Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22358

Hankkeen nimi: Ohjaamo Olkkari 2.0

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon hyvinvointialue

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 3221315-8

Jakeluosoite: Porrassalmenkatu 35-37

Puhelinnumero: 050 311 7083

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ohjaamoolkkari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari-Anne Ratia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari-anne.ratia(at)etelasavonha.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 359 7993

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamon toimintaa Mikkelissä koordinoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), jossa mukana ovat Mikkelin lisäksi Juva, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju sekä Pertunmaa. Ohjaamo tarjoaa 13 -29-vuotiaille sekä heidän läheisilleen ja ammattilaisverkostojen tueksi tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työhön ja työnhakuun, arkeen ja vapaa-aikaan liittyen. Tavoitteena on olla nuoren tukena, kunnes hänen tilanteeseensa löytyy ratkaisu. Ohjaamon palvelut ovat keskittyneet tähän asti Mikkeliin. Tavoitteena Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeessa on laajentaa Ohjaamon palveluita Essoten kaikkiin kuntiin tiivistämällä yhteistyötä alueen kuntien toimijoiden kanssa luomalla niihin perhekeskusverkoston tavoin monialaiset yhteistyöverkostot. Tavoitteena on kehittää digitaalisia palveluita, joiden avulla Ohjaamon palvelut ovat saatavilla Essoten kaikissa kunnissa sekä syrjäisillä alueilla asuvilla, alle 30-vuotiailla, ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisten palveluiden keinoin voidaan tarjota tasapuolisesti tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työhön ja työnhakuun, arkeen ja vapaa-aikaan liittyen ”yhden luukun periaatteella”. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää Ohjaamossa syksyllä 2020 aloitettavaa Ohjaamo Olkkari chattia. Hankkeessa selvitetään myös Ohjaamon mahdollisuudet kiinnittäytyä tulevassa sote-maakuntauudistuksessa Essotessa kehitettävään chattibotti -palveluun. Chattibotti vastaisi niinä aikoina, kun Ohjaamon toimijat eivät ole tavattavissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää eri alojen asiantuntijoiden etäpalveluita Ohjaamossa ja Ohjaamon digitaalisesti toteutettavia ryhmätoimintoja uusilla digitaalisisilla työmenetelmillä. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on myös merkittävä osa toimintaa.

Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeessa kehitetään Ohjaamossa tarjottavia asumisen palveluita. Ohjaamon ja asumisen verkostotoimijoiden yhteistyötä kehitettiin vuosina 2018 - 2020 Mikkelin kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoimassa Mistä Valot? -hankkeessa, jossa luotiin yhteydet Mikalo Oy:n asumispalveluun sekä Mikkelin opiskelija-asunnot Oy MOASiin ja alueen opiskelija-asuntoloihin. Hankkeessa havaittiin tarve kehittää Ohjaamosta saatavaa yleistä asumisneuvontaa vahvemmin. Lisäksi esiin nousi tarve kehittää nuorten talousneuvontaa asumisneuvonnan rinnalla. Asumisneuvonnan tarjoaminen on yksi keskeinen Ohjaamon tehtävä valtakunnallisten toimintakriteereiden mukaan ja siihen hankkeessa kehitetään selkeä palvelumalli. Tällä hetkellä Ohjaamossa toimii lastensuojelun tuetun asumisen ohjaajia, mutta heidän palvelut on tarkoitettu vain lastensuojelun asiakkuudessa oleville. Hankkeessa onkin tarkoitus laajentaa tuetun asumisen palveluita muillekin nuorille.

Valtakunnallisesti nuorten mielenterveyden hyvinvointi on nostettu monessa yhteydessä keskiöön. STM on myös lisännyt resursseja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Tällä hetkellä verkostot ohjaavat palveluita tarvitsevia nuoria kuitenkin herkästi erikoissairaanhoitoon, kun osan kohdalla Ohjaamossa voitaisiin tarjota palveluita, jotka tukevat mielen hyvinvointia. Näin nuoret aikuiset eivät joutuisi jonottamaan erikoissairaanhoidon palveluja useita kuukausia, vaan heitä pystyttäisiin auttamaan nopeammin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ohjaamon monialaisen verkoston valmiuksia ja osaamista mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Hankkeen aikana rakentuu palvelumalleja erilaisiin uusiin ryhmätoimintoihin, joita voidaan toteuttaa myös digitaalisesti.

Viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä nousi esille huolenaiheena nuorten yksinäisyys. Yksinäisten nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen on myös Ohjaamotyön arkea. Monialaiset toimijat työskentelevät päivittäin nuorten kanssa, joiden elämässä yksinäisyys on yksi keskeinen yhteiskunnasta syrjäyttävä ilmiö. Nuorten aikuisten osalta yksinäisyys on myös nostettu valtakunnan medioissa viimeaikoina huolestuttavana ilmiönä esille. Hankkeen avulla kehitettävillä yksilö- ja ryhmäpalveluilla halutaan ennaltaehkäistä alle 30-vuotaiden yksinäisyyttä ja tarjota mahdollisuuksia erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja niissä sosiaalisten suhteiden syntymiseen.

Kehitettäviä palveluita varten tullaan nuoria alle 30-vuotiaita kuulemaan kyselyillä, osallistavilla menetelmillä ja avoimilla keskusteluteematapahtumilla. Nuorten toiveiden ja näkemysten pohjalta voidaan hyödyntää esim. Ohjaamoiden psykososiaalisen tuen ONNI-hankkeen aikana kehitettyjä ryhmämenetelmiä, luovia taidelähtöisiä menetelmiä, pelillisyyttä sekä digitaalisia alustoja ja palveluita.

Ohjaamossa on saatavilla terveydenhoitajan palveluja, mutta hankkeen tavoitteena on kehittää myös seksuaalineuvonnan palveluita yksiööille ja ryhmissä toteutettavana, joilla voidaan tukea paremmin 13-29-vuotiaiden seksuaaliterveyttä. Tavoitteena on, että kehitettäviä palveluita voidaan tarjota Ohjaamosta kouluille sekä oppilaitoksille ja niitä on myös saatavilla digitaalisten palveluiden kautta.
Uudet hankkeen kautta kehitetyt palvelut tukevat 13-29-vuotiaita elämän erilaisissa tilanteissa ja nuorilla on hankkeen jälkeen paremmin tietoa ja ohjausta saatavilla kaikissa Essoten kunnissa ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeessa kehitetyillä palveluilla ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä ja estetään osaltaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien alle 30-vuotaiden tippumista entistä haastavampaan elämäntilanteeseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on hankkeessa osatoteuttajana. Juvenian roolina on osallistua Ohjaamo-palveluiden kehittämiseen pilototoimalla nuorille tarkoitettuja digitaalisia palveluita. Lisäksi Xamk kehittää nuorille tarkoitetun toimijuutta, osallisuutta ja työllistymistä tukevan valmennusohjelman sekä mallintaa ja pilotointi valmennusohjelman Essoten kunnissa ja koko Etelä-Savon alueella. Ohjaamo Olkkari 2.0 –hankkeessa kehitetään päätoteuttajan, osatoteuttajan ja sidosryhmien kanssa digitaalisia palveluita, nuorten resilienssiä, työllistymistä ja työelämässä pärjäämistä edistäviä palveluita sekä edistetään ammattilaisten valmiuksia toteuttaa toimintaa digitaalisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki 16-29-vuotiaat Essoten alueella, mutta erityisesti heikoimmassa asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, joita on mm. haastava saada asioimaan Ohjaamon fyysisessä pisteessä tai jotka asuvat syrjäseuduilla ja ovat sen vuoksi epätasa-arvoisessa asemassa Ohjaamon palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta, toisin kuin kaupungeissa asuvat nuoret. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka toivovat saavansa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea löytääkseen pidempiaikaisia ratkaisuja elämäntilanteeseensa.

Tämän lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaiden nuorten huoltajat tai muut läheiset,joilla on myös tarve saada tietoa, neuvontaa ja ohjausta lapsensa tai läheisen nuoren elämäntilanteeseen. Kohderyhmänä on myös Ohjaamo Olkkarin työntekijät sekä Etelä-Savon alueen nuorten parissa toimivat tahot; kunnat, kuntayhtymät, valtio, järjestöt ja yritykset.

Osatoteuttaja Xamkin toimenpiteiden kohdealueena on koko Etelä-Savon maakunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Ohjaamo Olkkarin ohjausryhmä, nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluvat työntekijät (oppilaitokset, seurakunta, poliisi yms.), nuorten ohjaustyön tiimin jäsenet, organisaatioiden johdon edustajat, järjestötoimijat, nuoren muu läheisverkosto.

Välillisenä kohderyhmänä ovat lisäksi Etelä-Savon Ohjaamotoimijat, johon kuuluu Mikkelin lisäksi Savonlinnan ja Pieksämäen Ohjaamotoimijat, Etelä-Savon etsivän nuorisotyön koordinaattori, edustus Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja AVI:sta sekä pienten kuntien edustus Etelä-Savosta, joita edustaa Puumala. Etelä-Savon Ohjaamotoimijoiden toimintaa koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Toiminta on monialaista verkostoyhteistyötä Etelä-Savon Ohjaamopalveluiden kehittämiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 476 168

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 177 495

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 595 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 221 869

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju, Mikkeli, Rantasalmi, Pertunmaa, Pieksämäki, Hirvensalmi, Enonkoski, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Ohjaamo Olkkarin vuosien matalan kynnyksen palveluiden perusteella palveluiden tarve on molemmilla sukupuolilla ja palvelun tarpeella hyvin henkilökohtainen peruste. Tällöin tulee huomioida myös sukupuolinäkökulma palveluita tarjottaessa ja niihin ohjattaessa. Ohjaamo Olkkarissa toimii erilaisia ryhmiä, joissa on huomioitava sukupuolinäkökulma ja joihin ohjaus tapahtuu sukupuolen perusteella sekä toiminnat painottuvat kyseiseen sukupuoleen liittyviin erityiskysymyksiin. Ohjaamo Olkkarin toiminta on tarkoitettu kaikille 13-29-vuotiaille sukupuolesta riippumatta ja digitoiminnassa on yhtäläinen painotus tyttöjen ja poikien tukeen ja palveluihin huomioiden sukupuolten erityistarpeet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uusien palveluiden osalta henkilökohtaista palvelua tarjotaan molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tasavertaisten palveluiden mahdollisuus sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluita, jotka vähentävät sekä asiakkaiden, että työntekijöiden liikkumista ja näin myös oman auton käyttöä, joka säästää luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Digitaaliset palvelut ovat saatavilla nuoren kotiin ja näin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit vähenevät yksilölle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 2
Hankkeen digitaaliset palvelut vähentävät luonnon kuormitusta, kun ihmisten liikkuminen paikasta toiseen vähenee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluita, jotka vähentävät sekä asiakkaiden, että työntekijöiden liikkumista ja näin myös oman auton käyttöä, joka vähentää kuormitusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluita, jotka vähentävät sekä asiakkaiden, että työntekijöiden liikkumista ja näin myös oman auton käyttöä, joka vähentää kuormitusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluita, jotka vähentävät mm. henkilöstön liikumista ja erilaisten materiaalien tarvetta,joka vähentää työntekijöiden jätemäärää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei kehitetä uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Matalan kynnyksen palveluilla ehkäistään nuoren putoamista palveluiden ulkopuolelle. Nuoret tulevat osaksi koulutus- ja työelämäpalveluja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa ei kehitetä tuotteita, mutta uusia aineettomia palveluita syntyy hankkeen tuloksena.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeen digitaaliset palvelut vähentävät henkilöstön sekä asiakkaiden liikkumista ja logistisia palveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää Essoten alueen nuorten hyvinvointia, kun Ohjaamon palvelut ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Ohjaamon palvelut ovat tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille ja heidän läheisilleen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Ohjaamon palvelut ovat tarkoitettu kaikille yhteiskunnallisesta asemasta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 4 4
Digitaaliset palvelut mahdollistavat palveluiden saannin nuoren omassa kulttuuriymäristössä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeessa ei kehitetä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-