Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22353

Hankkeen nimi: Tueksi työpaikalle – hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Phoenix ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2765975-3

Jakeluosoite: Hämeentie 13

Puhelinnumero: 505433755

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://Startuprefugees.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Hiltunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lapin aluepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna(at)startuprefugees.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 505433755

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tueksi työpaikalle hankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapa, jolla maahanmuuttajataustaisten henkilöiden palkkaaminen yritykseen/työpaikalle olisi helpompaa yrityksen näkökulmasta ja mikä mahdollistaisi myös heikomman suomenkielen taidon omaavien henkilöiden siirtymisen työhön kevyellä, mutta tehokkaalla alkuvaiheen tuella ja aktiivisella räätälöidyllä kielenopiskelulla.

Hankkeessa koulutetaan omakielisiä työpaikkaohjaajia, jotka auttavat koulutuksen käytyään sekä työnantajaa että työntekijää siinä, että uusi työntekijä pääsee alkuun työssään. Työpaikkaohjaaja toimii kielitukena sekä
suomalaisen työelämätiedon välittäjänä. Hankkeen aikana perehdytysmallia kokeillaan Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaiden kanssa. Lisäksi hankkeessa kokeillaan sähköistä työpaikkakohtaista kielenopetusalustaa, jossa jokainen opiskelija etenee oman räätälöidyn tavoitteensa mukaisesti.


Hankkeen avulla useampi yritys työvoimapula-alalla onnistuu työllistämään ensimmäinen maahanmuuttajan, minkä jälkeen tutkimusten mukaan kynnys palkata myös muita maahanmuuttajia madaltuu. Rovaniemellä asuvat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat saavat tukea työn tai harjoittelun aloittamisessa, mikä edistää heidän työllistymistään. Hankkeen jälkeen työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuneilla henkilöillä on paremmat valmiudet toimia työpaikkaohjaajinaa erilaisssa yrityksissä tai työpaikoilla. Näiden henkilöiden osaaminen laajentuu ja he voivat toimia koulutuksen jälkeen erilaisissa perehdytystehtävissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhmänä on Rovaniemellä asuvat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat, jotka hyötyvät saamastaan tuesta työpaikalla ja räätälöidystä kielenopiskelusta. Rovaniemen kaupungin työllistymispalvelut ohjaavat henkilöt hankkeeseen. Toisena varsinaisena kohderyhmänä on eri puolilla Lappia tai mahdollisesti muualla Suomessa asuvat maahanmuuttajat jotka osallistuvat työpaikkohjaajakoulutukseen. Nämä henkilöt voivat olla opiskelijoita, yrittäjiä tai työsuhteessa olevia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan perehdytystyössä omalla osaamisalallaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapissa ja mahdollisesti eri puolilla Suomea toimivat yritykset ja työnantajat, jotka pääsevät kokeilemaan ulkopuolisen työpaikkaohjaajan palveluiden soveltuvuutta omaan työpaikkaan sekä räätälöityä kielenopiskelumallia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 192 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 895

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 251 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 923

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi perustuu aikaisempiin kokemuksiin kohderyhmän kanssa. Miehet ovat olleet perinteisesti enemmistönä työnhakijoissa, mutta hankkeen tarjoamat palvelut tukevat hyvin myös esim. perhevapailta töihin palaavien naisten siirtymiä työelämään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmän edustajissa on alueella perinteisesti ollut enemmän miehiä, mutta erityisesti työpaikkaohjaajakoulutukseen pyritään saamaan myös naisia mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edistetään työnhakijoiden tasavertaisuutta sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät liity luonnonvarojen käyttöön suoraan, mutta toiminnassa yleisesti pyritään kestävään luonnonvarojen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toimintojen toteuttamisessa pyritään huomioimaan ilmastonmuutoksen kannalta kestäviä ratkaisuja mm. vähentämällä tarpeetonta matkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminnot eivät suoraan liity kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Toiminnassa pyritään huomioimaan kasvihuonekaasujen vähentäminen, mutta Lapin pitkistä välimatkoista johtuen hankkeessa voidaan joutua käyttämään esim. henkilöautoa joukkoliikenteen sijaan. Pyrimme kuitenkin vähentämään tarpeetonta matkustamista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoraa yhteyttä Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankinnoissa painotamme materiaalien kierrätettävyyttåä ja kestävää tuottamista. Kierrätämme jätteet ja pyrimme vähentämään jätteen tuotantoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Pyrimme huomioimaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuvien energialähteiden käytön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Palveluita hankittaessa pyrimme sisällyttämään kilpailutuksiin paikallisia palveluntarjoajia ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Palveluita pyritään kehittämään siten että niitä on mahdollisuus tarjota myös etäyhteyksillä. D
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Lapin pitkien välimatkojen sekä sää olosuhteiden takia esim. joukkoliikennettä ei voida käyttää kaikissa tilanteissa, joten hanke voi lisätä jonkin verran yksityisautoilua.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa parannetaan erityisesti maahanmuuttajien osallistumisen mahdollisuuksia tarjoamalla tukea ja tietoa eri kielillä ja edistämällä työllistymistä.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeessa voidaan vaikuttaa siihen että työnhakijat saavat tietoa erilaisista työllistymismahdollisuuksista sukupuolesta riippumatta. Hankkeeseen etsitään yhteistyöyrityksiä eri toimialoilta ja tuetaan esim. naisten hakeutumista teollisuuteen tai miesten hoiva-alalle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen kaikki toiminta lisää moninaisuutta työyhteisöissä ja edistää yhdenvertaisuutta. Tukemalla eri yrityksiä työllistämään maahanmuuttataustaisia henkilöitä edistetään yhdenvertaisuutta työpaikoilla tuomalla kieliavun osaksi perehdytystä mahdollistetaanja helpotetaan eri kielisten henkilöiden pääsyä osaksi työyhteisöjä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankeessa ei ole suoria vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 5 4
Hankkeen aikana koulutettavien työpaikkaohjaajien koulutuksessa huomioidaan myös ympäristötietoisuus ja painotetaan sen huomioimista myös perehdytyksissä. Ympäristöasioiden hoitamisessa on eri valtioiden välillä suuria eroja, joten suomalaisten järjestelmien tunteminen ja sen mukainen toiminta työpaikoilla on tärkeää oppia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-