Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22366

Hankkeen nimi: Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi kuntakumppanuuden avulla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Liperin kunta, 0169583-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Vuonna 2030 päiväkodeissa tulee olla korkeakoulutettuja työntekijöitä 2/3, nykyisen 1/3 sijaan. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien huomattavaa vähenemistä varhaiskasvatuksessa. Jotta päiväkodit pystyvät vastaamaan lain vaatimuksiin, tulee nykyisiä varhaiskasvatuksen lähihoitajia uudelleenkouluttaa.

Nopea työelämän muutos ja muutokset eri aloilla kelpoisuusvaatimuksissa haastaa oppilaitoksia kehittämään uusia tapoja tuottaa koulutuspalveluja. Jatkuvalla oppimisella parannetaan työntekijöiden osaamista sekä työllistymistä tulevaisuudessa. Tarve työn ohessa oppimiselle kasvaa. Myös kunnissa tarvitaan eri toimialoilla uudistaa osaamista, mutta kuntien taloudelliset resurssit lähettää henkilöstöä koulutuksiin ovat rajallisia. Tarve uusille ratkaisuille on siis ilmeinen ja kiireinen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan monimuotototeutusta nykyistä joustavammaksi. Hankkeen tavoitteena on pilotoida varhaiskasvatuksen koulutuksen työelämälähtöistä toteutusmallia, jossa kehitetään työn arjessa tapahtuvaa oppimista (työn opinnollistaminen). Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaisia malleja opetuksen räätälöintiin, joustaviin toteutustapoihin, aikaisemmin opitun tunnistamiseen sekä näyttöihin tms. uudenlaisiin tapoihin, joilla osoitetaan opintosuunnitelmaan liittyvä osaaminen. Laajasti katsoen tässä hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen koulutukseen uusia, yleisemmin hyödynnettäviä työelämälähtöisiä jatkuvan oppimisen ratkaisuja.

Hankkeen keskeiset teemat ovat:
1. Työssä olevan osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen – jatkuva oppiminen
2. Erillisen opintopolun kehittäminen varhaiskasvatuksessa työskenteleville

Hankkeen tuloksena Karelia-ammattikorkeakoulussa otetaan käyttöön uudenlaisia työelämään integroituja toimintatapoja monimuotototeutuksiin sosiaalialan koulutuksessa. Tätä työn opinnollistamista pystytään hyödyntämään myös muilla koulutusaloilla. Varhaiskasvatus toimii tämän kehittämistyön pilottina.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena luodaan malli muille Pohjois-Karjalan kunnille uudenlaisesta, yksilöä tukevasta toimintatavasta, jossa joustavoitetaan ja sujuvoitetaan lastenhoitajien pätevöitymistä uudenlaisen jatkuvan oppimisen toteutustavan kautta. Erityisesti hanke vastaa varhaiskasvatuksen lakimuutoksen edellytysten vastaamiseen varhaiskasvatuksessa - ja varmistaa osaltaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden pysyvyyttä omassa työpaikassaan.

Hanke toteutetaan yhteisenä kehittämispilottina yhteishankkeena Liperin kunnan kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Liperin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, esimiehet ja toimintaa ohjaava hallintohenkilöstö, sosionomikoulutuksen opettajat ja asiantuntijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmakehittäjät (amk), varhaiskasvatuksen kuntatoimijat Pohjois-Karjalassa, työelämässä olevat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (jotka eivät osallistu pilottiin). Karelia-amk:n OPS-vastaavat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 161 516

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 720

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 895

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 901

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 25

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varhaiskasvatuksen ala on erittäin naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tutkimuksissa on todettu, että varhaiskasvatuksen työntekijät kokevat että julkinen varhaiskasvatuspuhe ja työntekijöiden palkkataso ovat ristiriidassa keskenään. Tukemalla koulutuksen ja osaamisen lisäämistä naisvaltaisella alalla, voidaan tukea naisvaltaisen alan tasa-arvoa koulutuksen kautta (lastenhoitaja->varhaiskasvatuksen sosionomi).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen keskeinen tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkitystä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeella pystytään vaikuttamaan osaavan työvoiman saamiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Jatkuvan oppimisen koulutusmallin kehittäminen on hankkeen tavoitteena.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Työssä oppimisen mallin kehittäminen vähentää opiskelijoiden liikkumista työpaikan ja koulutuksen antajan tilojen välillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Uusi koulutusmalli tarjoaa uuden tavan lisätä osaamista ja pätevöityä kotimaakunnassa. Hyvinvointi lisääntyy, kun koulutus järjestetään joustavasti.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Välillisesti hankkeella on vaikutusta lastenhoitajien palkkatason nousuun, kun koulutustaso nousee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Pätevän henkilöstön osaamisen taso lisää lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkitystä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-