Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22381

Hankkeen nimi: Tekoälyn työkalut

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: +35829448000

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haara Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.haara(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407709286

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti. Tutkintojen uudistamisen lisäksi on pohdittava uusia tapoja kehittää koulutustarjontaa. Tarvitaan pedagogisia ratkaisuja vastaamaan työelämän muutoksiin ja jatkuvan oppimisen haasteeseen, jossa erityinen huomio tulee kiinnittää osaamisen tuottamiseen. Korkeakoulujen opetussuunnitelmarakenteita ja koulutustarjontaa on kehitettävä vastaamaan entistä paremmin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Tarvitaan uusia toimintamalleja jatkuvan oppimisen tukemiseksi. Koulutuksen ja työelämän välisen tiiviin yhteistyön on oltava oleellinen ja luonteva osa korkeakoulujen ja yritysten jokapäiväistä toimintaa, jossa työelämän tarjoama käytännön tieto ja korkeakoulujen erityisosaaminen yhdistyvät oppimista ja osaamisen ennakointia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Julkisen sektorin uudistamispaineet heijastuvat myös korkeakouluihin. Vaatimukset uudenlaisista työelämän tarpeisiin soveltuvista toimintatavoista, joustavuudesta ja ennakoivuudesta kasvavat ja koulutuksen on tarjottava entistä enemmän mahdollisuuksia uuden osaamisen hankkimiselle myös myöhemmin työuralla.

Tiedämme, että yritykset tarvitsevat tekoälyn teknologia osaamista. Tässä hankkeessa kombinoidaan työkalut, teoriatieto matalan kynnyksen koulutuspaketteina ja järjestetään uudenlainen koulutuksen jakelumekaniikka.

Nykyisin FITECH ympäristössä löytyy Tekoälyyn koulutusta, mutta kursseja käy vain harva (<10%) loppuun asti, koska kurssit ovat liian pitkiä ja laajoja. Kursseja pitäisi myös muokata paremmin yritysten tarpeisiin käyviksi kuitenkin siten että ne ovat geneerisiä toimiala rippumattomia kursseja. Samalla puuttuu myös ympäristöt ja työkalut, joissa yritykset/yksilöt voisivat tehdä kokeiluja ymmärtääkseen miten tekoälyä voi konkreettisesti hyödyntää esim. yrityksen liiketoiminnassa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työntekijät (ml. yrittäjät), työttömyysuhan alaiset sekä osaamisen päivittämistä tarvitsevat työntekijät.

Hankkeen tavoitteena on antaa koulutus tekoälyn alkeista aina työkalujen käyttöön asti. Määrällisenä tavoitteena on kouluttaa 300 osaajaa alueiden 50 yrityksestä, joilla on tarve kehittää liiketoimintaansa tekoälyn avulla. Yrityksiä ovat ICT-alan yritykset ja ICT:tä hyödyntävät toimialat kuten terveys-, puu- ja prosessialan yritykset. Koulutusta on tarkoitus hyödyntää osallistuvien koulutusorganisaatioiden perusopetuksessa, että tarjota sitä kansallisesti esimerkiksi FITECH alustalla. Hanke vahvistaa samalla Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun roolia ja asemaa tekoälyn kouluttajana kansallisesti ja kansainvälisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on alueiden pk-yrityksien työntekijät, joille koulutusta annetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat yrityskehitysorganisaatiot, yritysjärjestöt sekä koulutusorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 215

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 332 345

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 503 135

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 418 418

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Oulun

Kunnat: Oulu, Lumijoki, Muhos, Kempele, Paltamo, Ristijärvi, Hailuoto, Tyrnävä, Liminka, Sotkamo, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun yliopisto tekniikan alan tiedekuntien (TTK ja TSTK) läsnä olevista opiskelijoista tällä hetkellä miehiä on 2579 ja naisia 768 eli naisten osuus opiskelijoista on 23%. Naiset hakeutuvat siten huomattavasti vähemmän tekniikan alan koulutuksiin. Hankkeen markkinoinnissa ja tiedotuksessa tämä pitää huomioida. Naisten ja miesten osuuden tekniikan alan koulutusohjelmissa oletetaan olevan suurin piirtein samaa luokkaa muissa hankkeeseen osallistuvissa korkeakouluissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten paremman työllistämisen edistämiseksi hanke tukee naistyönhakijoiden oman osaamisen tunnistamista ja pyrkii nostamaan osaamisen arvostusta. Hankkeen markkinoinnissa puolestaan otetaan huomioon miesten tyypillisesti heikompi hakeutuminen työllistymistä tukevan koulutuksen pariin. Hankkeessa huomioidaan koulutusten kohderyhmänä monialaisuus.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet ovat riippumattomia hankkeeseen osallistuvien ja hankkeen sidosryhmien sukupuolesta. Hankkeessa edistetään sekä naisten että miesten osaamista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke tukee paperittomia kulutustottumuksia. Hankkeessa luotavat dokumentit laaditaan digitaalisessa muodossa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Koulutus toteutetaan etäopiskeluna tai verkko-opiskeluna, joka vähentää matkustustarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Osaajat, osaaminen ja yritysten tarpeet pitää saada kohtamaan paljon joustavammin ja kettärämmin. Hankkeen koulutustoimenpiteiden tavoitteena on sisällön lisäksi toimintatapojen uudistamista muutosprosessissa. Nopeat kokeilut, ketteryys, kokeilukulttuuri yms. huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa paikallisille yrityksille koulutetaan osaavaa työvoimaa sekä seutukunnista löytyvästä osaajapoolista että etä- /virtuaaliosallistumisen keinoin muista osallistuvista kaupungeista. Työvoiman puuttuminen hidastaa yritysten kasvun, kestävän kehittymisen ja kansainvälistymisen. Hankkeessa yrityksiin työllistyvät tukevat alueen elinkeinoelämän ja yritysten elinvoimaisuutta. Hankkeessa toteutettavassa koulutuksessa hyödynnetään osallistuvien organisaatioiden koulutuspalveluja. Digitalisaation työkalujen ja menetelmien hyötykäyttöastetta osaamisen kasvun kautta pyritään nostamaan merkittävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Yritysten ja koulutettavien tarpeiden tunnistaminen ja kohtauttaminen ovat menetelmällisesti haastavia twhtäviä. Hankkeessa pyritään löytämään tapa tunnistaa ja käsitellä tarpeet toteutettaviksi koulutustoimenpiteiksi kohderyhmälle, joka saa aikaan haluttuja kasvu- ja kehitystuloksia yrityksissä. Hankkeessa koulutetaan työvoimaa elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaavaksi. Koulutettu työvoima luo edellytykset osaamisen innovatiiviseen hyödyntämiseen yrityksissä ja paikallistalouden vahvistamiseen. Esimerkkinä uusien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 7
Osaajat, osaaminen ja yritysten tarpeet pitää saada kohtamaan paljon joustavammin ja kettärämmin. Hankkeen koulutustoimenpiteiden tavoitteena on sisällön lisäksi toimintatapojen uudistamista muutosprosessissa. Nopeat kokeilut, ketteryys, kokeilukulttuuri yms. huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 3
Yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman kouluttaminen paikkaa työvoimapulaa ja parantaa alueen työllisyyttä. Hanke edistää tiedon saatavuutta luomalla koulutusmahdollisuuksia yritysten esille tuomaan osaajavajeeseen.
Tasa-arvon edistäminen 4 2
Hankkeessa koulutettavien henkilöiden osaaminen kartoitetaan yrityskohtaisesti. Tämä tukee erityisesti naisia, jotka ovat heikompia tunnistamaan ja arvostamaan omaa osaamistaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin onnistuneesti koulutustarjontaa viidestä toisiaan tukevasta ajasta ja paikasta riippumattomasti suoritettavissa verkkokurssista vastaamaan entistä paremmin työelämän muuttuvia osaamistarpeita. Kurssit olivat Ohjelmoinnin alkeet, Johdatus tekoälyyn, Matkalla tiedonlouhintaan, Tekoälyn etiikka ja lainsäädäntö sekä Tekoälyn työkalut. Kursseja kehitettiin verkkoalustalle sopiviksi ja ne saatiin valmiiksi suunnitellulla tavalla toteutettavaksi hankesuunnitelman aikana. Kurssipaketti antaa koulutusta tekoälyn alkeista aina työkalujen käyttöön asti.

Kokonaisuutta markkinoitiin www-sivuilla, LinkedIn-postauksilla, lehti-ilmoituksilla suorilla yrityssoittokierroksilla sekä johtoryhmään osallistuvien yritysedustajien kautta. Toteutettujen kurssien avulla mahdollistetaan maakuntien yrityksille matalan kynnyksen tekoälyteknologiakoulutusta, jota voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Hankkeen aikana kurssien suoritusten osalta tulokset jäivät laihoiksi: työvoiman osaamisen kasvattamiseen ei yritysten henkilöstössä ole ollut joko kiinnostusta tai mahdollisuutta muiden työtehtävien johdosta. Kehitetyt kurssit ovat jatkossa käytettävissä jatkuvan oppimisen kategoriassa, joten vaikutukset voivat toki kumuloitua myöhemmin.