Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22378

Hankkeen nimi: Perheystävällinen hybridityön Lappi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskitalo Inga

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: inga.koskitalo(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406598049

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa lappilaisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kilpailukykyä ja tuottavuutta. Tavoitteena on vahvistaa Lapin alueella toimivien yritysten ja julkisorganisaatioiden houkuttelevuutta työhyvinvointia ja työssä jaksamista korostavilla työnorganisointimalleilla. Keskeisessä osassa on johtamisosaamisen kehittäminen. Viestintään liittyvien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä yritysten ja organisaatioiden vetovoimaa korostamalla luontoon ja joustavan työn tekemisen malleihin liittyviä mahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää organisaatioiden vetovoimaa kehittämällä perheystävällisiä työpaikkoja.

Hankkeen toimenpiteet lähtevät liikkeelle nykytilan kartoituksella ja kehittämistyön tavoitteiden tarkentamisella. Tässä yhteydessä kartoitetaan hankkeessa mukana olevien kuntien ja yritysten etätyökäytänteet ja nykytila. Kartoituksen yhteydessä selvitetään mitkä tekijät edistävät työntekijöiden näkökulmasta hybridityön tekemistä ja työhyvinvointia (esim. tilat, laitteet, yhteydet, johtaminen). Nykytilan tarkentamisen yhteydessä suoritetaan työhyvinvoinnin tasoa kuvaava kysely. Hankkeen loppuvaiheessa toteutetaan vastaava kysely, jonka myötä on mahdollista seurata hankkeen aikana tapahtuvia muutoksia kohderyhmän työhyvinvoinnissa.

Keskeisessä osassa toimenpiteitä on työpajatyöskentelyyn pohjautuvat kehittämistoimenpiteet. Kehittämistyön yhteydessä käydään läpi seuraavat vaiheet:
1) kehittämistyön tavoitteiden kirkastaminen ja tarkentaminen hybridityön ja työhyvinvoinnin näkökulmasta – hybridityön tavoitetila
2) hybridityön esteet ja niihin liittyvät ratkaisut – tarvittavat muutokset ja niiden edellyttämät toimenpiteet (ml. tarvittavat resurssit, aikataulut, vastuutahot)
3) kehittämistoimenpiteiden toteutus
4) Tulosten juurruttamisen ja jatkuvuuden edellyttämät toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan hybridi- ja etätyön käsikirja, jota voidaan hyödyntää laajemmin hybridityötä tekevissä organisaatioissa.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yrityksille suunnattu Hybridityö – joustotyötä ja työhyvinvointia -koulutuskokonaisuus.

Hankkeen aikana laaditaan kuntakohtainen viestisuunnitelma, jonka tavoitteena on viestiä hybridi- ja etätyön mahdollisuuksista sekä perheystävällisistä työpaikoista.
Viestinnän tavoitteena on osaltaan lisätä yritysten ja kuntien vetovoimaa.

Projektin arvioinnissa käytettävää palautetta ja tietoa kootaan hankkeen eri vaiheissa ja saaduista arvioinnin tuloksista raportoidaan ohjausryhmän kokouksien yhteydessä. Saatua palautetta hyödynnetään projektin aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kunnat ja alueen yritykset. Kunnissa ja yrityksissä kohderyhmänä ovat työntekijät.

Kuntien kiinnostusta on kartoitettu Lapin liiton kuntakierroksen yhteydessä. Kunnat ovat osoittaneet kiinnostusta lähteä mukaan ja arvioitu on, että vähintään kuusi kuntaa on lähdössä hankkeeseen mukaan omarahoitusosuudella (2000 €). Aiesopimuksia ei ole vielä tehty, mutta tavoitteena on laatia aiesopimukset marraskuun aikana.

Päivitys 12/2022:
Hankkeessa on mukana kuusi kuntaa. Kuntien yhteyshenkilöiden toiveesta, hankkeen varsinaisen kohderyhmän eli työntekijöiden lisäksi viestitään tehdystä kehittämistyöstä kuntien luottamushenkilöille, jotta työn joustot huomioitaisiin myös kuntien poliittisessa päätöksenteossa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat kuntalaiset, joihin vaikutukset ulottuvat uudenlaisina palvelujen tuottamisen tapoina (etätyön myötä mahdollisesti syntyvät uudet palvelumuodot). Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat Lapin alue- ja elinkeinokehittäjäorganisaatiot, jotka osaltaan ovat kehittämässä Lapin kilpailukykyä ja näkyvyyttä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 536

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 89 043

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 170

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 303

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari, Ranua, Keminmaa, Simo, Pelkosenniemi, Kittilä, Muonio, Savukoski, Pello, Ylitornio, Kolari, Posio, Tornio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Enontekiö, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on arvioitu toimintaympäristöä myös sukupuolinäkökulmasta. Etätyön mahdollisuudet tulevat painottumaan toimistotyön alueelle. Muissa hankkeissa tehtyjen analyysien perusteella voidaan todeta, että työntekijöistä suurin osa toimistotyöntekijät ja tätä kautta kohderyhmästä valtaosa on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkkeen suunnittelussa on huomioitu eri ikäpolvien väliset valmiudet tarttua digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Kehittämistoimenpiteet toteutetaan niin, että myös vanhemmalla ikäpolvella on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeessa tapahtuva kehittäminen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös luonnonvarojen kestävään käyttöön, koska työssä hyödynnetään enemmän esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia ja ajasta ja paikasta riippumattomia työkäytänteitä ja palveluja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hanke vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen, kun työssä hyödynnetään etätyöteknologiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole vaikutuksia kyseiseen vaikutuksen kohteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole vaikutuksia kyseiseen vaikutuksen kohteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutuksia kyseiseen vaikutuksen kohteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Etä- ja hybridityöllä voidaan katsoa olevan vaikutusta matkustuksusta syntyvien päästöjen ja jätteiden määrään. Vaikutusta on myös toimistomateriaalien kulutukseen ja niistä syntyvien jätteiden määrään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole vaikutusta kyseiseen vaikutuksen kohteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Työnorganisoitumisen toimintatapoja kehittämällä voidaan edistetään myös elinkeinojen ja yritysten kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Hankkeessa kehitetään palveluprosesseja ja niiden toimivuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeella on vaikuttavuutta liikkumiseen ja logistiikkaan, koska etä- ja hybridityö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn laajemman hyödyntämisen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Osallistavilla menetelmillä toteutettavissa työpajoissa kehitetään etenkin henkilöstön hyvinvointia. Vaikutukset näkyvät nopeasti.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia tasa-arvoon. Kohderyhmän painottuessa naisiin hankkeella on välillisiä vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Palveluja kehitetään asiakasnäkökulmsta ja etätyön mahdollisuudet huomioiden. Osaavan ja hyvinvoivan kunnan henkilöstön voidaan katsoa parempin myös kuntalaisia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole vaikutusta kyseiseen vaikutuksen kohteeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole vaikutusta kyseiseen vaikutuksen kohteeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-