Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22318

Hankkeen nimi: Porukalla Parempaan -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0210354-8

Jakeluosoite: Urheilutie 8

Puhelinnumero: 0405454803

Postinumero: 93400

Postitoimipaikka: Taivalkoski

WWW-osoite: http://www.taivalkoskenkuohu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hilkka Kynsijärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Seuran virallinen nimenkirjoittaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hilkka.kynsijarvi(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408278431

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Porukalla Parempaan (PoPa)-hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä osallisuuden kehittäminen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pitkäaikaistyöttömät sekä työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Asiakastyössä hyödynnetään Green Care -menetelmiä. Hankkeessa toteutettavaa Green Care -toimintaa varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, jota päivitetään aktiivisesti hankkeen aikana. Green Care toiminnassa hyödynnetään vahvasti lähiluonnon tarjoamia mahdollisuuksia.
Hankkeessa luodaan uusi jalkautuvan työn toimintamalli kohderyhmän tavoittamiseksi. Hankkeen tehtävänä on myös olemassa olevien palveluiden muodostaman palveluverkoston yhteistyön edistäminen ja tiivistäminen. Palveluverkoston toimijoiden sitoutuneisuus pyritään varmistamaan. Yhteistyötahot tietävät oman ja toisten vastuualueet, jolloin ei ole väliä mihin asiakas ensimmäisen yhteydenoton tekee. Palveluverkoston eri toimijat muodostavat yhdessä asiakkaan kanssa hänelle räätälöidyn palvelukokonaisuuden. Palveluverkoston tulee näyttäytyä asiakkaalle helposti lähestyttävänä ja matalan kynnyksen toimintamuotoina.

Toimenpiteet:
TP 1: kohderyhmän tavoittaminen ja osallistaminen, toimintamallien kehittäminen
Asiakastyössä hyvinvoinnin ja elämänlaadun sekä osallistamiseen edistämisessä käytetään Green Care -menetelmiä. Luodaan jalkautuvan työn malli. Läheisten huomioiminen ja heidän merkityksen korostaminen hankkeen osallistujan tilanteen edistämisessä. Kotikäynti-malli asiakastyöhön. Päivätoiminnan järjestäminen kohderyhmään kuuluville.

TP 2: monialaisen yhteistyön kehittäminen ja edistäminen
Olemassa olevien toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja edistäminen. Kartoitetaan eri tapoja tehdä yhteistyötä.

TP 3: toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
3. sektorin toimijat tulevat olemaan entistä tärkeämmässä asemassa tarjoamassa ohjausta ja tukea. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt voivat olla mukana esimerkiksi jonkin yhdistyksen toiminnassa. Heidän tavoittamisensa parantamiseksi hanke esittelee ja tarjoaa aktiivisesti tietoa hankkeesta paikallisten yhdistysten aktiiveille. 3. sektorin toimijoille luodaan opas, jonka avulla he voivat ohjata ja tukea yhteisönsä jäseniä tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Tulokset:
Osallistujien kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee. He saavat tarvitsemansa palvelut ja ovat sitoutuneita niihin. Palveluverkostolla on tiivis yhteistyö, jossa he tunnistavat oman ja toisten vastuualueet. Sekä osallistujalla, että hänen kanssaan työskentelevillä on yhteiset tavoitteet. 3.sektorin toimijat saavat tarvitsemaansa tietoa, miten voivat tukea oman yhteisönsä jäseniä. 3.sektorin toimijoille koostetaan opas tarjolla olevista palveluista. Oppaan lisäksi jalkautuvan työn ja kotikäynti-mallit jäävät hyödynnettäviksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmää ovat:
- pitkäaikaistyöttömät
- työelämän ulkopuolella olevat: työkyvyttömyyseläke, sairauspäiväraha, kuntoutustuki sekä muut toimeentulotuen piirissä olevat
- vammaiset henkilöt
- ikääntyneet työelämän ulkopuolella olevat
- maahanmuuttajat
- osatyökykyiset
- ihmiset, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikalliset yritykset sekä yhdistykset, kyläseurat, sekä Taivalkosken kunnan eri yksiköt.
Osallistujien lapset sekä puolisot. Puoliso voi kuulua varsinaiseen kohderyhmään tai olla välillistä kohderyhmää.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 212 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 167 940

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 287 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 167 940

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 93

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Taival työhön-hankkeen ja aiemman toiminnan perusteella asiasta on tuntuma. Pitkäaikaistyöttömissä on enemmän miehiä kuin naisia. Samoin alle 18-30 -vuotiaiden asiakasryhmässä on enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Pyritään vähentämään paperin käyttöä, jaetaan materiaaleja mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Hankkeen asiakastyössä toteutettavassa Green Care toiminnassa painotetaan luonnon kunnioitusta ja arvostusta sekä noudatetaan jokamiehen oikeuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Ei suoranaista liittymäkohtaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 2
Green Care toiminnassa keskiönä ovat luonnossa tapahtuva toiminta ja luonnon monimuotoisuus. Toiminnassa voi olla mukana myös Blue Care -elementtejä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Ympäristöä säästävä toiminta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Pyritään sähköiseen viestintän. Kierrätetään kierrätettävät materiaalit ja toimitaan jätehuolto-ohjeiden mukaisesti. Luontoon suuntautuvilla käynneillä kerätään roskat ym. pois.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusmahdollisuutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Suositaan paikallista, kuitenkin kilpailutussäädökset huomioiden ja niitä noudattaen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Kyseessä on lähinnä aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Yksityisautoilu suunnitelmallista. Käytetään itse ja ohjataan kohderyhmää käyttämään etäyhteyksiä sekä hyödynnetään verkko-opintoja ja kokoontumisia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Palvelut järjestetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ei sukupuolen mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 7
Kohderyhmässä on jonkin verran maahanmuuttajia ja osatyökykyisiä. Palvelut tuen tarpeen mukaisesti.
Kulttuuriympäristö 4 5
Lähiluonnon ja luontokohteiden hyödyntäminen Green Care toiminnassa. Kotiseuturakkaus.
Ympäristöosaaminen 4 3
Ympäristöosaamisen ja -tietouden edistäminen ja vahvistaminen läpäisyperiaatteella Green Care toiminnassa ja yleisesti hankkeen toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-