Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22320

Hankkeen nimi: REDI – digitaalisuutta ja toimintakykyä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Porin Sininauha ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0225013-4

Jakeluosoite: Muistokatu 18

Puhelinnumero: 044 704 9400

Postinumero: 28120

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.porinsininauha.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saija Marjatta Kivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: s.kivi(at)porinsininauha.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505110451

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten työelämävalmiuksia käyttäen hyväksi Digiverstas-toimintaa. Työelämätaitoja lisätään niin digitaalisia taitoja kasvattamalla, kuin tukemalla ja vahvistamalla osallistujia eri tavoin. Hankkeessä hyödynnetään Stean rahoittaman Digiverstas-hankkeen (2018-2020) kokemuksia ja tuloksia. Em. hankkeeseen nuoret osallistuivat toimintaan vapaaehtois-pohjalta. Tavoitteiden toteutumista seurattiin erilaisin mittarein (asiakaspalautekysely, digitaitokysely, sidosryhmäkysely, kykyviisari), ja näiden perusteella voitiin todeta nuorten tilanteen parantuneen jokaisella kykyviisarin osa-alueella. Kyselyiden tulokset vahvistivat kykyvissarin antamia tuloksia.

Hankkeessa tavoitteena on käyttää hyväksi todettuja menetelmiä nuorten työelämävalmiuksien kehittämiseen. Hanke tarjoaa kunnille ja TE-viranomaisille työkalun nuorten työllisyydenhoitoon, ja nuorille miellyttävän paikan kehittää niitä valmiuksiaan joissa hänellä on puutteita. Hankkeeseen ohjaudutaan esim. kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. Digiasioiden ammatillisen ohjauksen lisäksi nuori saa verstaalla sosiaaliohjaajan tuen, joka tarkoittaa talousasioiden, mielenterveydellisten asioiden, sosiaalisten taitojen tai muun vastaavan harjoittelemista ohjatusti. Nuorten yksinäisyys on tänä päivänä myös suuri haaste, joka syrjäyttää ja eristää nuoria. Digiverstaalla tuetaan ystävyyssuhteiden syntymistä. Talousasioissa voidaan tehdä jopa vapaaehtoista velkasovittelua tai tukea nuorta hakemaan esim. sosiaalista luototusta velkojen maksamiseen. Pala palalta nuori on lähempänä opintoja tai työelämää, kunhan häntä haastavat asiat saadaan selvitettyä. Digiverstaan toiminta on tavoittellista ja jokaisen yksilöllisesti huomioivaa toimintaa. Jokaisen nuoren kanssa tehdään erillinen osallistumissuunnitelma, jossa kartoitetaan haasteita ja asetetaan eri asteisia tavoitteita.

Verstaalla nuori voi suorittaa myös ammattitutkinnon osia liittyen digialaan, tai vaikka lasten ja nuorten ohjaamiseen. Hyvät olemassa olevat yhteistyösuhteet ammattioppilaitoksiin mahdollistavat tämän myös haettavana olevassa hankkeessa. Tavoitteena ei ole kuitenkaan saattaa kaikkia digiverstaalle tulevia nuoria digialalle. Digiverstas toimii nuoria kiinnostavana alustana vahvistumiselle ja erilaisten taitojen opettelemiselle. Toisaalta potentiaalisia nuoria voidaan tukea alalle jonka työvoimasta on Satakunnassa suuri pula. Robocoast etsii jatkuvasti osaajia, ja kaikki mahdolliset kivet näiden löytämiseksi on käännettävä. Digiverstas toimii myös tässä hyvänä alustana.

Verstaan perustamisen lisäksi hankkeessa pilotoidaan ns. maakuntamallia, jossa Digiverstas- toiminta toteutetaan pop up-tyyppisenä toimintana Säkylän kanssa. Pop up- toiminta käsittää 3kk kestäviä ryhmiä jotka kokoontuvat kerran viikossa kunnan osoittamissa tiloissa. Hankkeesta tarjotaan kuntaan ohjaaja ja välineistö. Kunnat ja TYP osoittavat toimintaan nuoret. Pop up-mallia kehitetään palautteiden ja kokemusten perusteella vastaamaan niin kunnan kuin nuorten tarpeita mahdollisimman hyvin. Kunnalle Pop up-malli tarjoaa uudenlaisen nuoria kiinnostavan alustan nuorten aktivoimiseksi ns. perinteisen työpajatoiminnan sijaan. Tällä tavoin niitä nuoria, jotka eivät osallistu työhön, opintoihin tai muihin aktiivitoimenpiteisiin, pystytään kiinnittämään Digiverstas-toimintaan mukaan. Tavoitteena on luoda toimiva pop up-malli jota voidaan jatkossa tarjota kaikkiin Satakunnan kuntiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alle 30-vuotiaat nuoret jotka ovat, työttömiä tai toimenpiteiden ulkopuolella, kuitenkin tulossa työttömäksi työnhakijaksi. Lisäksi kohderyhmänä on nuoret jotka ovat vaarassa keskeyttää ammatilliset opintonsa jääden työttömäksi.

Kohderyhmää rajataan niin, että kyseessä on sellaiset syrjäytyneet nuoret (myös pitkäaikaistyöttömät), jotka ovat työmarkkinoiden käytettävissä tai siirtymässä työmarkkinoille. REDI-hankkeessa osallistuvien nuoret ovat toimintakyvyiltään sen kuntoisia, että esim. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu ovat heille mahdollisia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella ei ole välillisiä kohderyhmiä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 377 997

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 311

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 467 768

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 222 311

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman

Kunnat: Säkylä, Ulvila, Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa naisten määrä on arvioitu hieman pienemmäksi kuin miesten määrän. Tämä johtuu siitä että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista suurempi osa on miehiä kuin naisia. Myös pellaaminen ja digiasiat kiinnostavat miehiä jonkin verran enemmän. Hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on tarkoitettu kaikille sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen on tarvetulleita kaikki sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hankkeessa lisätään digiosaamista. Tämä vähentää esim. paperin käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeessa tehdään ilmastoystävällisiä valintoja aina kun mahdollista, esim. kulkeimsen suhteen. Hankkeessa kannustetaan nuoria liikkumiseen mm. kävellen ja polkupyörällä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hankkeessa pyritään digitaalisuuteen. Jätteen määrä on erittäin pieni. Hanketiloissa kannustetaan kierrätykseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeessa ei pystytä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Vuokranantaja määrittää energiayhtiön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke pyrkii vastaamaan alueen työvoimapulaan ja valmentaa mahdollisimman moni osallistuja kohti koulutusta ja avoimia työmarkkinoita. Erityisesti lisätään digialan osaamista ja kiinnotavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeessa kehitetään mallia jolla nuoret saadaan työelämäosalliseksi. Mallia on mahdollisuus levittää ympäri maakuntaa.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa susositaan ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää osallistujien hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää työelämävalmiuksia. Hanke kaventaa hyvinvointieroja ja lisää osallistujien mahdollisuutta lisätä omaa hyvinvointiaan.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeessa edistetään sukupuolten ja eri kulttuurien välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden poistaminen ovat tärkeitä tavoitteita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke pyrkii lisäämään ihmisten tasa-arvoa yhteiskunnassa mahdollistamalla jokaisen pääsyn osaksi yhteiskuntaa. Hankkeessa lisätään ihmisten koulutuksellista tasa-arvoa, sekä sosioekonomisen aseman parantumista.
Kulttuuriympäristö 6 6
Hankkeessa lisätään osallistujien kulttuuritietämystä ja osaamista erityisesti digitaalisin keinoin. Osallistujat voidat opetella mm. elokuvan tekoa, musiikin luomista jne.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeessa hyödynnetään luontoa mm. erilaisissa projekteissa. Osallistujien halutessa voidaan pitää mm. erilaisia hyvinvointipäiviä luonnossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-