Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22334

Hankkeen nimi: Tsemppi – paluu työelämään

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Monipalvelukeskus Tsemppi ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1756671-3

Jakeluosoite: Vanha Hämeentie 29, 20540 Turku

Puhelinnumero: 0400 845 930

Postinumero: 20540

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Tapani Ropanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.ropanen(at)tsemppi.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 845 930

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turusta puuttuu työhön ja koulutukseen suuntautunut palvelu mielenterveysdiagnoosin saaneille nuorille aikuisille. Julkinen palvelujärjestelmä on lohkoutunut ja jokainen toimija hoitaa oman osuutensa.Palveluverkossa on aukkoja, joista työelämään saatavissa olevat nuoret putoavat.
Haettava hanke asettuu mielenterveysasiakkaiden avuksi ja tueksi kuntoutusprosessin nivelvaiheisiin. Hanke on apuna asiakkaiden kiinnittymisessä takaisin työelämään tai opiskeluihin.
Nykyisin kiinnittymistä hidastavat lainsäädäntö. Kokonaisvaltainen yhteistyö asiakkaan kuntoutuksen edistämisessä toimijoiden kesken puuttuu.

Haettava hanke tukee maakuntastrategiaa synnyttämällä uusia kumppanuuksia ja luomalla yhteistyömallin asiakkaiden ohjauksesta ja kuntoutuksen tukemisesta julkisten toimijoiden ja järjestön välille. Lisäksi hanke täydentää Turussa alkavaa työllisyyden kuntakokeilua erityisesti mielenterveysasiakkaiden sosiaalisen osallisuuden, työkyvyn, opiskelun ja työllisyyden näkökulmasta.

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat mielenterveysdiagnoosin saaneet 18 – 35 vuotiaat henkilöt. Kohderyhmää ovat myös henkilöt, joilla on selvittämättömiä mielenterveyden häiriöitä (Hankkeen asiakkuuteen voidaan ohjata henkilöitä, joilla epäillään olevan mielenterveyden häiriöitä, esim. paniikkihäiriöitä) ja työn tekeminen tai opiskelu on keskeytynyt. Kohderyhmän henkilöt voivat olla työttömiä, opiskelijoita tai mielenterveyskuntoutujia.

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Turun kaupunki ja Monipalvelukeskus Tsempin henkilöstö sekä Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos.

Tavoitteista
Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja tukea kohderyhmien henkilöitä palaamaan työelämään tai opiskeluun. Hankkeen avulla kohderyhmän työ- ja toimintakykyä arvioidaan sekä rakennetaan mielekäs suunnitelma kuntoutukseen.

Asiakas
- Hanke nopeuttaa mielenterveysasiakkaiden paluuta työelämään ja koulutukseen.
- Hankkeen avulla vähennetään mielenterveysasiakkaiden leimautumista
- Hankkeen avulla edistetään yksilöllistä kuntoutumista

Asiakasyhteistyö
- Hanke rakentaa uudenlaisen toimintamallin asiakasohjauksesta ja asiakasyhteistyöstä, jota voidaan myös monistaa toisten käyttöön. (Puplic-Private)Tavoitteena on, että onnistunutta yhteistyömallia asiakasohjauksessa voidaan hyödyntää laajemminkin julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyössä.

Talous
- Hankkeen avulla saadaan aikaiseksi taloudellisia säästöjä; esim. sairaalajaksot vähenevät, sairauslomat lyhenevät, eläkepäätökset vähenevät ja kuntoutustukipäätökset vähenevät.

Hankkeen onnistumista mitataan asiakasvirta-analyysilla, jonka avulla selvitetään asiakasohjauksen sujuvuus ja yhteistyön onnistuminen. Hankkeen avulla toteutuneita toimenpiteitä; työllistyminen ja opiskelujen aloittaminen mitataan ja arvioidaan valittujen interventioiden tehokkuutta.

Arvioinnin ja toiminnan sisällön suunnittelussa mukana on kansainvälinen kumppani italialainen Bergamon yliopisto. Arviointi on osa isompaa kokonaisuutta ja hanke on samalla usean arvioitsijan kohteena jo hankkeen alussa.
Hanketta on valmisteltu Turun kaupungin ja Turun yliopiston kanssa. Valmisteluun mielenterveysosaamisen on tuonut Monipalvelukeskus Tsemppi ry.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mielenterveysdiagnoosin omaavat 18- 35 vuotiaat, jotka ovat työttömiä, työmarkkinoiden ulkopuolella olevia(esim. mielenterveyskuntoutujia) tai opiskelijoita.. Mielenterveysdiagnoosit voivat olla raskaita tai kevyempiä. Diagnoosit voivat olla esim. ahdistushäiriöt, paniikkihäiriöt, ADHD, masennus jne. Usein ongelmana voi olla esim. sosiaalisten tilanteiden pelkoja ja jännittämistä, mitkä voivat keskeyttää työn tekemisen tai töiden aloittamisen.
Asiakkaina voi olla myös selvittämättömiä mielenterveyshäiriöitä omaavia henkilöitä. Hankkeen asiakkuuteen voidaan ohjata henkilöitä, joilla epäillään olevan mielenterveyden häiriöitä, esim. paniikkihäiriöitä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat myös kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä. Hanke edistää asiakkaan työllistymistä jo ennen kuntoutustuen päätyttymistä.
Kohderyhmänä on myös yli 30 vuotiaita korkeakouluopiskelijoita tai toisen asteen opiskelijoita, joilla on mielenterveyshäiriöitä.
Kohderyhmien henkilöt ovat usein palveluiden väliinputoajia ja jäävät lopulta ilman mitään palveluja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilisinä kohderyhminä ovat Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus, Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos ja Monipalvelukeskus Tsempin muu henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 377 403

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 234 013

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 467 076

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 438

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Paimio, Turku, Lieto, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyjä sukupuolisensitiivisen ohjauksen huomioivat ohjaus- ja tukitoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ohjauspolkuja, joiden toteuttamisessa huomioidaan yksilön henkilökohtaiset tarpeet.Hankkeessa on nollatoleranssi ryhmissä ym. henkiseen tai fyysiseen seksuaaliseen häirintään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yksi tavoite on tasa-arvon edistäminen ja se toteutuu kuntoutustoiminnassa, sisällöllisesti sekä koulutus- että työllistymispolkujen suunnitellussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuoleen katsomatta kuntouttaa, työllistää, ohjata koulutukseen tai muuhun palveluun turkulaisia nuoria.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa suositaan etäkokouksia matkustamisen sijaan. Hankeessa kehitetään paperittoman toimiston käytäntöjä sekä suositaan sähköisiä julkaisutapoja. Nuoria opastetaan jätteiden kierrätykseen, tämä sisältyy kotikäynteihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeen tavoitteena on "paperiton toimisto" ja hankkeessa pyritään suosimaan ekologisia tapoja viestiä ja järjestää kokouksia etänä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
viitataan edelliseen vastaukseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
viitataan luonnonvarojen käytön kestävyyttä koskevaan kysymykseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
viitataan luonnonvarojen käytön kestävyyttä koskevaan kysymykseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Paperittoman toimiston ja sähköisten julkaisujen suosiminen vähentää syntyviä materiaaleja ja jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeessa pyritään suosimaan uusiutuvia energialähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Hanke parantaa nuorten työllistymistä sekä erityisesti kehittää ammatillisen kuntoutuksen palveluja, joista saattaa nousta uusia liiketoimintamalleja. Tämä edistää nuorten kiinnittymistä kotimaakuntaansa ja parantaa työvoimantarvetta. Yritysten osallisuus kolmannen sektorin palvelujen kehittäjänä on keskeinen osa hanketta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään tuotteita ja palveluita, jotka ovat pääosin aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa pyritään suosimaan etäkokouksia ja sähköisiä yhteydenpitokeinoja matkustamin ympäristölle koituvaa rasitusta. Sähköisten julkaisujen käyttäminen vähentää oleellisesti logististen palveluiden tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hankkeeseen osallistuvien nuorten elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen on tärkeä osa hanketta. Hanke edistää näin hyvinvointia, kuntoutumista parantamalla nuorisotakuun toteutumista ja vähentämällä syrjäytymistä
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Sukupuolten tasa-arvon näkökulma huomioidaan hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kiinnittämällä huomiota mielenterveysongelmaisten sukupuolisensitiivisiin eroihin ja leimaantumiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen palveluote on yksilöllinen ja dialogisesti rinnallakulkeva - Tähän on sisäänkirjoitettu myös asiakaan kulttuuritausta ja aikaisemmasta kokemuspohjasta syntynyt palveluodotus.
Kulttuuriympäristö 5 5
Alueellisen kulttuuriympäristön huomioiminen yhteistyölläkolmannen sektorin toimijoiden ja Turun kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Tätä hyödynnetään erityisesti hankkeen teemaryhmissä
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke pyrkii toiminnallaan luomaan hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä ja levittämään niitä yhteistyökumppaneilleen. mm. paperiton toimisto.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-