Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22373

Hankkeen nimi: UNICOM

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero: 029 450 5000 (vaihde)

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

WWW-osoite: http://www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irinja Paakkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kansainvälisten asioiden päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irpaak(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 865 8320

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Åbo Akademi, 0246312-1
Turku Science Park Oy, 2322323-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UNICOM (Uniting Companies and International University Talents) -hanke vastaa varsinaissuomalaisten yritysten osaajapulaan valituilla kärkialoilla (Tech, Health, Clean) ja lisää alueen työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavuutta ja houkuttelevuutta alueella jo asuville korkeakoulutetuille kansainvälisille osaajille. Alueen kasvavien ja koronakriisistä huolimattakin rekrytoivien yritysten tarpeissa on noussut esiin mm. tutkimus-, tuotekehitys- ja liiketoimintaosaamisen puute erityisesti seuraavilla aloilla: robotiikka ja automaatio, sähköinen liikkuminen ja akkuteknologia, diagnostiikka ja biotieteet sekä ICT (erityisesti tekoäly ja pilvipalvelut). Näihin tarpeisiin vastaa parhaiten tällä hetkellä alihyödynnetty ulkomaalaisten tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden kohderyhmä sekä kansainväliset maisteriopiskelijat kyseisten kärkialojen koulutusohjelmissa.


UNICOM-hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan ja kehitetään yhdessä hankkeeseen jo hakuvaiheessa sitoutuneiden kummiyritysten kanssa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin: 1) yritystyöskentelyjaksot kansainvälisille tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille, 2) kansainvälisten osaajien työelämävalmiuksia kehittävät valmennukset ja 3) yrityskampanjat ja yritysten tukipalvelut. Toimenpiteitä kehitetään ja kummiyritysten verkostoa kasvatetaan hankkeen aikana, tavoitteena saavuttaa valmiiksi pilotoidut palvelut ja riittävä yritysryhmä kansainvälisten osaajien ohjelman (International Talent Programme) käynnistämiseen hankkeen päätyttyä alkuvuonna 2023. Pitkällä tähtäimellä myös muut kuin alueen kasvavat kärkialat ja kv-osaajat hyötyvät alueen aktiivisesta ja näkyvästä kummiyritystoiminnasta.


UNICOM-hankkeen konsortio on koottu yritystarpeiden perusteella tarvelähtöisesti. Hankkeen yrityspalveluista vastaa alueen Talent Hubin koordinaatioroolissakin yhdessä Turun kaupungin kanssa toimiva elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy. Kv-osaajapalveluista hankkeessa vastaa Turun yliopisto ja Åbo Akademi (kehittämis-, tutkijaura- ja työelämäpalvelut), joista Turun yliopisto toimii myös hankkeen päätoteuttajana. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Turun kaupungin lisäksi Salon seudun elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy, Varsinais-Suomen TE-palvelut/EURES, Turun Kauppakamari ja kärkialojen pk-yrityksiä Varsinais-Suomen alueelta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanketoimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti maahan muuttaneisiin tohtorikoulutettaviin, tutkijatohtoreihin ja tutkinto-opiskelijoihin sekä näitä työllistäviin valittujen kärkialojen (Tech, Health, Clean) kasvaviin pk-yrityksiin Varsinais-Suomessa.

Kansainvälisistä osaajista koostuva kohderyhmä on pääasiassa nuorta (alle 30-vuotiaita) ja he ovat työttömyysuhan alla valmistuessaan eri tutkintotasoilta ja siirtyessään tutkijauraportaalta toiselle. Erityisenä haasteena on saada kv-osaajat integroitumaan osaksi suomalaista työelämää.

Kohderyhmä täsmää uusimman kansallisen Talent Boost -toimenpideohjelman ehdotukseen ensi vaiheen kohderyhmästä (erityisasiantuntijat, opiskelijat ja tutkijat). Hanke vastaa myös erityistavoitteen 6.1 kohderyhmään: työttömyysuhan alla olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (maahanmuuttajat) sekä kohderyhmän työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen kv-osaajia palkkaavat suuryritykset, kv-osaajille työllistymisen tukipalveluja tarjoavat tahot ja laajempi maahanmuuttajien kohderyhmä alueella.

Ulkomaalaistaustaisten korkeakoulutettujen jääminen alueelle hyödyttää pk-yritysten lisäksi myös muuta elinkeinoelämää (mukaan lukien suurempia yrityksiä) ja osaajavuotoa ulkomaille tapahtuu jatkossa vähemmän. Myös alueen suurempien yritysten kilpailukyky paranee niiden toimitusketjuissa mukana olevien pk-yritysten innovaatiokyvyn ja osaamisen kehittymisen myötä. Hankkeesta hyötyvät välillisesti myös muut maahanmuuttajataustaiset alueella (motivaatio, työllistymismahdollisuudet) ja tälle kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 967

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 419 513

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Salon

Kunnat: Rusko, Sauvo, Naantali, Paimio, Somero, Salo, Mynämäki, Turku, Lieto, Nousiainen, Masku, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 145

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta valmistelleilla asiantuntijoilla on kokemusta hankkeeseen valituista kärkialoista ja niiden rakenteista ja toimintatavoista. Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta perehtymällä tilastoihin sukupuolten välisistä eroista Tech, Health ja Clean -kärkialoilla sekä korkeakouluissa tutkinto-opiskelijoiden, tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtorien osalta. Hankkeen toteutuksessa seurataan kohderyhmän muutoksia (mm. ikä- ja sukupuolijakauma toimenpiteissä) ja reagoidaan niihin tarvittaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen toiminnassa ja päätöksenteossa. Hankkeen kärkialapainotuksista erityisesti teknologia-alalle kohdistuvissa toimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota naisten osallistumiseen. Tasa-arvoa pidetään tekniikan alallakin tärkeänä, mutta sen toteutumiseen ja edistämiseen panostetaan liian vähän. Naiset ovat teknologia-alalla vähemmistössä ja onkin tärkeää nostaa alaa opiskelevia ja alalla työskentelevia naisosaajia esiin myös UNICOM-hankkeen toimenpiteissä ja viestinnässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen valmistelussa ja toiminnassa. Sukupuolinäkökulman huomioonottamista myös seurataan ja arvioidaan hankkeen aikana

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Yksi hankkeeseen valituista kärkialaklustereista on Clean, joka on luotu puhtaan liiketoiminnan ja huippututkimuksen ympärille. Varsinais-Suomessa on yli 100 yritystä, jotka tuovat ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Osa UNICOM-hankkeeseen osallistuvista kv-osaajista tulee edistämään alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä yrityksissä tapahtuvien työskentelyjaksojen kautta. Hanke itsessään on ympäristöneutraali ja siinä noudatetaan osallistuvien organisaatioiden hyviä käytäntöjä ekologisen kestävyyden edistämiseksi mm. kehittämällä ja hyödyntämällä sähköisiä palveluita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankkeessa sitoudutaan kaupunkien ja maakunnan ilmastotavoitteisiin ja edistetään ilmastonmuutokseen johtavien riskien minimointia mm. Cleantech-kärkialatoimenpiteiden kautta. Osa hankkeeseen osallistuvista kv-osaajista myös tutkii ja kehittää sovelluksia, jotka osaltaan edesauttavat ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole vaikutusta, monimuotoisuuden suhteen hanke on ympäristöneutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Ei välitöntä vaikutusta, mutta osa hankkeeseen osallistuvista yrityksistä ja kv-osaajista tutkii ja kehittää tähän teemaan liittyviä tuotteita ja palveluita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Yksi hankkeeseen valituista kärkialaklustereista on Clean, joka on luotu puhtaan liiketoiminnan ja huippututkimuksen ympärille. Varsinais-Suomessa on yli 100 yritystä, jotka tuovat ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen ja moni tekee myös materiaaliin ja jätteisiin liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Osa UNICOM-hankkeeseen osallistuvista kv-osaajista tulee edistämään alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä yrityksissä tapahtuvien työskentelyjaksojen kautta. Materiaalit ja jätteet tullaan huomioimaan myös hankkeen työskentelytavoissa suosimalla digitaalisten alustojen käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 6
Hanke kattaa cleantechin, kiertotalouden, biotalouden ja digitalisaation teemat sekä kohdeyritysten että kv-osaajien osaamisprofiilien osalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hanke tukee yritysten kasvua ja uudistumista ja koko maakunnan elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä, ja lisää yhteistyötä myös valtakunnallisesti. Hankkeen erityisenä tavoitteena on vastata pk-yritysten osaajapulaan valituilla kärkialoilla (Tech, Health, Clean) sekä edistää alueella jo asuvien kv-osaajien työllistymistä. Hanke tarjoaa välillisesti myös uutta tietoa ja uudenlaisia palveluja työllisyydenhoidon toteuttajien käyttöön, mikä vähentää osaltaan ko. palvelusektorin kuormitusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto mm. kv-osaajien uravalmennuksessa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, julkisen sektorin ja maahanmuuttajayhteisöjen välillä (alueellisesti että kansallisesti), jotta hanke saa vaikuttavuutta ja skaalautuvuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 2 6
Hankkeessa kehitettävillä digitaalisilla palveluilla helpotetaan kv-osaajien osallistumista toimintaan ja yhteistyöhön alueen yritysten kanssa. Hankkeen toiminnassa huomioidaan virtuaaliset kokoustyökalut ja kokeillaan myös erilaisia digitalisoituja alustoja/palveluja tiedon keräämiseen ja jakamiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Yksi hankkeeseen valituista kärkialaklustereista on Health, joka on muodostunut terveyden vahvan tutkimusosaamisen ja yritystoiminnan ympärille. Health-klusterin kulmakiviä Varsinais-Suomessa ovat diagnostiikka ja lääkekehitys. Alueen vahva osaaminen kyseisellä alalla houkuttelee vuosittain uusia kansainvälisiä investointeja ja koronakriisikin on synnyttänyt uutta kasvua alalle. Hanke parantaa myös maahan muuttaneiden tutkinto-opiskelijoiden, tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtorien työnsaantia alueen kasvavista yrityksistä, joka tukee kansainvälisten osaajien ja heidän lähipiirinsä hyvinvointia. Hanke edistää myös alueellista hyvinvointia vastaamalla yritysten osaajapulaan ja tukemalla yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista.
Tasa-arvon edistäminen 8 10
Hanketoimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät tasa-arvoa sukupuoleen, etniseen taustaan, ikään tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Sukupuolijakauma valituilla kärkialoilla on lähtökohtaisesti melko tasapuolinen, jos otetaan mukaan kaikki edustetut alat kokonaisuutena (Tech, Health, Clean). Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen toiminnassa ja päätöksenteossa, ja sitä myös seurataan ja arvioidaan hankkeen aikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 10
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahan muuttaneet tutkinto-opiskelijat, tohtorikoulutettavat ja tutkijatohtorit, joille halutaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä alueelle kuin kantasuomalaisten. Hankeviestinnässä nostetaan esiin kansainvälisten osaajien ja heitä rekrytoineiden yritysten menestystarinoita, ja pyritään vaikuttamaan työmarkkinoiden avoimuuteen ja vastaanottavuuteen kansainvälisille osaajille.
Kulttuuriympäristö 3 6
Hankkeen toimenpiteissä mahdollistetaan kulttuurillisten taustojen ja ympäristöjen kohtaamisia kuten tieteen, taiteen ja tekniikan sekä yksityisen ja julkisen puolen yhdistämistä tekemisessä.
Ympäristöosaaminen 3 6
Hankkeen toteutuksessa pyritään suosimaan uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja, joissa käytetään uusinta ympäristöosaamista ja -teknologiaa. Hankkeessa mukana olevien kärkialojen (erityisesti Clean) ja toimenpiteisiin osallistuvien Cleantech-osaajien nostaminen hankeviestinnässä esiin lisää myös ympäristöosaamista ja ympäristötietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-