Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22356

Hankkeen nimi: Innostu vanhustyöstä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Opintie 3

Puhelinnumero: 08 - 61651

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Osmo Hänninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.hanninen(at)kao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 0819951

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innostu vanhustyöstä - hankkeen tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja sitä kautta saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön työpaikkoihin. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen opiskelijaohjauksen malli, minkä avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Opiskelijaohjauksen malli on työelämälähtöinen ja siinä huomioidaan erityisesti erilaisia tukitoimia tarvitsevat opiskelijat.
Hankkeen toimijoina ovat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun sote sekä kumppaneina alueen yksityisiä toimijoita ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon palveluntuottajista. Opiskelijaohjauksen mallin yhteiskehittäminen toteutetaan valituissa vanhustyön pilottiyksiköissä. Hankkeessa selvitetään, millaisilla ohjaamisen keinoilla voidaan tukea opiskelijoita ja millaisia kohdennettuja koulutuksia tarvitaan työelämässä toimiville ohjaajille. Selvitystyön tuloksena suunnitellaan koulutusta sekä pilottien sisältö ja toteuttaminen. Pilotointien tueksi työntekijöitä valmennetaan ohjaustehtävään ja koulutetaan mentorointiin. Ohjausmallia kehitetään työpaikoilla yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa hyödyntämällä työnohjausta. Lisäksi hankkeen aikana vahvistetaan opiskelijavastaavien verkostoa.
Hankkeessa arvioidaan pilotoinneista syntyviä tuloksia ja niiden pohjalta luodaan uusi vanhustyötä palveleva opiskelijaohjauksen malli. Ohjauksen tueksi valmistuu koulutuspaketti työelämäohjaajia varten. Hankkeen tuloksena työpaikkojen opiskelijaohjauksen osaaminen vahvistuu ja siihen saadaan enemmän pedagogista näkemystä. Hankekokonaisuus kehittää ja vahvistaa kaikkien toimijoiden moniammatillista vanhustyön osaamista, mikä näkyy asiakkaan hoidon ja palvelun laadun parantumisena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat julkisen ja yksityisen puolen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla toimivat työelämän ohjaajat, opiskelijavastaavat ja lähijohtajat sekä KAMK:n sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalueen hoitotyön lehtorit ja KAO:n sosiaali- ja terveysalan opettajat.
Julkisesta organisaatiosta kohderyhmään kuuluvia on 45 henkilöä. Yksityisestä yrityksestä 40 henkilöä ja oppilaitosten opettajia 15 henkilöä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja asiakkaat Kainuussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 216 844

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 216 844

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 289 125

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 125

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Suomussalmi, Ristijärvi, Paltamo, Sotkamo, Puolanka, Kajaani, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Osallistuvien organisaatioiden henkilökunta on naisvaltaista, samoin sote-alan opiskelijoista suurin osa on naisia. Organisaatiot ovat sitoutuneet yhdenvertaisuusperiaatteeseen, ja sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuussuunnitelmat on tehty. Nämä suunnitelmat koskevat myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvon edistäminen on valtavirtaistettu osaksi kaikkea toimintaa. Hankkeessa osallistujia tarkastellaan ja kohdataan yksiköinä - ei sukupuolensa edustajina. Opiskelijaohjaukseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Tavoitteena on hyvän opiskelijaohjauksen avulla kannustaa sekä nuoria että aikuisia hakijoita hakeutumaan hoitoalalle. Koska sote-ala on naisvaltainen ala, huomioidaan kuitenkin, että miessukupuolen edustajia on mukana hankkeen toimenpiteissä. Hyvä opiskelijaohjaus voi parhaimmillaan saada aikaan sen, että alalle tulee enemmän miesopiskelijoita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke palvelee kaikkia sukupuolia tasapuolisesti ja hankkeen luonteesta johtuen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa tuotetaan sähköistä koulutusmateriaalia opiskelijaohjaukseen, mikä vähentää paperijätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen tavoitteena on lisätä työssä olevien sote-alan työelämäohjaajien pedagogista osaamista niin, että eri syistä tukea tarvitseva opiskelija pystyy valmistumaan hoitotyön ammattiin ja työllistymään Kainuuseen. Koulutuksen ja sote-alan vetovoimaisuus Kainuussa lisääntyy, kun opiskelijaohjausosaaminen lisääntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeen toimenpiteillä työelämäohjaajien pedagoginen osaaminen lisääntyy, ja opiskelijaohjaus paranee. Opiskelija saa parempaa ohjausta, vaikka hänellä olisi tuen tarvetta opinnoissa. Koska toimintaympäristönä on vanhustyö, parantunut opiskelijaohjaus motivoi opiskelijoita työllistymään vanhustyöhön valmistumisen jälkeen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Opiskelijaohjausosaaminen kehittyy työpaikoilla ja tämä itsessään vähentää opettajien tarvetta liikkua työpaikkojen välillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työelämäohjaajat kokevat opiskelijaohjauksen raskaaksi tilanteessa, jossa opiskelija tarvitsee paljon tukea työpaikalla oppimisessa. Hankkeessa lisätään osaamista opiskelijaohjaukseen ja tällä autetaan asiaa. Hankkeessa työelämän edustajat ja oppilaitoksen edustajat edistävät yhteiskehittämisen avulla opiskelijaohjausta, ja tämä yhteistyö parantaa sekä työntekijöiden että opiskelijoiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen tavoitteena on, että opiskelija, jolla on tuen tarve eri syistä johtuen, saa laadukasta ohjausta ja pystyy taustastaan huolimatta valmistumaan ammattiin. Hankkeen kohderyhmiä ovat iältään nuorten opiskelijoiden lisäksi tukea tarvitsevat opiskelijat ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, jotka hyötyvät työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen kehittymisestä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Työelämässä opitaan erilaisuuden huomioimiseen, mikä parantaa eri taustoista tulevien opiskelijoiden mahdollisuuksia sitoutua kainuulaisiin sote-alan työpaikkoihin ja työllistyä.
Kulttuuriympäristö 6 6
Kun lisätään työelämäohjaajien osaamista erilaisten oppijoiden ohjaamisessa esim. maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisessa, työyhteisö alkaa nähdä henkilökunnan monimuotoisuuden rikkautena. Onnistuneet työelämäkäytännöt helpottavat jatkossa erilaisten työntekijöiden tuloa työyhteisöön.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristöosaaminen on osa sote-alan ammattitaitoa. Ammattitaidon lisääntyminen tukee työntekijän ja opiskelijan ymmärrystä ympäristöasioissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Innostu vanhustyöstä – hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka toteuttajia olivat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun hyvinvointialue. Hankeaika oli 1.3.2021 – 31.5.2023. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja varmistaa, että alalle soveltuvat opiskelijat pysyvät opinnoissa kiinni riippumatta senhetkisistä taidoista ja elämäntilanteesta. Hanke koostui neljästä työpaketista, joiden sisältönä oli tiedon tuottaminen, valmennus ja pilotointi, ohjaamisen syventäminen sekä mallin tuottaminen ja arviointi.

Hankkeessa tuotettiin Ohjataan yhdessä -opiskelijaohjauksen malli, joka auttaa opiskelijoita ja erityisesti sellaisia opiskelijoita, joilla on tuen tarvetta. Tuen tarvetta voivat aiheuttaa vieraskielisyys, oppimisen vaikeus tai esimerkiksi opiskelijan nuori ikä. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat riittävää ja oikeanlaista ohjausta työelämässä toimimisessa ja harjoittelussa. Ohjataan yhdessä – mallia pilotoitiin kahdessa ikääntyneiden palveluja tuottavassa yksikössä. Ohjataan yhdessä – mallissa on mukana sähköinen koulutuspaketti, josta löytyy vinkkejä ja lisätietoa opiskelijaohjauksesta.

Hankkeen aikana toteutettiin pilottiyksiköissä opiskelijaohjaukseen liittyvä mentorointikoulutus sekä työnohjaus. Mentorointi ja työnohjaus ovat käyttökelpoisia menetelmiä työyksiköille lisäämään opiskelijaohjauksen laatua.

Hankkeen tuloksena työelämäohjaajien opiskelijaohjausosaaminen syventyi ja opettajien näkemys työelämän osaamistarpeista vahvistui. Hankkeen aikana yhteinen ymmärrys tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta lisääntyi ja tähän aiheeseen liittyviä koulutustarpeita on saatu esiin. Laadukkaan opiskelijaohjauksen merkitys rekrytoinnin tukena ja sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoiman parantamisessa on tullut entistä enemmän esiin.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin, vaikka koronaviruspandemia vaikutti jonkin verran työpaikoilla tapahtuviin ohjauksiin.