Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22339

Hankkeen nimi: Oulu Talent Hub

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 0444973117

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saine Ari Henrik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rahoitusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.saine(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444973117

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulu Yliopisto, 0245895-5
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Oulun kauppakamari, 0210114-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhä useampi Oulun seudun yrityksistä kokee osaajapulan kasvun esteenä. Pohjois-Suomeen on odotettavissa suuria investointeja esimerkiksi energia-, bio- ja kaivosaloille. Myös nämä suurhankkeet tarvitsevat merkittävästi uutta työvoimaa. Yksi mahdollinen ratkaisu osaajapulaan löytyy alueen oppilaitoksista. Oulun seudulla kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli vuonna 2019 n. 1100 henkilöä. Tällä hetkellä paikalliset yritykset ja kansainväliset osaajat eivät välttämättä löydä toisiaan. Oulun kauppakamarin vuonna 2020 tekemän selvityksen mukaan ainoastaan 12,6 % jäsenyritysten opinnäytetyöntekijöistä oli ulkomaalaisia. Tilastokeskuksen tekemän seurannan mukaan Oulun korkeakouluissa tutkinnon suorittaneista alle puolet on työllistynyt Suomeen.

Hankkeen avulla pyritään helpottamaan alueen osaajapulaa ja sitä kautta tukemaan yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja kansainvälistyä. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien työllistymispolkuja sekä edistää heidän työllistymistään alueen yrityksiin. Toimenpiteillä vahvistetaan yleisesti Oulun alueen tunnettavuutta sekä vetovoimaisuutta kansainvälisten osaajien keskuudessa tuomalla viestinnässä esille mm. alueen tarjoamia uramahdollisuuksia.

Hankkeessa luodaan toimintatapoja joiden avulla yritykset saadaan entistä vahvemmin mukaan kansainvälisten osaajien opintoihin jo alkuvaiheesta lähtien. Konkreettisina toimenpiteinä yritysten ja opiskelijoiden kohtauttamiseksi toteutetaan mm. yleisinfoja, teemakohtaisia verkostoitumistapahtumia sekä yritysvierailuja. Tapahtumat toteutetaan vuosikellomaisesti jatkuvana ja suunnitelmallisena toimintana.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös yritysten kansainvälistymisvalmiuksiin, kansainvälisten osaajien tuomaan lisäarvoon liiketoiminnalle sekä tuetaan yrityksiä näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan yritysten yleiseen asenneilmapiiriin sekä tuetaan työnantajien kyvykkyyttä rekrytoida kansainvälisiä osaajia. Yrityksen organisaatiokulttuurin ja kansainvälistymisvalmiuksien arviointiin liittyen hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin seudun kauppakamarin ja Business Finlandin kanssa.

Hankkeen tuloksena luodaan ekosysteemimäisesti toimiva verkosto sekä toimintamalli, joka kokoaa yhteen ja kehittää kansainväliseen rekrytointiin liittyviä mahdollisuuksia sekä palveluita alueella. Hankkeen myötä kansainväliset osaajat ja yritykset löytävät toisensa nopeammin kuin aikaisemmin ja osaajat sijoittuvat sekä työllistyvät alueelle. Hankkeen toimenpiteiden myötä Oulu nähdään entistä houkuttelevampana vaihtoehtona kansainvälisten osaajien keskuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat alueen kansainväliset osaajat. Kansainvälisillä osaajilla hankkeessa tarkoitetaan opiskelijoita, tutkijoita sekä tutkinnon suorittaneita työttömiä tai työtä hakevia henkilöitä. Kohderyhmää ovat myös kansainvälisiä osaajia rekrytoivat yritykset ja muut työnantajat.

Hankkeen määritelmän mukaan kansainvälinen opiskelija on yli 3kk suomalaisessa oppilaitoksessa opiskeleva ulkomaalaistaustainen tutkinto-opiskelija.

Kansainvälinen osaaja on tutkinnon suorittanut tai muuta osaamista omaava ulkomaalaistaustainen henkilö sekä lisäksi kansainväliset osaajat Suomessa ja Suomen ulkopuolella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat osaajien perheenjäsenet, joiden tilanteeseen osaajan työllistymispolku vaikuttaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 326 841

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 202 181

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 422 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 259 948

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Hailuoto, Oulu, Tyrnävä, Kempele, Lumijoki, Muhos, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 36

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 122

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 105

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tavoitteena on, että hankkeen toimenpiteisiin osallistuvista 40 prosenttia on naisia. Hanke pyrkii edistämään valtavirtaistamisen periaatteita mm. edistämällä tasapuolisesti molempien sukupuolten työskentelymahdollisuuksia kohteena olevissa yrityksissä. Alueen työvoimupulaa kokevista aloista naisia toivotaan lisää erityisesti ICT ja teollisuusaloille. Miehiä taas tarvittaisiin lisää hoiva-alan tehtäviin. Tarvittaessa heikomman sukupuolen asemaa parannetaan mahdollisuuksien mukaan suuntaamalla esimerkiksi toimia suoraan heille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja valtavirtaistaminen ovat hankkeessa toteutettavia periaatteita. Sukupuolinäkökulmaan liittyvien toimien painotus ja lukumäärä selviävät hankkeen toteutusvaiheessa. Sukupuolinäkökulma ja esimerkiksi naisolettettujen osallistujien määrän kasvattaminen (jos tavoite, on se, että naisoletettujen osallistujamäärää pyritään nostamaan yli mainitun kolmanneksen) voidaan huomioida hankkeen toiminnassa tarvittaessa räätälöitävillä toimilla esimerkiksi tiedotuksella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa- avon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hankkeen asiakirjahallinto hoidetaan sähköisesti paperia säästäen. Turhaa liikkumista vältetään ja suositaan sähköisiä kokouksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeessa pyritään hoitamaan osa kokouksista etäyhteyksin sekä matkustamaan mahdollisimman vähän tai ympäristöystävällisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kansainvälisten osaajien saaminen töihin heitä tarvitseviin yrityksiin vahvistaa paikallista yrityksiä ja elinkeinorakennetta. Viennin edistäminen vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Kv osaajien hyvinvointi lisääntyy, jos he kokevat olevansa tervetulleita Suomeen sekä työllistyvät tänne. Työllistyminen auttaa integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja valtavirtaistaminen ovat hankkeessa toteutettavia periaatteita. Hankkeen toimenpiteet lisäävät kv osaajien tasa-arvoa suomalaisilla työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke parantaa kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia työllistyä Suomessa toimiviin yrityksiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-