Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22324

Hankkeen nimi: Laava

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024568

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pudas Marja Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 024586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LAAVA-laatua ja vaikuttavuutta työllisyyden hoitoon – hankkeessa on kaksi tavoitetta: 1) uusien työllisyyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja 2) tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen kehittäminen. Hankkeessa kehitettävät palvelut ovat JTYP-lain mukaisia palveluita.

Uudet, kehitettävät palvelut kohdennetaan kolmelle asiakasryhmälle: 1) alle 30-vuotiaat, 2) osatyökykyiset 3) yli 50-vuotiaat. Kehitystyö tapahtuu hyödyntäen erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä ja osallistaen eri sidosryhmiä.

Tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen osalta kehittämistyö kohdistuu 1) laadullisten vaikutusten mittaamiseen ja 2) tulosperusteisten hankintamallien kehittämiseen (määrälliset ja laadulliset kriteerit tulospalkkion perusteena) ja, 3) vaikuttavuustiedon hyödyntämiseen raportoinnissa ja päätöksenteossa. Laadulliset vaikutukset tarkoittavat esim. asiakkaan osaamisen, hyvinvoinnin tai työmarkkinavalmiuksien vahvistumiseen liittyvää mittaamista ja kyseisiin teemoihin liittyvien mittareiden pilotointia.

Hankkeen tuloksena syntyy vaikuttavampia, uusia palveluita sekä palveluiden vaikuttavuuteen perustuvia ohjauskeinoja. Näillä molemmilla on välillisiä vaikutuksia hankkeen kohderyhmän työllistymiseen tai etenemiseen kohti työllistymistä (parantuneet työllistymisvalmiudet). Kohderyhmille suunnattujen työvoimapalveluiden laatu ja tarjonta on hankkeen myötä parantunut.

Hankkeen perusteena ovat mm. seuraavat asiat:

koronapandemian aiheuttama haasteellinen nuorten työmarkkinatilanne

hallituksen tavoitteet liittyen osatyökykyisten työllistymiseen.

Kuntakokeilujen myötä syntyvät uudet asiakasryhmät, analyysit yli 50 – vuotiaiden työmarkkinatilanteesta ja tarve tarkemmalle asiakasryhmittelylle ja uusien palveluiden kehittämiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alle 30-vuotiaat nuoret työnhakijat

Osatyökykyiset työnhakijat

Yli 50-vuotiaat työnhakijat

Muut työnhakijat

Keski-Suomen kuntakokeilujen asiantuntijat

ELY-keskusten hankinta-asiantuntijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Keski-Suomen alueen kunnat

Alueen työnantajat

Alle 30-vuotiaat nuoret työnhakijat

Osatyökykyiset työnhakijat

Yli 50-vuotiaat työnhakijat

Keski-Suomen TE-toimiston asiantuntijat

TE-palvelujen tuottajat

Muut hankintojen kehittämisestä kiinnostuneet asiantuntijat / henkilöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 269 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 473

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 269 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 473

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Keuruun, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken

Kunnat: Jyväskylä, Pihtipudas, Kinnula, Joutsa, Saarijärvi, Petäjävesi, Uurainen, Kyyjärvi, Hankasalmi, Karstula, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski, Keuruu, Muurame, Luhanka, Multia, Jämsä, Konnevesi, Laukaa, Kivijärvi, Toivakka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Kohderyhmään voi kuulua yhtä hyvin naisia kuin miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei ole tarpeen pohtia erikseen sukupuolinäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Molemmat sukupuolet voivat osallistua hankkeeseen yhtä lailla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-