Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22362

Hankkeen nimi: Puuosaamista Pirkanmaalle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ekokumppanit Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1801748-4

Jakeluosoite: Valssipadonraitti 3, 33100 TAMPERE

Puhelinnumero: +358407044099

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: http://www.ekokumppanit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Holm Suvi Maaria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.holm(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407044099

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen Metsäkeskus, 2440921-4
Tampereen korkeakoulusäätiö sr, 2844561-8
Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, 0211675-2
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa ja Pirkanmaan alueella puurakentamiseen liittyvissä rakennusalan mikro- ja pk-yrityksissä on haasteena löytää töihin puurakentamisen alan ammattilaisia. Yrityksillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kouluttaa sisäisesti työntekijää alan työtehtäviin.

Puuosaamista Pirkanmaalle hankkeessa selvitetään yhteistyössä mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan koulutustarpeita ja kehitetään alan koulutustarjontaa kaikki oppilaitostasot huomioiden. Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu kokoavat koulutuspaketteja, joita yritysten henkilökunta testaa pilottikoulutuksissa.

Kaupunkien konserniyrityksillä on tulevaisuudessa haasteena vastata tiukentuviin vähähiilisen julkisen rakentamisen vaateisiin. Hankkeessa selvitetään konserniyritysten henkilöstön hankintaosaamisen nykytila ja määritetään tarvittava osaamistaso sekä luodaan koulutusmalli, joka tukee hankintaosaamisen kehittymistä.

Hankkeen tuloksena saadaan koko alan tarpeisiin vastaavaa laadukasta koulutusta, jonka avulla puurakentamisen alalle saadaan osaajia vastaamaan kasvavaan työvoiman kysyntään. Samalla vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä, sidosryhmätyöskentelyä ja yritysyhteistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yritykset rakennusalalla sekä niiden henkilöstö (arkkitehdit, rakennusinsinöörit, suunnittelijat ja ammatilliset työntekijät.

Oppilaitokset (TAU, TAMK, Tredu)
Pirkanmaan kunnat
Pilottikoulutuksiin osallistuvat rakennusalan ammattilaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yritykset rakennusalalla, sekä niiden henkilöstö (arkkitehdit, suunnittelijat ja ammatilliset työntekijät)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 306 347

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 204

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 764 493

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 939

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Vesilahti, Valkeakoski, Punkalaidun, Tampere, Mänttä-Vilppula, Hämeenkyrö, Urjala, Ruovesi, Pirkkala, Orivesi, Parkano, Kangasala, Lempäälä, Ikaalinen, Virrat, Nokia, Ylöjärvi, Sastamala, Pälkäne, Juupajoki, Akaa, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastojen mukaan tekniikan alalla työskentelee naisia n. 25%. Tarkempaa selvitystä Pirkanmaan tilanteesta ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja markkinoinnin keinoin edistää toimialan yleistä houkuttelevuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Koulutettavia kohdellaan kursseilla tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Rakennuksen energiatehokkuus ja hiilineutraalius. Parempi perusosaaminen lisää rakentamisen laatua ja ymmärtämystä energiatehokkuudesta ja hiilineutraaliudesta. vaikuttaa välittömästi energia- ja materiaalitehokkuuteen ja välillisesti luonnonvaroja säästävästi. Puurakennukset toimivat hiilinieluina.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Koulutus auttaa ymmärtämään ilmastomuutoksen aiheuttamia muutoksia sääoloihin ja näiden vaikutusta puurakennuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Koulutus keskittyy enemmän puuhun materiaalivalintana ja hiilineutraaliuteen jolloin biodiversiteetti ei ole painopistealueena. Välillisesti rakentamisen ratkaisut vaikuttavat materiaalikäyttöön ja erityisesti uudiskohteissa materiaalien kierrätykseen joka vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä ja säästää luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 8
Hanke vaikuttaa välittömästi energiankulutukseen ja rakentamisen materiaalivalintoihin samalla välillisesti voimakkaasti KHK vähenemiseen rakentamisen päästöissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Rakennuskanta sijaitsee rakennetussa ympäristössä ja vaikutus natura-alueisiin on vähäinen välittömästi sekä välillisesti. Puumateriaali tuotetaan kestävällä tavalla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Puu materiaalivalinnoissa vaikuttaa voimakkaasti syntyviin jätteisiin ja uudelleenkäytön mahdollisuuksiin. Tämän takia materiaalit ja erityisesti kierrätys rakentamisessa on tärkeä osa hanketta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Koulutus ei suoraan keskity energiatehokkuuteen, mutta suunnitteluvalinnat vaikuttavat uusiutuvien käyttömahdollisuuksiin rakennuksissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Puurakennusala kärsii osaavien työntekijöiden pulasta. Koulutus auttaa alueellisesti erittäin paljon parantantamaan yritysten työvoimatilannetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Koulutus tuottaa ammattilaisille uuden teknologian tietämystä, lainsäädännön tietoa, jne eli nimeomaan aineetonta osaamista. Koulutus on vientituote.
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Puun käyttö materiaalina vähentää uusiutumattomien materiaalien käyttöä ja niistä syntyviä päästöjä. Lähellä tuotettu puumateriaali tarkoittaa pienempää määrää liikkumista ja logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Koulutus parantaa rakennusalan yrityksien työvoiman saantia. Samalla ammattilaisten osaaminen paranee ja työtyytyväisyys kohenee joka edistää työllisten työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Rakennusteollisuus on perinteisesti ollut miesten työtä, mutta enenevässä määrin nykyään on myös naisten työtä. Koulutuksessa kannustetaan naisia alalle ja etenkin naisten paremmat sosiaaliset (kielelliset) taidot olisivat tarpeen alalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Koulutukseen saa osallistua siviilisäätyyn, rotuun, uskontoon, sukupuoleen, kansallisuuteen ihonväristä riippumatta kuka vain.
Kulttuuriympäristö 8 9
Uudet ja vanhat rakennukset muodostavat kulttuurihistoriallisia arvoja ja niiden hyvä suunnittelu on siksi tärkeää. Rakennukset ovat pitkäikäisiä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Koulutus sisältää monta ympäristönäkökulmaa (kierrätys, hiilineutraalius, energiatehokkuus jne.) ja sisältää siten runsaasti ympäristönäkökulmaa sekä välittömästi että välillisesti

9 Loppuraportin tiivistelmä

-