Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22343

Hankkeen nimi: Savonlinna Live 2! Noustaan koronasta

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2020 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Hankekehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2520006-8

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Puhelinnumero: 0443583820

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.elinkeinopalvelut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Matikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.matikainen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505658087

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid pandemian pitkittyminen on vaarantamassa koko Savonlinnan talousalueen matkailuelinkeinon. Hankkeella reagoidaan pitkittyvän koronatilanteen aiheuttamiin kulutuskysynnän muutoksiin matkailusektorilla. Kotimaisten asiakkaiden osalta pääpaino on koronaturvallisessa tuotteistamisessa. Samalla luodaan katse tulevaisuuteen ja kansainvälisen matkailumarkkinan kehittymiseen koronapandemian jälkeisessä turvallisuushakuisessa markkinassa. Ulkomaisten asiakkaiden osalta hankkeella kartoitetaan ja rakennetaan turvallisuus edellä, maamainetta hyödyntäen tulevaisuuden kansainvälisesti vetovoimainen matkailutuote Savonlinnaan ja Saimaalle. Matkailun tuleva huippusesonki Savonlinnassa pyritään pelastamaan reagoimalla ajoissa ja ratkomalla käytännön tasolla kaikki turvallisuuteen liittyvät matkustamisen esteet tuotteistamisen avulla keskeisillä kohdemarkkinoille riittävän ajoissa viestittäväksi.
Hankkeen toimenpiteitä ovat valmennus, verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen ja osaamisen siirto, joilla edesautetaan yritysten sopeutumista koronapandemian oloihin ja sen jälkeiseen aikaan.
Toimenpiteet kohdistuvat
1)koronaturvallisten tuotteiden ja käytäntöjen luomiseen ja varmistamiseen matkakohteessa sekä matkustusketjussa kuluttajille sekä yhteisten turvallisuutta koskevien viestien vieminen viestinnän keinoin kuluttajille.
2) Talvi- ja kevätsesonkiin soveltuville asiakasprofiileille kohdistettujen tuotteiden kokoaminen yritysten kanssa yhteiseen markkinointiin (tiedonsiirto, tuotekehitysvalmennus).
3) Kesän 2021 sesongin tarjonnan kehittäminen eri kohderyhmälle. Osaamisen siirto, valmennus yrityksille tuotekehitykseen, sisällöntuotantoon ja pop-up-elämysten tuottamiseen.
4) Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen hankkeelle sekä mittareiden seuranta. Ohjausryhmän toiminnan organisoiminen niin että se seuraa tulostensaavuttamista ja tukee hankkeen toteuttamista.
Hankkeen tuloksena on
luotu yrityksille valmiudet koronaturvallisten tuotteiden tarjoamiseen ja niistä kuluttajille viestimiseen.
On mukautettu tuotetarjontaa koronapandemian ja matkustus- ja toimintarajoitusten kehityksen mukaan ja avustettu yrityksiä reagoimaan suositusten ja säädösten muutokseen nopealla aikataululla.
Osaamisen siirron ja valmennustoimien avulla yritykset erityisesti pystyvät hyödyntämään muuttuvassa tilanteessa maksimaalisesti liiketoimintamahdollisuudet, jotka liittyvät talveen ja kevääseen ja toisaalta kesäsesonkiin 2021.
Uudet tuotteet ja avainviestit kuluttajille on viestitty kootusti käytössä oleviin markkinointi- ja myyntikanaviin.
Hanke on luonut edellytykset ja nopeuttanut matkailusta riippuvien matkailu- ja palvelualojen yritysten sopeutumista koronapandemian jälkeiseen aikaan ja siihen liittyviin kysynnän muutoksiin. Asiakas- ja markkinalähtöisen tuotekehityksen ja viestinnän osaaminen yrityksissä on lisääntynyt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yrittäjät, yritysten johto ja avaintyöntekijät matkailun, vähittäiskaupan ja palvelualojen yrityksissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailijat
Vapaa-ajanasukkaat
Kaupungin asukkaat
Matkailu- ja palveluyritysten arvoketjut (alihankkijat)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 685

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 139 606

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 51

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailu- ja palvelualoilla työskentelee naisia ja miehiä. Kehitettävä toimialasektori on naisvaltainen, jonka on erityisesti todettu kärsivän korona-pandemian vaikutuksista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan osallistuu sekä naisia että miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Luontoelämys pandemian aikana on turvallisimmasta päästä infektioiden leviäimisen kannalta. Kotimaan matkailun ja lähimatkailun kehittäminen pienentää matkailun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Hanke edistää kotimaan matkailua hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen. Viestinnällä ja tuotteistamisella ohjataan matkailijoita julkisen liikenteen käyttöön. Kotimaan matkailun ja lähimatkailun kehittäminen pienentää matkailun aiheuttamia liikenteen päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Turvataan yritysten toimintakykyä poikkeusolosuhteissa/kriisitilanteessa. Matkailu- ja palvelualat ovat Savonlinnalle erittäin tärkeä sektori ja työllistää merkittävän määrän Savonlinnalaisia ja alalla toimii suurin määrä pk-yrityksiä. Hankkeella lisätään tämän tärkeän sektorin selviytymistä korona-kriisin pitkittyessä, hyvin todennäköisesti yli tulevan matkailusesongin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeella edistetään aineettomien terveysturvallisten matkailuelämystuotteiden syntymistä kotimaiseen kysyntään. Kehitettävät ekologisesti kestävät elämykset perustuvat kokemiseen ja yhdessä oloon, eivät luonnonvarojen kuluttamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke edistää kotimaan matkailua ja turvaa olemassaolevien liikennepalveluiden säilymistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Tuetaan yrittäjien ja yritysjohdon henkistä hyvinvointia ja kestävyyttä koronatilanteen jatkuessa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke tukee työpaikkojen säilymistä naisvaltaisella matkailu- ja palvelualoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeessa luodaan laajaa alueellista osallisuutta matkailu- ja sen liitännäiselinkeinojen sektorilla. Vahvistetaan paikallisten toimijoiden osallisuutta matkailutuotannossa.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke edistää kulttuuriympäristön tunnettuutta osana matkailuelämystä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Savonlinna Live 2! Noustaan koronasta -hanke reagoi pitkittyneen Covid 19 -pandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen erityisesti matkailusektorilla. Hankkeella turvattiin yritysten toimintaedellytyksiä muuttuneessa markkinatilanteessa ja koronapandemian jälkeisessä turvallisuushakuisessa markkinassa. Tuotekehityksen, valmennuksen ja markkinoinnin keinoin tuettiin yritysten sopeutumista sekä vuoden 2021 sesonkien haasteisiin että pandemian jälkeisen ajan tuomiin muutoksiin.

Alueelle houkuteltiin uusia asiakaskohderyhmiä tuotekonsepteja ja -tarjontaa kehittämällä sekä panostamalla voimakkaasti Savonlinnan alueen näkyvyyteen ja imagoon turvallisena ja ympäri vuoden kiinnostavana matkakohteena. Matkailu- ja palvelualan yrityksille tarjottiin tukea ja valmennusta koronaturvallisten tuotteiden ja palveluiden sekä jakelu- ja myyntikanavien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Nopeaa vaikuttavuutta saatiin tarjoamalla käytännönläheistä valmennusta ajankohtaisiin yritystoiminnassa tarvittaviin viestinnän ja markkinoinnin taitoihin sekä työkaluja yhtenäiseen koronaturvallisuusviestintään.

Hanke toi välineitä ja tilaisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön matkailu- ja palvelualan yritysten sekä eri toimijoiden välillä. Toimenpiteet olivat jatkoa vuoden 2020 Savonlinna Live! -hankkeiden matkailukaupungin elävöittämiseen tähtäävälle työlle, jonka keskeinen tavoite on pandemian tuomiin haasteisiin vastaamisen lisäksi löytää ratkaisuja matkailusesongin ympärivuotistamiseksi.

Hankkeen aikana toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:

• Tuotettiin kehitystyön tueksi kuluttajatutkimus kotimaan matkailijakohderyhmien matkustusaikeista ja Savonlinnan alueeseen kohdistuvista mielikuvista. Tuloksia hyödynnettiin uusien tuotekonseptien kehittämistyössä, matkailun ympärivuotistamisen edistämisessä sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa.
• Vahvistettiin yritysten digitaalista saavutettavuutta sekä valmiuksia koronaturvallisten tuotteiden ja palveluketjujen kehittämiseen ja niistä viestimiseen verkkovalmennuksin.
• Rakennettiin yhdessä alueen terveysviranomaisten kanssa alueen matkailu- ja palvelusektorin käyttöön yhtenäinen ja alueen vahvuuksia esiin tuova koronaviestintäkokonaisuus, joka on jatkossa kehitettävissä edelleen yhtenäiseksi matkailun turvallisuusviestintämalliksi.
• Tuettiin palvelujen ympärivuotistamista ja palvelujen uudistamista tuotteistamalla ja markkinoimalla minisesonkeja hiljaisille vuodenajoille. Pilottikampanjoiden tuomien kokemusten perusteella suunnitellaan vastaavia matkailun ympärivuotistamista tukevia kampanja- ja tuotekonsepteja, joita toteutetaan tulevina sesonkeina.
• Kehitettiin kesän 2021 tarjontaa suunnittelemalla ja lanseeraamalla yhdessä yritysten kanssa uusille kohderyhmille, erityisesti lapsiperheille ja aktiivimatkailijoille, suunnattu uusi tuotekonsepti, viikko-ohjelma.
• Tuotettiin Savonlinnan matkailualueesta virtuaalinen esittely paikkaamaan vahvistamaan mielikuvaa Savonlinnan alueesta turvallisena, monipuolisesti eri kohderyhmiä houkuttavana ja ennen kaikkea ympärivuotisesti kiinnostavana matkakohteena.
• Toteutettiin yhdessä yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kesäsesongin aikaistamiseksi, uusien matkailijaryhmien houkuttamiseksi ja vastaukseksi pandemiatilanteen tuomiin tapahtumaperuutuksiin uusi pop-up-tyyppinen tapahtumakonsepti, nelipäiväinen toritapahtuma, kaupunkijuhannus.
• Kehitettiin kuluttajatutkimuksen haasteelliseksi osoittamille asiakasprofiileille kohdistettuja palveluita ja aktiviteetteja yhteistyössä yrittäjien kanssa.
• Tehostettiin Savonlinnan alueen tapahtumatarjonnan näkyvyyttä tuottamalla tarjonnasta laajaan jakeluun kuukausittaisia koosteita. Kehitettiin tapahtumakoosteiden tuottamisen automaatiota.
• Tuotettiin Savonlinnan alueen tapahtumatarjonnasta laajaan jakeluun koosteita ja kehitettiin koosteiden tuottamisen automaatiota.
• Jatkettiin ensimmäisen Savonlinna Live -hankkeen aloittamaa yhteistyötä yritysten kanssa uutiskirjein, tapaamisin ja yhteydenotoin: kartoitettiin tarpeita erityisesti koronaturvallisten tuotteiden ja palveluprosessien kehittämisessä sekä tuettiin pandemian aiheuttamissa muutostilanteessa.
• Kehitettiin alueen matkailutoimijoiden yhteistä markkinointia vastaamaan paremmin muuttuneeseen toimintaympäristöön kehittämällä sähköisen markkinoinnin automaatiota ja koulutuksella.
• Toteutettiin yleismarkkinointia visitsavonlinna.fi-verkkosivulla sekä somemarkkinointina.
• Vahvistettiin alueen näkyvyyttä ja vetovoimaa luonto- ja aktiivimatkailukohteena mm. parantamalla uusien asiakaskohderyhmien houkuttelemiseksi luotujen ulkoilureitistöjen löydettävyyttä ulkoiluportaalin aluerajaustoiminnolla.
• Lisättiin matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen, vertaistukeen ja kokemuksen kautta oppimiseen.