahansa voi hakea koulutukseen. Koulutus on kaikille ilmaista ja se kohdennetaan yleisesti kaikille. Tarvittaessa yrittäjä voi saada myös henkilökohtaista ohjausta kertaluontoisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritysten asiakkaat, joiden asiakaspalvelu monipuolistuu ja päivittyy. Välillisinä kohderyhminä ovat myös yritysten mahdollinen henkilökunta, joiden digitaidot kehittyvät yrittäjän myötävaikutuksella.

Hankkeessa mukana olleiden yrittäjien lisäksi hankkeen tuloksista hyötyvät myös muut verkostoissa toimivat yritykset, joiden kanssa hankkeessa mukana olevat yritykset verkostoituvat ja mahdollisesti kehittävät yhteistyötä. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat yrittäjät yleisemmin, sillä verkostoissa toimii eri kokoisia yrityksiä eri aloilta. Myöskään sukupuoli ei rajaudu välillisissä kohderyhmissä.

Myös Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät hyötyvät, kun tieto ja ymmärrys alueen yrittäjien digitaidoista karttuu. Lisäksi organisaatiot oppivat tuntemaan entistä paremmin alueen yrityskenttää. Välillisenä kohderyhmänä on myös HUB Turku ry, jonka alustalla yrittäjät verkostoituvat keskenään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 276

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 941

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 229 422

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 964

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan, Åboland-Turunmaan, Turun, Salon, Vakka-Suomen

Kunnat: Kustavi, Vehmaa, Rusko, Sauvo, Kemiönsaari, Pöytyä, Koski Tl, Naantali, Paimio, Somero, Aura, Salo, Pyhäranta, Mynämäki, Turku, Lieto, Taivassalo, Nousiainen, Masku, Oripää, Laitila, Kaarina, Raisio, Parainen, Uusikaupunki, Loimaa, Marttila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa toteuttajat ovat tehneet toimintaympäristöanalyysin sukupuolinäkökulmasta. Naisten yrityksiä on Suomessa nykyisin noin 35% ja yksinyrittäjyys on naisten keskuudessa keskimääräistä yleisempää kuin miesten. Naisten yritystoiminnalle on tunnusomaista se, etteivät ne kasva, kansainvälisty ja työllistä. Hankkeen avulla rohkaistaan naisia arvostamaan osaamistaan ja kokeilemaan uutta, jotta heidän yrityksensä kasvaisi ja yrittäjän digitaaliset taidot päivittyisivät.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä on naisyrittäjät, mutta hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Koulutusta antavat kummankin sukupuolen edustajat ja Business Club:ssa tehdään yhteistyötä Varsinais-Suomen Yrittäjien verkostojen ja muiden verkostojen kanssa, kuten esim. HUB Turku. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on yhteistyöverkostot, joissa toimii sekä mies- että naisyrittäjiä. Jos naisia ei saada koulutukseen tarpeeksi, voidaan koulutuksen osallistujiksi ottaa myös miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Yhdenvertaisuus on kuitenkin tärkeä tekijä hankkeen toiminnassa. Naisten tasa-arvon saavuttaminen työelämässä on tärkeää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia, mutta digitalisaation lisääntymisen myötä matkustustarve liiketoiminnassa vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia, mutta digitalisaation lisääntymisen myötä matkustustarve liiketoiminnassa vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Digitaitojen kehittymisen myötä tarve materiaalipohjaisille materiaaleille vähenee. Myös koulutus on osittain online-koulutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeella pystytään vaikuttamaan paikallisen elinkeinorakenteen kestävyyteen edistämällä olemassa olevan osaamisen pääsyä työelämään. Yrittäjien digitaalisten taitojen päivittäminen ja verkostoituminen kehittävät elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrittäjänaisille mahdollisimman tehokasta koulutusta, jota he voivat soveltaa digitaalisia taitojaan yrityksessään. Verkostoituminen Business Clubissa luo naisyrittäjille alustan vuorovaikutukselle.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Digitalisaation lisääntymisen myötä matkustustarve liiketoiminnassa vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää hyvinvointia yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen osalta. Hankittu osaamispääoma luo tuvallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke on suunnattu naisyrittäjille, jotta he eivät olisi eriarvoisia miesyrittäjiin verrattuna. Naisen euro on edelleen pienempi kuin miesten, joten paljon työtä pitää vielä tehdä, että saavutetaan tasa-arvo naisten ja miesten välillä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa naisyrittäjät ovat tasa-arvoisia olkoon he minkä kulttuurin edustajia tahansa. Monikulttuurisuus on vain eduksi, koska tällöin yrittäjyyttä voidaan tarkastella varsin monipuolisesti.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeeseen tulee mukaan suomalsisia yrityksiä, joilla mahdollisesti on kansainvälistä kauppaa. Ympäristö laajenee hyvinkin kansainväliseksi. Mukana voi olla myös maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä, jolloin kulttuuriympäristö voi vaikuttaa yritystoimintaan. Tämä tulee huomioida hankkeen toteutuksessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia ympäristöosaamisen lisääntymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-