Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22332

Hankkeen nimi: DigiSurvival

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0203929-1

Jakeluosoite: PL 87, Suoratie 1

Puhelinnumero: 0401994100

Postinumero: 32801

Postitoimipaikka: Kokemäki

WWW-osoite: https://sataedu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Merikivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.merikivi(at)sataedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401994131

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Länsirannikon Koulutus Oy, 2245018-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DigiSurvival-hanke hakee ratkaisuja COVID19-kriisin lisäämän etäopiskelun- ja ohjauksen laadukkaalle ja asiakaslähtöiselle toteutukselle. Kevään 2020 poikkeustilan myötä Sataedussa ja WinNovassa useat opiskelijat ”katosivat” ja osalla opintojen eteneminen viivästyi. Etäopiskelun toteutus ei ollut kaikilta osin tasalaatuista ja opiskelijoiden valmiudet vaihtelivat merkittävästi.

Päätavoitteena on digitaalisten etäopiskeluvalmiuksien ja -mahdollisuuksien kehittäminen, mikä sujuvoittaa siirtymää ammatilliseen koulutukseen, opinnoissa etenemistä sekä siirtymää työelämään.

Tavoitteena on:
- lisätä ohjaustahojen mm. TE-palveluiden ja työpajojen ajantasaista tietoa ammatillisen koulutuksen erilaisista digitaalisista etäopiskelun väylistä ja mahdollisuuksista.
- tunnistaa hakijoiden/opiskelijoiden yksilölliset osaamistarpeet.
- hakijoiden/opiskelijoiden digitaalisten etäopiskelun valmiuksien kehittäminen.
- koota opettajien ja ohjaajien tueksi digipedagoginen palvelupolku erilaisille kohderyhmille.

Tietoturvanäkökulma otetaan huomioon kaikissa tavoitteissa.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä projektitoimijat:
1) tuottavat ”Kurkistus ammatilliseen digitaaliseen etäopiskeluun” -paketin hakijoiden, TE-palveluiden ja nuorten työpajojen hyödynnettäväksi.
2) laativat lähtötasotestin digitaitoihin ja tietoturvaan liittyen.
3) tuottavat verkkomateriaalia digitaalisen etäopiskelun tueksi.
4) koostavat etäopiskelun ja -ohjauksen tueksi opiskelijoiden sekä opettajien digipedagogisen palvelumallin.

Kaikissa verkkoon tuotettavissa tuloksissa huomioidaan saavutettavuus-direktiivin vaatimukset.


DigiSurvival-hankkeen toimenpiteiden konkreettisina tuloksina syntyy:
- Kurkistus ammatilliseen digitaaliseen etäopiskeluun- paketti
- Reittisuunnitelman laadinta- työkalu
- Digitaalisen etäopiskelun selviytymispakkaus
- Digitaalisen etäopiskelun palvelupolku ja ratkaisupankki

Tuloksia voidaan soveltaa mm. kurssina ennen ammatillisia opintoja, karanteenitilanteissa sekä hybridi-opetuksen toteutuksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin osana ammatillisen koulutuksen etäopetuksen- ja ohjauksen kehittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat:
-avoimissa ammatillisissa opinnoissa opiskelevat
-ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat
-ammatillisen koulutuksen opiskelijat
-ammatillisen koulutuksen neuvonta-, ohjaus ja opetushenkilöstö

DigiSurvival-hankkeen toimenpiteet ovat kohdennettuja pilotteja, joihin kohderyhmä osallistetaan mukaan kehittämiseen ja arviointiin.
Määrällisesti hyödynsaajia on moninkertaisesti osallistujamäärää enemmän, kun jo hankkeen aikana tuloksia levitetään osaksi toimintaa.
Kohderyhmästä 10 % tulee Varsinais-Suomen puolelta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:
- jatkuvan opiskelun ohjauksen parissa työskentelevät tahot mm. TE-palveluissa ja nuorten työpajoissa
- työelämän edustajat (työpaikkaohjaajat, yhteistyöyritykset ja -organisaatiot)
- muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 444

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 395 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 305

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Porin, Pohjois-Satakunnan, Rauman, Vakka-Suomen

Kunnat: Kokemäki, Nakkila, Ulvila, Rauma, Kankaanpää, Harjavalta, Huittinen, Pori, Laitila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 112

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa hyödynnetään koulutuksen järjestäjien keräämää tietoa kevään 2020 etäopetuksen ja -ohjauksen aikana keskeyttäneistä ja eronneista opiskelijoista. Tilastojen mukaan opintojen keskeyttämiset ovat pojille tyttöjä tyypillisempiä. Nämä tulokset heijastuvat myös nuorten työttömyyttä kuvaavissa sukupuolijakaumissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Toimenpiteitä ei kohdisteta erityisesti sukupuolinäkökulmasta, mutta etäopetuksen ja -ohjauksen digivalmiuksien kehittämisestä hyötyvät erityisesti keskeyttämisriskissä olevat. Tyypillisesti he ovat koulutusaloillaan vähemmistönä olevaa sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on etäopiskelun ja -ohjauksen digitaitojen kehittyminen. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon hankkeella on välillisiä vaikutuksia poistaessaan kohderyhmän esteitä opintoihin hakeutumiselle ja opintojen edistymiselle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Etäopetus ja -ohjaus vähentävät luonnonvarojen käyttöä mm. autoilua vähentämällä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Etäopetus ja -ohjaus vähentää liikennepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutus pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan on neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutus Natura 2000-ohjelman kohteisiin on neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hanke vaikuttaa digitalisaatiota edistäessään välillisesti materiaalien ja jätteiden vähenemiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön on neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hanke edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista, opintojen edistymistä sekä työllistymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Hankkeen tulokset ovat pitkälti aineettomia ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla kehitetään ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien, opiskelijoiden sekä opettajien digivalmiuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen vaikutuksena on sekä toimijoiden että kohderyhmän matkustamisen vähentäminen sähköisiä menetelmiä hyödyntämällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Digivalmiuksien kehittyminen lisää kohderyhmän hyvinvointia, minäpystyvyyden tunnetta ja työllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hanke edistää kohderyhmän tasa-arvoista mahdollisuutta suoriutua opinnoista sekä saada valmiudet työelämässä toimimiseen. Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoisia mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopolkuihin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hanke edistää kohderyhmän osallisuutta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hankkeella on välillinen vaikutus ympäristöosaamiseen digitaalisten valmiuksien heijastuessa myös kestävään kehitykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-