Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22359

Hankkeen nimi: MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: +358403518350

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nina Loimusalo-Lipiäinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tki-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nina.loimusalo-lipiainen(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504719321

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1
Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3
Oulun ammatikorkeakoulu Oy, 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Koronapandemia mullisti luovien alojen arjen keväällä 2020. Sekä alojen koulutuksen että taiteellisen toiminnan – kuten taiteen esittämisen ja luomisen – sektoreille syntyi äkillinen tarve tarjota koulutusta ja taide-elämyksiä sekä luoda uutta etänä eli tietoverkkojen välityksellä. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä musiikin koulutuksen tarjontaa sekä parantaa sen laatua ja osuvuutta kartoittamalla, testaamalla ja käyttöönottamalla nykyaikaisiin etäteknologioihin pohjautuvia, uudenlaisia teknologisia ja pedagogisia ratkaisuja. Etäteknologioista hyödynnetään sekä tietoteknistä erityisosaamista, tarkoitukseen räätälöityjä laitteistoja ja korkeakoulujen suorituskykyistä runkoverkkoa vaativia ratkaisuja että kaikkien saavutettavissa olevia matalan kynnyksen vaihtoehtoja.

Tarjonta
Hanke antaa osapuolille valmiudet kehittää uutta opetus- ja koulutustarjontaa musiikin ja muiden luovien alojen sektoreille, joilla ei aiemmin ole ollut kattavaa etätarjontaa. Tämä voi tarkoittaa mm. musiikillisen luovan ajattelun ja osaamisen kehittämistä (improvisoinnin, säveltämisen, sovittamisen ja tuottamisen keinoin) kaikilla koulutusasteilla vastikään uudistuneiden opetussuunnitelmien perusteiden vaatimusten mukaisesti. Etäteknologioihin liittyvän ammattitaidon hankkiminen mahdollistaa hankkeen toteuttajille ja kumppaneille kansallisen ja kansainvälisen koulutustarjonnan aiempaa tehokkaamman ja laadukkaamman hyödyntämisen sekä sen tuottamisen itse osana uutta liiketoimintaa.

Laatu ja osuvuus
Musiikin koulutuksen ja esittämisen taiteellinen ja tekninen laatu paranee merkittävästi reaaliaikaisen etäyhteyksin toteutettavan yhteismusisoinnin mahdollistuessa. Koulutuksen laatu paranee myös musiikin etäopetuksen pedagogisen osaamisen vahvistumisen myötä. Hanke kehittää luovien alojen ammattilaisten ja opettajien osaamista monialaisesti operoimalla musiikin, pedagogiikan sekä tieto- ja viestintäteknologian rajapinnoilla. Tämä puolestaan vahvistaa alan toimijoiden liiketoimintavalmiuksia ja parantaa koulutustarjonnan osuvuutta. Toimijoiden ketteryyttä koulutustarjonnan ja liiketoiminnan kehittämisessä edistää hankkeessa hyödynnettävä etäteknologia, jonka ansiosta myös spontaaneja ja pienimuotoisia tuotteita tai palveluita on mahdollista tuottaa laadukkaasti ja kannattavasti.

Koulutuksen tarjoajien ja työelämän yhteistyö
Hanke syventää koulutuksen tarjoajien ja työelämän yhteistyötä mm. tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden päästä hyödyntämään korkeakoulujen pedagogista ja teknologista osaamista sekä vaativissa etätoteutuksissa tarvittavia nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Koulutuksen tarjoajat saavat puolestaan ajantasaista tietoa luovien alojen markkinoista sekä työelämän tarpeista. Koulutuksen tarjoajien ja työelämän tuloksekkaalle yhteistyölle saadaan tulevaisuutta varten kokemusta ja toimintamalleja, kun hankkeen osapuolet kokoontuvat yhdessä ratkomaan yhteisiä haasteita. Hankkeen aikana kehitetyt yhteistoimintamallit auttavat myös varmistamaan hankkeen jatkuvuuden.

Kestävä kehitys sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Hankkeen toiminta tukee kestävän kehityksen periaatetta mm. vähentämällä turhaa matkustamista, ja korvaamalla fyysisen liikkumisen laadukkailla etäyhteyksillä ja etäpedagogiikalla. Hanke edistää myös yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tuomalla musiikin opiskelun, esittämisen ja luomisen mahdollisuudet kaikkien, myös syrjässä kasvukeskuksista asuvien ulottuville.

Tulokset
Hankkeen seurauksena suomalaisilla musiikkialan toimijoilla – eri koulutusasteiden opettajilla, muusikoilla ja musiikin tekijöillä – on aiempaa merkittävästi paremmat valmiudet musiikin opettamiseen, esittämiseen ja tuottamiseen etänä. Myös yritysten valmiudet suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikin koulutus- ja kulutustuotteita sekä -palveluita vahvistuvat. Hanke avaa toimijoille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä aiempaa paremmat valmiudet työllistää itsensä tai työllistyä palkkatyöhön aloilla, joiden toimintaedellytyksiä koronapandemia on äkillisesti ja merkittävästi kaventanut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:
-opettajat (musiikkia ammatikseen opettavat musiikkipedagogit ja musiikkikasvattajat, jotka toimivat eri koulutusasteilla; taiteen perusopetuksessa ja peruskoulussa, ammatillisella 2. asteella ja lukioissa, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä korkea-asteella)
-muusikot (musiikkia ammatikseen esittävät)
-musiikin tekijät: säveltäjät, sanoittajat ja sovittajat sekä musiikkituottajat
-musiikki- sekä kasvatus- ja koulutusalan yritykset (esim. musiikin verkkokouluttajat ja sähköisen oppimateriaalin tuottajat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:
-musiikkioppilaitosten opiskelijat (ammattiin opiskelevat) ja oppilaat (musiikin harrastajat)
-musiikkia sivuavien alojen toimijat, kuten yritykset, jotka voivat hyötyä matalan latenssin ja/tai matalan kynnyksen audiovisuaalisista vuorovaikutusteknologioista
-musiikkialan järjestöt, joiden jäsenistö (mm. muusikot ja musiikin tekijät) edustaa hankkeen varsinaisia kohderyhmiä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 294 096

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 453

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 420 139

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 112 076

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta hyödyntäen olemassa olevia tutkimustietoja alan sukupuolijakaumasta. Työllistävyyden osalta sukupuolijakauma musiikin alalla on suhteellisen tasainen: naisia on reilut 40% musiikin työpaikoista. Kuitenkin mm. yrityksissä naisia työskentelee vähmmän kuin miehiä, eli reilut 30%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma ja molemmat sukupuolet pyritään ottamaan mukaan hankkeen toimintaan tasavertaisesti. Musiikkialalle tyypillisesti osallistujien sukupuolijakauma on hyvin tasapainoinen; esim. JAMKin hallinnoiman PLAY-hankkeen (ESR) työpajojen 239 osallistujasta naisia oli 126 (53 %) ja miehiä 113 (47 %). Samankaltaisen sukupuolijakauman voi olettaa toteutuvan myös tässä hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeen toteutuksessa suositaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Hanke perustuu etäratkaisuihin, joten hankkeen aikana hyödynnetään verkkotyöskentelyä sekä paperitonta toimistoa. Hankkeen tuotokset julkaistaan verkkojulkaisuina.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeen toimenpiteinä syntyvät musiikin etäopettamisen, tuottamisen ja esittämisen ratkaisut vähentävät autolla liikkumisen tarvetta ja vaikuttavat siten ilmastonmuutokseen vähentävästi. Hankkeen aikana suositaan etäkokouksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen toteutuksessa suositaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja mm. sähköisiä materiaaleja ja verkkoalustoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hanke tukee paikallisen elinkeinorakenteen kehittymistä luomalla luovan alan yrittäjille uusia mahdollisuuksia ja tapoja toteuttaa ammattiaan. Hanke lisää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä luo mahdollisuuksia uusille palveluille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hanke perustuu aineettomiin palveluihin ja aineettomien palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hanke mahdollistaa musiikkipalvelujen etätuottamisen yhtäaikaisesi eri toimijoiden ollessa eri puolella Suomea tai eri puolella maailmaa. Nämä teknologiat vähentävät huomattavasti liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää laajasti musiikin verkkopohjaisia ratkaisuja ja lisää sitä kautta välittömänä vaikutuksena esteettömyyttä, osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia niin musiikin toteuttajien kuin kuluttajienkin näkökulmasta. Hanke lisää suoraa musiikin alan yrittäjien ja työntekijöiden työllisyyttä etäratkaisujen avulla. Hanke lisää myös musiikin harrastamisen mahdollisuuksia ja luovuuden toteuttamista verkkovälitteisesti. Välillisenä vaikutuksena se näin lisää myös sekä musiikin ammattilaisten kuin kuluttajien ja harrastajienkin hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Musiikkialalle tyypillisesti osallistujien sukupuolijakauma on hyvin tasapainoinen; esim. JAMKin hallinnoiman PLAY-hankkeen (ESR) työpajojen 239 osallistujasta naisia oli 126 (53 %) ja miehiä 113 (47 %). Samankaltaisen sukupuolijakauman voi olettaa toteutuvan myös tässä hankkeessa. Hanke edistää myös alueellista tasa-arvoa mahdollistamalla laadukkaan koulutuksen, taide-elämykset ja/tai musiikin luomisen mahdollisuudet oppijan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke tukee yhdenvertaisuutta. Hankkeen toimenpiteet ovat yhdenvertaisia ja syrjimättömiä niin kulttuurisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Hankkeessa tuotettu digitaalinen aineisto täyttää saavutettavuusdirektiivit.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeessa ei vaikuteta fyysiseen kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 2
Hanke vaikuttaa välillisesti ympäristötietoisuuteen lisäämällä vähähiilisiä etäratkaisuja, jotka jäävät osaksi hankkeeseen osallistuvien sekä hankkeen tuottamaa tietoa ja käytäntöjä hyödyntävien muiden tahojen toimintatapaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-