Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22367

Hankkeen nimi: Ohjausosaamista yhteistyössä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 2

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vehviläinen Sanna Marjaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: professori (opinto- ja uraohjaus)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.vehvilainen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 046 920 7873

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää työllisyyspalveluissa toimivien ohjausammattilaisten uraohjaustaitoja sekä osaamista ja täten tukea työllisyyspalveluiden uudelleen organisoitumisen myötä tulevien velvoitteiden toteutumista. Hankkeessa tarjottavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa maakunnan ohjausosaamista sekä työllisyyspalveluiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista.

Tavoitteena on:

- kehittää työllisyyspalveluissa toimivien ammattilaisten uraohjausosaamista yksilö- ja yhteisötasolla
- auttaa ohjaustyötä tekeviä ammattilaisia sekä ohjausta tarjoavia yhteisöjä kehittämään työtään työyhteisöihin jalkautuvien työpajakoulutusten avulla
- järjestää laajalle kohderyhmälle suunnattuja vuorovaikutuksellisia koulutuksellisia tapahtumia
- antaa ohjauksellisia välineitä yksilö- ja pienryhmäohjaukseen
- tiivistää alueiden työllisyyspalveluiden moniammatillista yhteistyötä
- kehittää ohjausosaamisen arviointityökalu ja arvioida sen avulla ohjausosaamisen kehittymistä hankkeessa
- edistää välittömästi tai välillisesti koulutus- ja/tai työmarkkinasiirtymissä oleville asiakkaille tarjottujen työllistämispalveluiden ohjauksellista laatua ja tasa-arvoisuutta maakunnassa
- edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työllistämispalveluissa

Hankkeella vastataan maakunnan ohjausosaamistarpeen kehittämiseen, työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kehittämishankkeen taustalla on aikuisten uraohjauksen kasvava tarve kuntien työllisyyspalveluissa. Taustalla on myös tarve löytää uusia menetelmiä työttömien aikuisten ohjaustyöhön sekä kehittää jo olemassa olevia prosesseja. Hankkeessa kehitetään ohjauksellisia toimintatapoja ja välineitä, joilla varmistetaan maakunnassa tapahtuvan ohjaustyön laadukkuus, sekä ehkäistään välillisesti tätä kautta syrjäytymistä ja tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Hankkeessa toteutetaan laajalle kohderyhmälle suunniteltu koulutussarja, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja syventää aikuisohjauksessa toimivien asiantuntijoiden uraohjausosaamista. Tämän lisäksi hankkeessa järjestetään maakunnallisesti toteutettava, työllisyyspalveluiden työyhteisöön jalkautuva prosessimainen työpajakoulutus. Hankkeessa tunnistetaan aikuisten ohjausprosessien erityiskysymyksiä. Näitä kysymyksiä tarkastellaan ohjauksellisen koulutuksen avulla. Näin ohjaustyötä tekevien uraohjausosaaminen vahvistuu ja maakunnan ohjauspalveluiden asiakkaat saavat tasavertaista ohjausta. Ohjauspalvelut osaavat näin entistä paremmin huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä yksilö- että pienryhmäohjauksen näkökulmasta sekä tarjota ja antaa oikea-aikaisia palveluita suhteessa asiakkaan moninaisiin tarpeisiin. Tämän jalkautuvan, ohjausosaamista vahvistavan koulutuksen tuloksellisuutta ja osallistujien ohjausosaamisen muutosta dokumentoidaan ja kehitetään arvioinnin avulla. Arviointi toimii sekä instrumenttina aikuisten ohjauspalveluiden uraohjausosaamisen kehittämisessä että tuottaa tietoa työllisyyspalveluiden toimintatavoista, ohjauskäytänteistä ja uraohjausprosesseista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen ja keskeisin kohderyhmä ovat työllisyyspalveluissa (ml. erilaiset työllisyyshankkeet esim. Luotsi- ja YTYÄ-hanke sekä Ohjaamo) ja kuntakokeiluissa toimivat ohjausalan asiantuntijat, jotka tarvitsevat uudenlaisia uraohjaustaitoja voidakseen ohjata yksilöllisiin työllistämispolkuihin joustavasti ja oikea-aikaisesti. Tämän kohderyhmän osaamista hankkeessa kehitetään työyhteisöihin jalkautuvan työpajatyöskentelyn avulla.

Hankkeen toinen varsinainen kohderyhmä ovat työvoimahallinnossa toimivat asiantuntijat, oppilaitoksen ohjaustoimijat sekä kolmannen sektorin (esim. Honkalampi-säätiö, sosiaaliturvayhdistys ym.) toimijat. Kohderyhmiä ovat myös muut ohjausalan projektitoimijat, ohjausalan opiskelijat sekä työllisyyspalveluiden esimiehet, joiden osaamista hankkeessa kehitetään laajalle kohderyhmälle toteuttavien koulutusten avulla

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat lisäksi työttömät työnhakijat, työttömyysuhan alla olevat sekä omaa työ- ja koulutusuraa pohtivat ohjauspalveluissa olevat aikuiset, joiden ohjausta sekä varsinainen kohderyhmä että välillinen kohderyhmä hoitavat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 297 277

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 278 185

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 371 597

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 347 732

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Polvijärvi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 107

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnan suunnittelussa on huomioitu naisten ja miesten väliset erot työttömyystilastoissa, samoin kuin COVID pandemian aiheuttamat osin sukupuolittuneet seuraukset työmarkkinoilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä vahvistetaan sukupuolitietoista uraohjausosaamista, joka yhtäältä tunnistaa työmarkkinoiden sukupuolisegregoituneen luonteen että pyrkii purkamaan sitä uraohjausprosesseissa. Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään Itä-Suomen yliopistossa ja etenkin ohjauksen koulutuksessa olevaa tutkimusperustaista osaamista ja tietoa koulutus- ja työmarkkinoiden sukupuolisegregaatiosta ja sen purkamiseen tähtäävästä, tasa-arvoa edistävästä uraohjauksesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite vaan välinen tavoite: se nivoutuu osaksi muuta, hankkeessa vahvistettavaa laadukasta ja moninäkökulmaista uraohjausosaamista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite. Hankkeen toteutuksessa pyritään kuitenkin minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittoja ja valitsemaan ns. vihreitä toteuttamistapoja, esimerkiksi mahdollisuus etäosallistumiseen tai tallenteiden katsomiseen jälkikäteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Laadukas ja osuva uraohjaus on keskeinen väline onnistuneiden koulutus- ja työmarkkinasiirtymien edistämisessä, palvelujen yhdenvertaisessa kehittämisessä sekä paikallisen elinkeinorakenteen kestävässä kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa tuotettavat palvelut ovat aineettomia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Laadukas uraohjaus tukee yksilöitä toteuttaman onnistuneita koulutus- ja työmarkkinasiirtymiä ja siten se tukee kuntalaisten hyvinvointia. Hankkeen toteutuksessa tullaan hyödyntämään yhteisötyönohjauksellisia menetelmiä, joiden on osoitettu lisäävän työntekijöiden hyvinvointa työssään.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteissä vahvistetaan sukupuolitietoista uraohjausosaamista, joka yhtäältä tunnistaa työmarkkinoiden sukupuolisegregoituneen luonteen että pyrkii purkamaan sitä uraohjausprosesseissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa vahvistettava yhdenvertaisuutta edistävä uraohjaus tukee myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistämistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei hankeen keskeinen tavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen laajempana tavoitteena oli kehittää työllisyyspalveluissa toimivien ohjausammattilaisten uraohjaustaitoja sekä -osaamista ja täten tukea työllisyyspalveluiden uudelleen organisoitumisen myötä tulevien velvoitteiden toteutumista. Hankkeessa tarjottavan koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa maakunnan ohjausosaamista sekä työllisyyspalveluiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista.

Tavoitteena oli tarkemmin:
- kehittää työllisyyspalveluissa toimivien ammattilaisten uraohjausosaamista yksilö- ja yhteisötasolla
- auttaa ohjaustyötä tekeviä ammattilaisia sekä ohjausta tarjoavia yhteisöjä kehittämään työtään työyhteisöihin jalkautuvien työpajakoulutusten avulla
- järjestää laajalle kohderyhmälle suunnattuja vuorovaikutuksellisia koulutuksellisia tapahtumia
- antaa ohjauksellisia välineitä yksilö- ja pienryhmäohjaukseen
- tiivistää alueiden työllisyyspalveluiden moniammatillista yhteistyötä
- kehittää ohjausosaamisen arviointityökalu ja arvioida sen avulla ohjausosaamisen kehittymistä hankkeessa
- edistää välittömästi tai välillisesti koulutus- ja/tai työmarkkinasiirtymissä oleville asiakkaille tarjottujen
työllistämispalveluiden ohjauksellista laatua ja tasa-arvoisuutta maakunnassa
- edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työllistämispalveluissa

Hankkeella vastattiin maakunnan ohjausosaamistarpeen kehittämiseen, työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kehittämishanketta motivoi aikuisten uraohjauksen kasvava tarve kuntien työllisyyspalveluissa. Taustalla oli myös tarve löytää uusia menetelmiä työttömien aikuisten
ohjaustyöhön sekä kehittää jo olemassa olevia prosesseja ja työyhteisöjen kykyä huolehtia näistä prosesseista. Hankkeessa kehitettiin ohjauksellisia toimintatapoja ja
välineitä, joilla varmistetaan maakunnassa tapahtuvan ohjaustyön laadukkuus, sekä ehkäistään välillisesti tätä kautta syrjäytymistä ja tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Hankkeessa toteuttiin laajalle kohderyhmälle suunniteltu koulutussarja, jonka vahvisti ja syvensi aikuisohjauksessa toimivien asiantuntijoiden uraohjausosaamista. Tämän lisäksi hankkeessa järjestettiin maakunnallisesti toteutettava, työllisyyspalveluiden työyhteisöön jalkautuva prosessimainen työpajakoulutus useille ryhmille maakunnassa. Hankkeessa tunnistettiin aikuisten ohjausprosessien erityiskysymyksiä ja työstettiin niitä ohjauksellisen koulutuksen avulla. Näin ohjaustyötä tekevien uraohjausosaaminen vahvistui, mikä vaikuttaa maakunnan ohjauspalvelujen asiakkaiden mahdollisuuteen saada tasavertaista ohjausta. Ohjauspalveluissa osataan näin entistä paremmin huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä yksilö- että pienryhmäohjauksen näkökulmasta sekä tarjota ja antaa oikea-aikaisia palveluita
suhteessa asiakkaan moninaisiin tarpeisiin. Tämän jalkautuvan, ohjausosaamista vahvistavan koulutuksen tuloksellisuutta ja osallistujien ohjausosaamisen muutosta myös dokumentoitiin ja kehitettiin arvioinnin avulla. Arviointi toimi instrumenttina aikuisten ohjauspalveluiden uraohjausosaamisen kehittämisessä ja tuotti tietoa
työllisyyspalveluiden toimintatavoista, ohjauskäytänteistä ja uraohjausprosesseista.