Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22345

Hankkeen nimi: Vevent - Boosting the Virtual Event Industry

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1474763-1

Jakeluosoite: Ilkantie 4

Puhelinnumero: 0400349289

Postinumero: 00400

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.humak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Päiviö-Häkämies

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Laura.Paivio-hakamies(at)humak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400349289

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, 2539767-3
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, 2094551-1
Yrkeshögskolan Arcada Ab, 2553871-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

**Tavoite. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet virtuaaliteknologioita tai XR-teknologiaa. Hankkeessa kokeilemme ja selvitämme virtuaalitapahtumien teknisen toteutuksen eri vaihtoehtoja, kulu- ja ansaintarakenteita, kokemuksen ja tuotannon erityispiirteitä ja siten tuottajien mahdollisuuksia luoda uutta virtuaalitapahtumaliiketoimintaa. Teknologia kehittyy nopeaa vauhtia, ja kulttuurituotannon on tärkeä pysyä kehityksessä mukana. Erityisen haasteellista on liiketoiminnan kehittämisen alkuvaihe, jolloin maksavat asiakkaat eivät vielä ole löytäneet uusia kulttuurin kanavia. Tämän hankkeen tavoitteena on tukea kulttuurialan toimijoita virtuaalitapahtumien tuotannossa, kysynnän luomisessa ja uusien teknologioiden käyttöönotossa, jotta heillä olisi tarvittavaa osaamista ottaa heti käyttöön käytännön virtuaalitapahtumien tuotannon parhaat keinot ja työkalut. Tätä täydennysosaamista tarvitaan juuri nyt kiireesti.

**Toimenpiteet. Kyseessä on käytännön kokeiluihin perustuva, aktiivisesti yhdistyksiä ja ammattilaisia osallistava sekä reaaliaikaisesti tietoa ja hyviä käytäntöjä levittävä selvitystyö. Pitkän tähtäimen tavoite on tehdä virtuaalitapahtumien järjestäminen realistiseksi vaihtoehdoksi erikokoisille tapahtumatuottajille kannattavalla ansaintalogiikalla, ja näin lisätä kulttuurialan työllisyysastetta merkittävästi. Tämä saadaan aikaan jatkuvilla uuden tapahtumateknologian kokeiluilla ja tuottamalla tietoa virtuaalitapahtumien mahdollisuuksista ansaintakeinona, tarjoamalla konkreettisia tapausesimerkkejä, koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Näillä tavoitteilla hanke edistää monialaisesti 1) luovien alojen liiketoiminnan kehittämistä 2) taiteen, kulttuurin ja luovien alojen välistä yhteistyötä; 3) taiteen, kulttuurin ja luovien alojen sekä muiden kasvu- ja rakennemuutosalojen, kuten uuden teknologian alojen, yhteistyötä. Ennen kuin laajamittaisia kokeiluja voidaan tehdä isommassa kehittämishankkeessa, on kartoitettava mahdollisuudet, tarpeet ja hyvät käytänteen suppeammalla verkostolla ja pienemmällä pilottimäärällä. Korona-ajasta on opittu riittävästi, jotta selvitys on järkevää tehdä juuri nyt.

1. Pilotoimme yhdessä tapahtumaorganisaatioiden ja ICT- ja XR-yritysten kanssa vähintään neljä eri kokoista virtuaalitapahtumaa eli Veventiä. Virtuaalitapahtumien kokeiluissa on mukana kulttuurin välittäjäportaan ammattilaisia eli kulttuurialojen tuottajia ja loppuvaiheen opiskelijoita, jotka hyötyvät osaamisensa kehittymisenä ja saavat osaamisestaan todistuksen CV:sä liitteeksi työnsaannin helpottamiseksi. Pilotit toteutetaan, jotta voidaan selvittää pienempien kulttuuriyritysten mahdollisuudet virtuaalitapahtumatuotannon liiketoiminnassa.

2. Hankkeessa kokoontuu säännöllisesti (1-2 kuukauden välein) virtuaalinen VeventForum, johon kutsutaan yritysten ja yhdistysten edustajat ja hankkeen kehittäjät sekä AMK:n opettajia. VeventForum tarjoaa yhdistyksille, yrityksille ja AMK-opettajille tehokkaan vuoden kestävän “Virtuaalitapahtumien tuotannon tukeminen ja pedagoginen kehittäminen” -täydennyskoulutuksen, josta osallistuneet saavat todistuksen CV:nsä liitteeksi. VeventForum käyttää yhteiskehittämisen metodeina mm. osallistavia tulevaisuusverstaita, muutoslaboratoriota sekä yhteiskirjoittamista, jolloin Forum tuottaa aktiivisesti materiaalia eikä ainoastaan kokousta.cVeventForumeissa on mukana oppilaitoksia, eri alojen yrityksiä, luovien alojen ammattilaisia ja yrityskehittäjiä.

3. Tapahtumakokeiluissa ja virtuaalisessa VeventForumissa tuotetaan täydennyskoulutukseen verkko-oppimisen materiaaleja eli videoita ja tekstejä sekä selvitystyön nojalla lyhyitä oppaita ja manuaaleja. Kulttuurin kuluttajia osallistetaan kokeiluihin, jolloin saadaan tietoa heidän kiinnostuksestaan kokea ja ostaa näitä palveluja.

Näiden toimien tavoitteena on selvittää ja pohjustaa ketterämpiä, mutta valtakunnallisia malleja, joilla vahvistetaan luovien alojen osaajien ammattitaitoa ja työllistymistä. Koulutustarjonnan osalta tavoitteena on parantaa luovaan osaamiseen liittyvän koulutuksen osuvuutta ja monialaista osaamista. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulutus on keskittynyt liiaksi tutkintoon johtavan koulutuksensa kehittämiseen ammattikentän jatkuvan oppimisen kustannuksella. Selkeä tarve löydettiin osana Creathonia: Tarvitaan paikasta riippumatonta, teknisten alojen ammattilaisten ja yritysten kanssa yhdessä tuotettua täydennyskoulutusta ja sitä tukevia rakenteita.

**Tulokset. Hankkeen tuloksena syntyy dokumentoitua ja reaaliaikaisesti levitettyä ymmärrystä siitä, miten uusia teknologioita on mahdollista hyödyntää ansaintakeinona ja kuinka täydennyskoulutusta voidaan parhaiten järjestää valtakunnallisena yhteistyönä. Tuloksena syntyy:

1. Vähintään neljä Veventiä eli virtuaalitapahtumaa, joihin yleisö voi osallistua paikasta riippumattomasti.
2. Tiivistä audiovisuaalista ja kirjallista materiaalia helposti ja reaaliaikaisesti ammattilaisten käyttöön levitettävässä muodossa.
3. Yhdistysten, yritysten ja opettajien integroitu ja dokumentoitu kehittäjäyhteisön tiedonvaihdon ja täydennyskoulutuksen malli eli VeventForum, joka takaa riittävän osaamisen varsinaisen laajamittaisemman
hankkeen hakemiselle ja täydennyskoulutusverkoston myöhemmälle kehittämiselle.
4. Lopuksi esiselvitys tarjotaan kulttuurialan käyttöön kahdessa muodossa:
1) käytännönläheisenä englanninkielisenä oppaana, jota levitetään EU:n alueella mm. korkeakoulujen verkostojen kautta sekä
2) ilmaisena, avoimen AMK:n kautta tarjottavana verkkokurssina kulttuurialan toimijoille oppilaitosten ja yhdistysten kautta. Kurssi valmistuu hankkeen kuluessa ja se on maksutta tarjolla hankkeeseen
osallistuvien ammattikorkeakoulujen avoimen AMK:n kautta noin 2 vuoden ajan hankkeen päätyttyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Tuottajat ja muut kulttuurialan ammattilaiset, erityisesti mikro- tai hybridiyrittäjinä toimivat kulttuurituottajat, erityisesti työttömyysuhan alaiset (koronakriisistä kärsineet).

2. Työelämään siirtymässä olevat opiskelijat, joiden koulutus ei ole sisältänyt virtuaalitapahtumien tuotantoa.

3. Alan yhdistysten työntekijät

4. Tapahtuma-alan kouluttajat, joiden tekninen osaaminen on korona-aikana osoittautunut heikoksi.

5. Välittäjäportaan opettajat ja koulutuksen kehittäjät sekä alaa edistävien yhdistysten henkilökunta

Hankkeen kielenä on myös englanti, jotta voidaan hyödyntää kansainvälisiä osaajia erityisesti Itämeren alueella, ja jakaa tuotettua materiaalia laajemmin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

*Taiteilijat, jotka tuottavat sisältöä virtuaalitapahtumiin

*Kuntien ja kaupunkien kulttuuritoimet

*Kulttuurin käyttäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 422

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 562

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 325

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa naisten osallisuus ICT-alalla on jäänyt selvistä miehiä vähäisemmäksi. Teknologiateollisuuden (2011) Naisia ICT-alalle! -tutkimuksessa on paikannettu yhdeksi haasteeksi mielikuvat ICT-alasta ihmisestä kaukaisena toimintana joka ei siksi kiinnosta. Tässä hankkeessa tuodaan yhteen ihmisläheiset luovat alat ja käytetään teknologiaa apuvälineenä ja palveluiden rikastuttajana. Luovan alan naisyrittäjiä ja muita toimijoita kutsutaan osaksi prosessia, joka menee "luovat alat edellä" pitäen teknologiaa vain välineenä jotta ennakkoon tutkimusten pohjalta paikannettua toimintaympäristön sukupuolivinoutumaa voitaisi korjata.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa osallistetaan monenlaisia kohderyhmiä (sukupuoli, ikä, asiantuntemus).Naiset ovat tutkitusti vähemmän teknisorientoituneita ja kiinnostuneita teknisten ratkaisujen mahdollisuuksista.Hankkeessa vahvistetaan luovan alan ja ICT alan yhteistyötä huomioimalla myös sukupolittuneet käytänteet kaikessa hankkeen toiminnassa ja sen tuloksena syntyvässä materiaalissa. Toimenpiteet antavat kaikille luovan alan ja ICT alan toimijoille tasapuolisen mahdollisuuden osallistua kokeiluihin, ikään sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta näkökulma huomioidaan hankkeen kehittämis, pilotointi ja juurruttamisen vaiheissa osallistamalla molempien sukupuolien edustajia kehittämistyöhön eri rooleissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Hanke tuottaa aineetonta isäarvoa, joten sillä on tod.näk. positiivisa vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän,mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Hankkeessa hyöynnetään sähköisiä palveluita, materiaaleja ja tarvittaessa kierrätysmateriaaleja. Hankkeen tulokset ovat myös aineettomia, joten hanke itsessään ei tuota juurikaan materiaalihukkaa tai jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Talouden näkökulma on vahvasti esille hankkeessa ja niiden aikana kehitettäväksi valittavissa uusissa/uudistetuissa palveluissa jotka kiinnittyvät haasteen antaneen yrityksen kautta paikalliseen elinkeinorakenteeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankeessa ICT-osaaminen tuo lisäarvoa luovalla alalla toimivien ja pitkällä aikavälillä sinne valmistuvien uusien toimijoiden osaamiseen. Osaaminen on luonteeltaan aineettomien uusien/uudistettujen elämystuotteiden kehittämistä, rikastuttamista ICT-välinein ja käyttöönottoa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
ICT-kehityksen huomoiminen luovan alan mahdolisuutena antaa uusia vlineitä kohdata ICT:n mukana tuleva rakennemuutos positiiivisten mahdollisuuksien avaruutena. Hankkeella etsitään positiivisia keinoja hyödytä ICT-kehityskestä ja tukea yhteistyön kehittämisen välineistön avulla hyvinvointia tuovien luovien sisältöjen saavutettavuutta myös tulevaisuudessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa naisten osallisuus ICT-alalla on jäänyt selvistä miehiä vähäisemmäksi. Teknologiateollisuuden (2011) Naisia ICT-alalle! -tutkimuksessa on paikannettu yhdeksi haasteeksi mielikuvat ICT-alasta ihmisestä kaukaisena toimintana joka ei siksi kiinnosta. Tässä hankkeessa tuodaan yhteen ihmisläheiset luovat alat ja käytetään teknologiaa apuvälineenä ja palveluiden rikastuttajana. Luovan alan naisyrittäjiä ja muita toimijoita kutsutaan osaksi prosessia, joka menee "luovat alat edellä" pitäen teknologiaa vain välineenä jotta ennakkoon tutkimusten pohjalta paikannettua toimintaympäristön sukupuolivinoutumaa voitaisi korjata.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ICT:n voi nähdä laajana jakeluväineenä, joka edistää taiteen saavutettavuutta etenkin nuorempien ikäpolvien joukossa. Toisaalta välineisiin sidottu kulttuuri voi vaikuttaa juuri toisinkin päin: vain ne, joilla on varaa ICTlaitteisiin, käyttäjämaksuihin ja aplikaatiohin ovat palveluiden piirissä. Näkökulma otetaan esille keskusteluissa, mutta ei ole keskeinen tavoite hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
On mahdollista, että hankkeessa tehdyt uudet tuote- ja palveluideat kiinnittyvät kulttuuriympäristöön ja tuovat sitä esille uusilla välineillä. Nämä voivat kiinnittyä myös oman alueen ulkopuolisin todellisiin ja virtuaalisiin kulttuuriympäristöihin. Näiden rakentaminen ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite
Ympäristöosaaminen 0 0
Parhaimmillaan ICT tuo mukaanaan immateriaalisia elämyksiä, joita rakennettaessa pohditaan myös ympräistövaikutuksia ja sitä kautta osaaminen lisääntyy. Näköulma ei ole kuitenkaan keskeinen hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-