Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22372

Hankkeen nimi: Intoa taiteesta - Taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toimintaa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1978283-1

Jakeluosoite: Lapinkävijäntie 4

Puhelinnumero: 0403594702

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.korundi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rovaniemen taidemuseo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: museolehtori / varajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaija.kahkonen(at)rovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403594702

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Intoa taiteesta -hankkeen sisältö pohjautuu 2020 toteutettuun Virtaa taiteesta -hankkeesta saatuihin lupaaviin tuloksiin. Jatkohanke tähtää etäpalvelun laajentamiseen myös muille eritysryhmille erityisesti aikuissosiaalityön piirissä oleville ryhmille. Lisäksi jatkohankkeen sisällön suunnittelijoina toimivat etsivän nuorisotyön kautta muodostetut nuorten ryhmät ja Rovaniemen taidemuseon kokoelman taiteilijat.

Koronakriisin jatkuminen on tuonut haasteita kuntouttavaan toimintaan sosiaalialalla. Yhteisiä kokoontumisia on pitänyt rajoittaa ja täten tarve erilaisille etäpalveluille on lisääntynyt huomattavasti. Intoa taiteesta -hanke vastaa tähän tarpeeseen. Rovaniemen taidemuseo jatkaa yhteistyötä Rovaniemen nuorisotyön kanssa ja toteuttaa etänä toimivaa palvelua, joka sisältää videoyhteyden kautta taidemuseon näyttelyyn tutustumisen ja siihen liittyvän työpajatoiminnan.

Tavoitteena on edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisätä aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat ryhmät, jotka ovat vaarassa syrjäytyä sekä joutua yhteiskunnan ulkopuolelle. Palvelun tilaajana voivat olla kuntien nuorisotyöntekijät, aikuissosiaalityöntekijät, kuntien kulttuuritoimijat, opettajat tai kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen alussa Rovaniemen kaupungin sosiaalipalveluiden aikuissosiaalityöstä vastaavien henkilöiden kanssa yhteistyössä kartoitetaan ne sosiaalityön alueet, minne Intoa taiteesta-palvelua tarjotaan. Tieto palvelusta menee myös sosiaalityön kautta. Rovaniemen taidemuseo tarjoaa maksuttomia palveluja Lapin läänin kouluille ja oppilaitoksille, mikä kuuluu taidemuseon saavutettavuuden periaatteisiin. Intoa taiteesta - opastukset ja työpajat ovat myös maksuttomia.

Intoa taiteesta - jatkohankkeessa toteutetaan etänä toimiva palvelua, joka sisältää videoyhteyden kautta taidemuseon näyttelyyn tutustumisen ja siihen liittyvän työpajatoiminnan. Suorien live-lähetyksiin pätevät kuitenkin eri säännöt kuin tavalliseen videotuotantoon. Erot tulevat esille videonvälitystekniikassa. Live-lähetyksen takana on aina useampi ihminen tuotantoa tekemässä. Lähetys vaatii tarkan käsikirjoituksen kuvaajalle, äänitekniikalle, valoille sekä esiintyjälle. Etätyöpajojen sisällöt vaihtuvat sen mukaan mikä näyttely on esillä Rovaniemen taidemuseossa. Hankkeen aikana tehdään yhteensä noin 10 erilaista työpajakokonaisuutta. Materiaalipaketit lähetetään etukäteen tilaajalle. Tehtävät liittyvät aina meneillään olevaan näyttelyyn.

Etäpalvelun työpajoja ovat suunnittelemassa myös etsivän nuorisotyön piirissä olevat nuoret. Hanke tavoittaa helpommin kohderyhmän nuoria, kun sisältöä suunnittelee sama ikäluokka. Taideteoksia esittelemään kutsutaan yhteensä 20 Rovaniemen taidemuseon kokoelmataiteilijaa. Taideteosten sisältö avautuu katselijalle mielenkiintoisella ja erilaisella tavalla kun sen esittelee teoksen tekijä itse. Teosten maailmaan on mahdollista astua syvemmällä tasolla, kun taustatieto saadaan suoraan tekijältä. Hanke lisää taiteilijoiden työmahdollisuuksia. Lisäksi jatkohanke tarjoaa taidemuseon etäpalvelua aiempaa laajemmalle kohderyhmälle, erityisesti aikuissosiaalityön piirissä oleville aikuisille. Live-lähetykset on suunniteltu toteutettavaksi sellaisessa muodossa, että niitä voi katsoa jälkikäteen, varsinkin taiteilijoiden esittely osuudet.

Intoa taiteesta-hanke luo pysyvän toimintamallin nuorisotyöhön ja aikuissosiaalityöhön sekä museokasvatukseen, jonka avulla edesautetaan Lapin alueella asuvien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja lisätään aktiivisuutta omassa elämässä. Osallistava ja yhteisöllinen taidetoiminta lisää sosiaalista vuorovaikutusta sekä tarjoaa osallistujille kokemuksia nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Osallistuminen yhteisölliseen taidetoimintaan auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristyneisyyttä lyhyellä aikavälillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Intoa taiteesta -hankkeen pääasialliset kohderyhmät ovat syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella ja vaarassa joutua yhteiskunnan ulkopuolelle.

Lisäksi kohderyhmänä ovat Lapin läänin alueen aikuissosiaalityöntekijät ja nuorisotoimijat. Palvelun tilaajakohderyhmänä voivat olla myös kuntien kulttuuritoimijat, opettajat tai kolmannen sektorin toimijat. Palvelu tulee olemaan tarjolla tulevaisuudessa myös muille erityisryhmille, esim. mielenterveyskuntoutujat. Erityistukea tarvitsevat nuoret pyritään tavoittamaan niillä keinoilla, mitä etsivä nuorisotyö käyttää, useimmiten suoralla yhteydenotolla.
Hankkeen alussa Intoa taiteesta-työpajoista tiedotetaan aktiivisesti sidos- ja kohderyhmiä sekä yleisesti some-kanavilla ja Rovaniemen taidemuseon www-sivulla sekä uutiskirjeiden kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Intoa taiteesta -hankkeen palvelut tulevat olemaan tarjolla tulevaisuudessa myös muille erityisryhmille, kuten ikä-ihmiset, mielenterveyskuntoutujat tai erityistukea tarvitsevat nuoret eri oppilaitoksissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 184 836

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 723

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 446

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 179 630

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen, Tunturi-Lapin

Kunnat: Salla, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Sodankylä, Enontekiö, Savukoski, Inari, Posio, Kittilä, Ranua, Utsjoki, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kulttuuri - ja sosiaali-alalla on yleensä enemmän naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei liity hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei liity hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei liity hankkeeseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei liity hankkeeseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei liity hankkeeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei liity hankkeeseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei liity hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei liity hankkeeseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei liity hankkeeseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
ei liity hankkeeseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Digitaalinen palvelu
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei liity hankkeeseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Parantaa osallistujien hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei liity hankkeeseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Parantaa taiteen saavutettavuutta ja Lapin läänin asukkaiden tasa-arvoista oikeutta kulttuuripalveluihin.
Kulttuuriympäristö 10 0
Parantaa tietoisuutta omasta kulttuurista
Ympäristöosaaminen 0 0
ei liity hankkeeseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Intoa taiteesta toteutettiin vuosina 2021-23 ja se saavutti kahden vuoden aikana merkittävän osan hankkeen tavoitteista.
Intoa taiteesta -hankkeen sisältö pohjautui 2020 toteutettuun Virtaa taiteesta -hankkeesta saatuihin lupaaviin tuloksiin. Jatkohanke tähtäsi etäpalvelun laajentamiseen myös muille eritysryhmille, erityisesti aikuissosiaalityön piirissä oleville ryhmille nuorten lisäksi. Jatkohankkeen sisällön suunnittelijoina toimivat etsivän nuorisotyön kautta muodostettu nuorten ryhmä.

Korona-kriisi lisäsi tarvetta erilaisille kuntoutusta tukeville palveluille. Intoa taiteesta -hanke vastasi tähän tarpeeseen. Rovaniemen taidemuseon etätyöpaja palvelu sisälsi videoyhteyden kautta tutustumisen taidemuseon näyttelyyn ja siihen liittyvän työpajatoiminnan. Etätyöpajojen sisältö pohjautui aina esillä olevaan Rovaniemen taidemuseon näyttelyyn, jossa esiteltiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman taideteoksia. Etsivän nuorisotyön kautta muodostettu nuorten ryhmä toimi hankkeessa suunnitteluryhmänä, joka suunnitteli ja testasi työpajojen sisällöt sekä antoi niiden toimivuudesta palautetta. Hankkeeseen palkattiin myös työtön nuori, joka toimi hankkeen sisällön suunnittelijana ja toteuttajana. Taidemuseon kokoelmataiteilijat olivat mukana esittelemässä omia taideteoksiaan etukäteen nauhoitettujen taiteilijahaastattelujen kautta.

Runsas osanotto edisti hankkeen tulosten toteutumista, täten hankkeen tavoitteissa mainittu kulttuuripalveluiden saavutettavuus toteutui erinomaisesti. Hankkeeseen osallistui yhteensä seitsemästä kunnasta erilaisia ryhmiä: Keminmaa - Etsivän nuorisotyön ryhmä, Kittilä - Kittilän työpajat, Posio - Kuntouttava päivätoiminta Poiju, Ranua - Ranuan nuorten työpaja, Ranua - Työpaja Justeeri, Rovaniemi - Etsivän nuorisotyön ryhmät, Taito Lappi - Käsityö kuntouttaa! -ryhmä ja Vamos -ryhmä, Savukoski - Etsivän nuorisotyön ryhmä ja Avoimet taidepajat, Salla - Työ- ja päivätoimintakeskus. Hankkeen aikana toteutui yhteensä 28 striimausta, joihin osallistui 282 osallistujaa. Sisältönä toimi 10 erilaista näyttelyä ja 14 erilaista työpajakokonaisuutta. Hankkeessa toteutui 10 taiteilijahaastattelua, jotka olivat osana näyttelystriimausta ja etätyöpajaa. Kaikki toteutetut etätyöpajat ovat tallennettu ja niitä voidaan hyödyntää myös jälkikäteen. Taiteilijahaastatteluja esitetään jatkossa sosiaalisen median kautta sekä näyttelyiden yhteydessä.

Osallistujilta kerättyjen palautekyselyjen perusteella hankkeen tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin. Tavoitteena oli edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisätä aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Palautteiden perusteella etätyöpajoihin osallistuminen piristi mieltä jonkun verran 50 %:lla ja erittäin paljon 25 %:lla. Uudestaan osallistuisi 41,7 % ja mahdollisesti osallistuisi 58,3 %. Onnistumisen iloa koki erittäin paljon 41,7 %.

Tärkeitä tehtäviä oli myös toiminnan näkyväksi tekeminen ja ihmisten tavoittaminen. Tätä varten perustettiin omat Facebook- ja Instagram -tilit. Virtaa taiteesta -hankkeelle luodut tilit ja visuaalinen ilme toimivat pohjana Intoa taiteesta -hankkeelle. Hankkeen alussa kartoitettiin Lapin alueen toimijat, joille palvelua tultaisiin tarjoamaan. Heitä tiedotettiin tulevista sisällöistä, käytänteistä ja aikatauluista. Toimintaa avaamaan tehtiin esittelyvideon aikaisemman hankkeen pohjalta.
Hankkeen tuottamat sisällöt tavoittivat sosiaalisen median avulla kollegat muissa museoissa ja hankkeissa sekä nuorisotyön parissa, mutta toimintaa esiteltiin myös paikan päällä Rovaniemen taidemuseolla. Syyskuussa 2022 museolla vierailivat Lastenkulttuurikeskusten edustajat eri puolilta Suomea sekä Aineen taidemuseon henkilökunta Torniosta. Lappilaiset museokollegat saivat tietoa hankkeesta Lapin museoiden yhteisillä museokahveilla.

Hanke sai näkyvyyttä myös lehdissä. Lapin Kansan toimittaja ja kuvaaja olivat seuraamassa Ding Dong -näyttelyn avajaisista tehtyä striimausta. Laaja artikkeli hankkeesta julkaistiin Lapin Kansassa talvella 2023. Keväällä 2023 Lapin Kansassa kerrottiin Savukoskelle perustetusta Taidepajasta, jossa hyödynnettiin ryhmille lähetettyjä taidetarvikkeita. Lopuksi hankkeesta tehtiin julkaisu, jossa kerrotaan kattavasti hankkeen sisällöstä ja toiminnasta. Julkaisu löytyy Rovaniemen taidemuseon www-sivulta sekä julkaisu on toimitettu museoiden julkaisuvaihtorenkaaseen.