Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22336

Hankkeen nimi: Osaava Teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: +358 40 655 0555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kiti Venäläinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kiti.venalainen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6630546

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0207390-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologiateollisuus on merkittävä kasvutoimiala ja työllistäjä Etelä-Savossa. Teknologiateollisuuden merkittävimmät alatoimialat maakunnassa ovat konepaja- ja metallituotteiden valmistus, sähköteknisten ja energiateollisuuden laitteiden suunnittelu ja valmistus sekä elektronisten tuotteiden suunnittelu ja valmistus. Teknologiateollisuus työllistää Etelä-Savossa noin 2000 työntekijää ja toimihenkilöä. Yritysrakenne koostuu muutamasta kansainvälisesti vahvasta kärkiyrityksestä sekä lukuisasta joukosta erilaisia liiketoimintamalleja ja teknologioita soveltavista pk-yrityksistä. Alan yrityksiä on merkittävissä määrin jokaisessa maakunnan seutukunnassa sekä maaseutukunnissa.

Hanke on valmisteltu yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, alan yritysten, Xamkin ja Samiedun kanssa. Valmisteluun on hyödynnetty alan yritysverkostojen kanssa käytyjä tarvekeskusteluja, joissa on pyritty analysoimaan alan osaamistarpeita sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä. Hanke myös toteutetaan yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä.
Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeisiin yrityksissä vaikuttavat yritysten tuottavuus- ja liiketoiminnan kehitystarpeet, henkilöstön eläköityminen, kansainvälinen kilpailu sekä teknologioiden kehittyminen. Toimialan osaajatarpeeseen vaikuttavat merkittävästi yritys-, oppilaitos- ja aluekohtaiset vetovoimatekijät. Nämä vaikuttavat sekä teknologiateollisuuden houkuttelevuuteen työpaikkana sekä opiskelijavalintojen ja alueen yritysten rekrytointihaasteisiin maakunnassa.

Osaava teknologiaklusteri 2025-projektilla on tavoitteena yrityslähtöistä koulutusta ja osaamistarjontaa kehittämällä varmistaa alueen teknologiateollisuuden osaavan henkilöstön saanti. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla tukea alueen teknologiayritysten positiivista tuottavuuden ja liiketoiminnan kehittymistä 2020-luvulla.

Osaava teknologiaklusteri hankkeen tuloksena kohderyhmänä olevien henkilöiden ja yritysten henkilöstön osaamistaso paranee tuotannon ja teknologioiden johdon ja soveltamisen aloilla. Hanke parantaa Xamkin ja teollisuuden välistä yhteistyötä ja yritysten tarpeisiin kehitetään ja tuotetaan monipuolisesti kilpailukykyä tuottavia laadukkaita osaamissisältöjä sekä yritysten henkilöstön tarvitsemaa täsmäkoulutusta. Osaamisen siirtoa ja kumuloitumista yrityksiin ja yritysverkostoihin tehostetaan digitaalisia alustoja hyödyntämällä ja niihin sisältöä tuottamalla elinikäisen oppimisen lähtökohdista.
Hanke tukee vahvasti SAMIedun strategiaa, jonka mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee pystyä vastaamaan laajasti työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin sekä toimintaympäristön muuttuviin palvelutarpeisiin. Alueellinen osaamisen
kehittäminen yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa on yksi SAMIedun ydintehtävistä ja luo vahvan pohjan menestymiseen myös tulevaisuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
- Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevä henkilöstö laaja-alaisesti
- Teknologiateollisuuden koulutettavat
- Alan vaihtajat ja vailla ammatillista tutkintoa olevat henkilöt
- Alan opettajat ja kouluttajat (osaamisen kehittäminen, teollisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen,
asiantuntijaverkoston kokoaminen, tietovarannot/portaali, oppimisympäristöjen hyödyntäminen).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hanke kohdistuu seuraaviin toimialoihin:
- Metsäteollisuuden, muun prosessiteollisuuden(esimerkiksi laitteiden kilpailukyvyn, laadun ja työturvallisuusosaamisen kehittyessä)henkilöstö.
- Sähkö- ja energiateollisuuden henkilöstö
- Kunnat ja kaupungit, jotka haluavat kehittää kilpailukykyä ja tukea yritysten menestymistä henkilöstön osaamisen kasvattamisen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 616 842

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 269

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 713 224

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 287 136

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Joroinen, Juva, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 600

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakijaorganisaatiot huomioivat sukupuolinäkökulman perustoiminnassaan. Teknologiateollisuudessa naiset ovat työntekijöinä aliedustettuna ja tämä huomioidaan hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on XAMKin, toisen asteen oppilaitoksen sekä teollisuuden yhteistyönä lisätä Etelä-Savon teknologiateollisuuden osaamispääomaa ja tehostaa osaamisen tuottamista sekä koulutuksen laatua.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Hanke edistää Lean-johtamista ja tuotantoresurssien käytön tehostamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Hankkeessa on mukana energia-alan yrityksiä ja hanke edistää osaltaan uusiutuvan energian sovellusosaamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 0
Kasvihuonekaasujen vähentämisen osalta hanke edistää energiakäytön sovellusosaamista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Hanke edistää Lean-johtamista ja tuotantoresurssien käytön tehostamista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Hankkeessa on mukana energia-alan yrityksiä ja hanke edistää osaltaan uusiutuvan energian sovellusosaamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hanke tehostaa oppilaitosten sekä teollisuuden yhteistyötä ja lisää Etelä-Savon teknologiateollisuuden osaamispääomaa, tehostaa osaamisen tuottamista sekä koulutuksen laatua
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
IoT-palveluliiketoiminnan osaamisen kehittäminen on mukana hankkeen toiminnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus on vähäinen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Edistää teknologiateollisuuden kilpailukykyä ja edistää alueellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Teknologiateollisuudessa naiset ovat työntekijöinä aliedustettuna ja tämä huomioidaan hankkeessa. Ikäryhmät huomioidaan hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 4 0
Ympäristöteknologia-alan yrityksiä pyritään saamaan mukaan hankkeeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-