Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22341

Hankkeen nimi: SamPo - opiskelijan saumaton opintopolku

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: +358 400 989 466

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Merja Kurunsaari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merja.kurunsaari(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 989 466

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y./ Jyväskylän palvelualan opisto, 0942165-3
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, 1007629-5
Ammattiopisto Spesia Oy/Ammattiopisto Spesia, 2811092-2
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, 0208589-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on ammatillisen koulutuksen erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan opintoihin kiinnittyminen, itsenäinen toimijuus, opiskelun edistyminen ja työllistyminen opiskelijan osallisuutta ja saumatonta monialaista ohjausta edistämällä. Hanke kohdistuu opintopolun nivelvaiheisiin: opintojen alkuvaiheeseen, työelämässä oppimisen vaiheeseen ja siirtymiseen työllistymiseen tai jatko-opintoihin. Tavoitteena on myös kehittää vaihtoehtoisia toimintatapoja ja – menetelmiä opiskelijoiden monialaiseen ohjaukseen ja toimintaan etäopiskelussa.

Hankkeessa luodaan opiskelijan koko opintopolun kattava, opiskelijalähtöinen, suunnitelmallinen ja saumattomasti etenevä toimintamalli, SamPo opiskelijan saumaton opintopolku. Toimintamallissa huomioidaan myös koronan esille nostamat monialaisen etäohjauksen toimintatavat.

Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen ja osaamisen jakamisen periaatteella ja tuloksissa pyritään mahdollisimman laajaan sovellettavuuteen eri alueilla. Osatoteuttajina ovat mukana Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ammatillinen oppilaitos Sedu, Jyväskylän palvelualan opisto Jypao, Ammattiopisto Spesia, erityisoppilaitos, Jyväskylän toimipiste ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Saarijärven ja Viitasaaren toimipisteet. Spesia toimii toisten oppilaitosten tukena erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja asiantuntija/vertaiskehittäjänä hankkeen teemoissa. JAMK koordinoi kaikkea kehittämistoimintaa, osallistuu oppilaitoskohtaisten pilottien toteutukseen ja kehittämiseen sekä vastaa toimintamallin rakentamisesta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen erityistä tukea tarvitsevat ja monialaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja käyttävät opiskelijat. Kohderyhmänä on myös opiskelijaa tukeva ja ohjaava oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijoiden työpaikkaohjaajat.
Hanke toteutetaan osatoteuttajien oppilaitoskohtaisina pilotteina, joissa kehitetään opiskelijan opintopolun nivelvaiheita ja toimintamallia. Hankkeeseen osallistuu 74 opiskelijaa sekä heitä ohjaavia opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstöä 84. Osatoteuttajien välinen kokemusten jakaminen ja yhteinen kehittäminen hankkeen yhteisissä työpajoissa tukee oppilaitoskohtaisten pilottien toteuttamista ja laajasti sovellettavan Sampo opiskelijan saumaton opintopolku toimintamallin rakentamista. Oleellisena osana pilottien toteuttamista ja toimintamallin kehittämistä on systemaattinen arviointi ja seuranta.

Hankkeen lyhyen aikavälin tuloksena pilotteihin osallistuvien opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin, itsenäinen toimijuus ja työllistyminen tai jatko-opintoihin sijoittuminen ovat parantuneet osallistavan ja monialaisen ohjauksen avulla. Opiskelijaa ohjaavan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen ja pilottioppilaitosten käytännöt ovat kehittyneet tukemaan opiskelijan itsenäistä toimijuutta ja osallisuutta. Opiskelijan ohjaus on monialaista ja opiskelijan itsenäistä toimijuutta ja osallisuutta tukevaa ja toimii saumattomasti koko opintopolun ajan.

Hankkeen tuloksena syntyy
- opiskelijan ja oppilaitoksen tarpeisiin soveltuva oppimis-, toiminta- ja työkyvyn ja tukipalvelujen arvioinnin kokonaisuus opintojen nivelvaiheisiin
- opiskelijaa osallisuutta edistävän monialaisen ohjauksen käytäntöjä opintojen suunnitteluun Hoks-keskustelussa
- opiskelijan tukeen ja ohjaukseen liittyvien eri suunnitelmien yhteensovittamista siten, että monialainen ohjaus suunnitellaan osaksi opintopolkua
- monialaisen ohjauksen prosessi ja käytäntöjä työelämässä oppimisessa
- opiskelijan itsenäistä toimijuutta ja monialaista ohjausta hyödyntäviä yksilö-, pienryhmä- ja etäohjauksen menetelmiä valmentavaan sekä perustutkintokoulutukseen
- opiskelijan ja oppilaitoksen tarpeisiin soveltuva työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen prosessikuvaus, joka sisältää opiskelijan osallisuutta tukevan monialaisen ohjauksen, siihen liittyvät suunnitelmat, palvelut ja ohjauskeskustelun myös etänä toteutettavaksi
- kuvaus, miten ammatillinen erityisoppilaitos toimii yleisten oppilaitosten tukena erityistä tukea ja monialaisia palveluita tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ns. konsultaatiomalli, joka on osa SamPo opiskelijan saumaton opintopolku toimintamallia
- SamPo opiskelijan saumaton opintopolku toimintamalli, joka on rakennettu pilottien tulosten pohjalta. Se on avoin ja maksuton verkkojulkaisu, joka on suunnattu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille itsenäiseen käyttöön ja opiskelijan ohjauksen tueksi ohjaus-ja opetushenkilöstölle

Hankkeessa rakennettu toimintamalli SamPo opiskelijan saumaton opintopolku on juurrutettu osatoteuttajien oppilaitosten toimintaan ja sitä on levitetty laaja-alaisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, ohjaus- ja opetushenkilöstölle, koulutusorganisaatiolle, koulutuksen järjestäjille, hoito- ja kuntoutusorganisaatioiden sekä muiden yhteistyöverkostojen käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen erityistä tukea tarvitsevat ja monialaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja käyttävät opiskelijat. He tarvitsevat tukea opiskelu-, työ- ja toimintakykynsä edistämiseen ja elämänhallintaan opiskelunsa ja työllistymisensä tueksi.

Opiskelijat osallistuvat hankkeeseen osana opiskeluaan ja tätä ei kustanneta hankerahoituksella.
Opiskelijat osallistuvat oman opintopolun pilotteihin. Pilottien opiskelijaedustajat osallistuvat oman oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin oppilaitosryhmissä. Lisäksi koko hankkeen työpajoihin osallistuu oppilaitoskohtaiset opiskelijaedustajat.

Kohderyhmänä on myös opiskelijaa tukeva ja ohjaava oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstö: opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja erilaiset ohjaajat, oppilaitosten johdon edustajat sekä työpaikan työelämässä oppimista ohjaavat työpaikkaohjaajat. Kohderyhmänä ovat myös oppilaitoksen opiskeluhuollon työntekijät (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi), jotka ovat osa oppilaitoksen ohjaushenkilöstöä ja toimivat oppilaitoksessa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2014). Oppilaitoksen opiskeluhuollon henkilöstä osallistuu koko oppilaitosyhteisöä tukevaan toimintaan, monialaiseen yhteistyöhön ja opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen ja toimii linkkinä opiskelijan muuhun palveluverkostoon (esim. hoito- ja kuntoutuspalvelut). He osallistuvat myös toimintamallin kehittämiseen sekä juurruttamiseen.

Kohderyhmänä oleva opetus- ja ohjaushenkilöstö osallistuu pilottien suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen ja heille ei suunnata hankerahoitusta. Opiskelijan ohjaus kuuluu opetus-, ja ohjaushenkilöstön normaaliin työhön ja sitä ei rahoiteta hankkeesta. Osa kohderyhmään kuuluvasta ohjaus- ja opetushenkilöstöstä osallistuu hankkeen toimenpiteiden ja toimintamallin juurruttamiseen omaan oppilaitokseen, joka sisältyy heidän normaaliin työhönsä. Oppilaitoksen hanketoimijat, jotka kuuluvat opetus- ja ohjaushenkilöstöön, toimivat oppilaitosten pilottien vastuuhenkilöinä ja osallistuvat pilottien suunnitteluun, arviointiin, dokumentointiin ja kehittämistyöhön hankerahoituksella.

Hanke kohdistuu ammatillisen tutkintokoulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen eri ikäisiin opiskelijoihin, pääpaino on alle 30-vuotiaissa opiskelijoissa. Hankkeeseen osallistuu 64 ammatillisen perustutkintokoulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijaa sekä 84 oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstöä ja opiskelijoiden työpaikkaohjaajia.

Hanke liittyy sekä Keski-Suomen että Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmiin 2018-2021. Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien keskinäinen toimenpiteiden ja kustannusten kohdistuminen toteutuu niin, että Keski-Suomen maakuntaan kohdentuu 77 % ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 22 %. Lisäksi koko Keski-Suomen osuuden toimenpiteet ja kustannukset kohdistuu Saarijärvi-Viitasaari -alueelle 21 % ja muun Keski-Suomen alueelle 56 %.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat opiskelijan hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat (terapeutit, lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, työvalmentajat, nuorisotyöntekijät), jotka opetus- ja ohjaushenkilöstö ottaa suunnitelmallisesti mukaan monialaiseen yhteistyöhön. Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla yhteistyössä mukana on myös opiskelijan huoltaja, joka ei myöskään ole kohderyhmää.

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat muiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, henkilöstö, hoito- ja kuntoutuspalvelujen henkilöstö, opiskelun nivelvaiheisiin oleellisesti nivoutuvat tahot kuten peruskoulu ja työelämän edustajat.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös muiden ammatillisten erityisopettajakoulutusten opetushenkilöstö ja erityisopettajaopiskelijat sekä kuntoutusalan opetushenkilöstö ja opiskelijat ja muut kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen henkilöstö. Välillisinä kohderyhminä ovat myös muu yhteistyöverkosto, eri ammattilaiset, kuten kuntoutuspalvelujen tuottajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, työllistämispalveluiden henkilöstö, yhteistyökumppanit ja yhteistyöverkostot sekä valtakunnalliset että alueelliset järjestöt, julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon sektori.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 444 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 318

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 540 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 146 512

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Jyväskylän, Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki, Viitasaari, Jyväskylä, Saarijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 164

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
HHankkeen valmistelussa on huomioitu tyttöjen/naisten ja poikien/ miesten väliset erot erityiseen tukeen liittyen. Pojat ovat selvästi enemmistö tehostetun ja erityistä tukea saavien opiskelijoiden määrässä, sillä heitä on lähes kaksinkertainen määrä tyttöihin verrattuna. Erityisen tuen ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevien opiskelijoiden ryhmä on kuitenkin heterogeeninen ja opiskelijoiden erityisen tuen ja hoito- ja kuntoutuksen tarpeet ovat yksilöllisiä, eivät niinkään välttämättä sukupuoliriippuvaisia. Tästä johtuen tarvitaan yksilöllistä opiskelijalähtöistä ohjausta, johon hankkeessa vastataan pilotoinneissa ja kehittämällä SamPo opiskelijan saumaton opintopolku toimintamalli.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan osallistujien sukupuolijakauma. Mikäli jakaumassa on nähtävissä vääristymää eli toimenpiteet kohdistuvat selkeästi vain toiseen sukupuoleen, pyritään ottamaan ne huomioon toimenpiteissä. Pilotteihin osallistuvat opiskelijat suorittavat eri tutkintoja, joissa on eroja sukupuolen edustavuudessa. Esim. maa- ja metsätalousopiskelijoista suurempi osa on miehiä kun taas palvelualan perustutkinto-opiskelijoista enemmistö on naisia. Tavoitteena on kehittää yksilöllinen opiskelijalähtöinen malli, joten opiskelijan sukupuolelle ei voida kuitenkaan antaa liian suurta painotusta toimenpiteissä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelee suurempi osa naisia kuin miehiä ohjaus- ja opetustehtävissä. SamPo toimintamallin kehittämisessä ja levittämisessä pyritään huomioimaan sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päämääränä on mallintaa SamPo opiskelijan saumaton opintopolku toimintamalli, jonka tavoitteena on olla sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 0
Hankkeessa suositaan verkkokeskusteluyhteyksiä, digitaalisia materiaaleja ja ylimääräisen, luonnonvaroja kuormittavan materiaalin käyttöä pyritään välttämään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Hankkeessa kehitetään ohjauksen ja monialaisen yhteistyön keinoja etäohjauksena ja verkkototeutuksena. Hankkeessa pyritään tarkkaan harkitsemaan, kuinka paljon järjestetään kontaktipalavereja. Hankkeen levittämisessä käytetään verkko- ja digitaalisia välineitä. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä verkkojulkaisuna. Hankkeen toimintamalli julkaistaan verkossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää välitöntä tai välillistä vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää välitöntä tai välillistä vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää välitöntä tai välillistä vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Hankkeessa pyritään suosimaan digitaalisia materiaaleja ja pyritään välttämään ylimääräisen hukan tuottamista
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää välitöntä tai välillistä vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Hankkeessa haetaan menetelmiä opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi, jolla on myös positiivisia vaikutuksia paikalliseen työelämään. Hankkeen toiminta-alueilla piloteissa tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijakohtaisten hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa, joilla voi olla positiivisia vaikutuksia elinkeinoelämään. Hankkeen kohderyhmän opiskelijat ovat vaikeasti työllistyviä. Yhteistyö työelämän kanssa voi edistää moninaisuuden huomiointia työyhteisöissä ja sitä kautta elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen piloteissa kehitetään opiskelijoiden, oppilaitosten ja opiskelijoiden hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottajien sekä muun opiskelijan verkoston kanssa yhteistyönä Opiskelijan saumaton opintopolku - toimintamalli, joka itsessään on aineeton. Toimintamallia voidaan soveltaa valtakunnallisesti hankkeen jälkeen.
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Hankkeessa vältetään tarpeetonta matkustamista sekä suositaan yhteiskyytejä. Hyödynnetään mahdollisimman paljon etäyhteyksiä, erilaisia verkkoalustoja sekä pilotoinneissa että muussa hanketyössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa kehitettävän SamPo opiskelijan saumaton opintopolku -toimintamallin tavoitteena on tukea erityistä tukea ja kuntoutuspalveluja tarvitsevien opiskelijoiden oppimista, opiskelua, kuntoutumista sekä arjenhallinnan taitoja ja hyvinvointia. Mallilla voidaan edistää myös ko. opiskelijoiden työllistymistä. Pidemmällä aikavälillä hankkeessa kehitetty malli ehkäisee opiskelijan syrjäytymistä niin opinnoista kuin yhteiskunnasta
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa kehitettävä toimintamalli palvelee erityistä tukea tarvitsevien nuorten opinnoissa nivelvaiheissa etenemistä ja siirtymistä työelämään, edistäen samalla heidän sosiaalista tasa-arvoa, heidän yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ja oikeuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hankkeen kohderyhmänä ovat opinnoissaan erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevat opiskelijat, joilla on suurempi riski syrjäytyä. Hankkeen mallilla edistetään ko. opiskelijoille tarjottavia ohjaus- ja tukipalveluja,jotka kehittävät heidän yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Hankkeen kohderyhmässä on myös maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joten heidän osaltaan hankkeella on positiivisia vaikutuksia kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää välitöntä tai välillistä vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää välitöntä tai välillistä vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-