Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22376

Hankkeen nimi: Työhyvinvointia saamelaisalueella

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Saamelaisalueen Koulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0244767-4

Jakeluosoite: Menesjärventie 4

Puhelinnumero: 040 723 7309

Postinumero: 99870

Postitoimipaikka: INARI

WWW-osoite: http://www.sogsakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tytti Valkeapää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tytti.valkeapaa(at)sogsakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840 378 0304

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Utsjoen kunta, 9129466-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työhyvinvointia saamelaisalueella –hankkeen (1.3.2021 - 31.3.2023) toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta. Euroopan sosiaalirahaston ja toteuttajien lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta. Hankkeen tavoitteena on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Utsjoen sekä Enontekiön kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen ja siten organisaatioiden toimintakyvyn parantuminen erityisesti saamenkielisten palveluiden tuottamisessa.

Hankkeessa on neljä toimenpidekokonaisuutta. Ensimmäisenä on saamelaisten kulttuurinmukaisten työhyvinvointipalvelujen kehittäminen, joka aloitetaan hankkeen kohderyhmille kohdennetulla työhyvinvoinnin tavoitteisiin liittyvällä selvityksellä. Sen pohjalta suunnitellaan työhyvinvointipalvelumallia, jota pilotoidaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Toisena on hankkeen kohderyhmän yleisen työhyvinvoinnin edistäminen, jossa tarjotaan koulutusta mm. avoimen keskustelukulttuurin sekä yhteistoiminnallisen työotteen vahvistamiseen. Kolmanneksi lisätään mm. asiantuntijaluennoilla kohderyhmän tietoisuutta saamen kielistä ja kulttuurista sekä saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana. Neljäntenä on henkilöstöjohtamisen ja -työn kehittäminen Utsjoen ja Enontekiön kunnissa toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Kokonaisuudessa järjestetään koulutusta mm. henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamiseen, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoihin sekä rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyen. Lisäksi kehitetään em. kuntien työhyvinvointia ja tuottavuutta parantavia toimintamalleja ja käytäntöjä.

Hankkeen tuloksena ovat mm. uusi työhyvinvointipalvelumalli, vahvistunut osaaminen monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisesta ja työhyvinvoinnista sekä perehdytysmateriaalia (esim. pelillistetty). Hankkeen organisaatioiden toimintakyky ja työntekijöiden työhyvinvointi paranevat. Mahdollisuuksien mukaan työhyvinvointipalvelumallin levitystyötä tehdään eri työyhteisöihin, joissa monikulttuurisuus on keskiössä.

Hankkeessa huomioidaan monikulttuurisuuden tuomien työhyvinvointi- ja tuottavuushaasteiden lisäksi nopeasti muuttuva maailma, jossa työntekijöillä tulisi olla vahvaa resilienssiä eli psykologista joustavuutta. Keväällä 2020 hallituksen asettaman poikkeustilan takia tätä joustavuutta on vaadittu työntekijöiltä entistä enemmän. Etä- ja monimuotoisen työskentelyn roolin kasvu on tarkoittanut myös henkilöstön kokeman työkuormituksen lisääntymistä esimerkiksi siksi, että työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on käynyt yhä hankalammaksi. Kuormituksen vaikutusten lieventämiseen tarvitaan erilaisia kulttuurilähtöisiä työvälineitä etätyön vaatimuksiin vastaamiseksi.

Hankkeen toimenpiteistä tiedotetaan organisaatioiden omissa kanavissa ja tuloksista tiedotetaan mm. järjestämällä tiedotustilaisuuksia sekä julkaisemalla tuloksia saamenkielisissä julkaisufoorumeissa. Tiedottamisen tarkoituksena on, että tuloksia voidaan hyödyntää suoraan saamelaisten työhyvinvoinnin jatkokehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä Utsjoen ja Enontekiön kunnan henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat ja sidosryhmät sekä Utsjoen ja Enontekiön kuntien asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 646

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 093

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 895

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 371

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Inari, Enontekiö, Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysia on tehty ja hankkeen tarve on noussut esiin useissa tapaamisissa eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Työterveyshuollon kanssa käytyihin keskusteluihin pohjautuen, voisi todeta että naiset ovat kiinnostuneepia tämän hankkeen tulosten hyödyntämisestä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on edistää sukupuoleen katsomatta työhyvinvointia. Työhyvinvointipalvelujen mallia rakennettaessa on huomiotava sukupuolien eirilaiset kultuurilähtöiset olettamukset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hanke edistää tasa-arvoa, koska se parantaa sekä miesten että naisten työhyvinvointia saamelaisalueella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa mallinnetaan hyviä etätyön käytänteitä, joilla on välitön ja pidemmällä aikavälillä myös välillinen vaikutus ympäristöön, autojen ja julkisen liikenteen päästöjä vähentämällä, kun pitkät työmatkat voidaan jättää väliin tekemällä työ osittain tai kokonaan etänä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Hankkeessa huomioidaan työterveyspalvelujen etäkäyttö, jota jatkossa voitaisiin hyödyntää enemmän. Lisäksi hankkeessa tuotettu materiaali pyritään toteuttamaan mahdollisiman pienin paperitulostuksin. Hankkeessa olevat tahot kierrättävät jätemateriaalin mm. paperin ekologisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeen toteuttamat koulutukset ja tietoisuuden lisääminen tukevat vahvasti elinkeinorakenteen kehittämistä alueen tarpeista ja kulttuurista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hanke lisää laaja-alaisesti alueen työhyvinvointia, jolla on suoria vaikutuksia alueen tuloksellisuuteen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Asiantutnijoiden, hankkeen osatoteuttajien sekä rahoittajien välisiin tapaamisiin tulee ajoittan mysö fyysisiä tapaamisisa sekä koulutuksiin osallistujien osalta tulee myös osittain kokoontumisisa samaan paikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tämä on hankkeen päätavoite, että alueellinen hyvinvointi edistyy.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvoa hanke edistää huomioimalla sukupuolet työhyvinvoitipalvelumallien kehittämisessä sekä henkilöstön rekrytoinneissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Sekä yhteiskunnallinen että kulttuurinen yhdevertaisuus on hankkeen päätavoitteen työhyvinoinnin näkökulmasta hyvin oleellinen edistämisen toimenpide.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuuriympäristön tietämystä kohderyhmälle sekä huomioida kultuuurilähtöisyys työhyvinvoinnin palveluissa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristöosaaminen tullaan huomioimaan hankkeessa yhtenä saamelaisen kulttuurin lähtökohtana, kun edistetään työntekijää suojaavia tekijöitä työhyvinvoinnin osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-