Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22383

Hankkeen nimi: KulttuuriOsaaja- Kulttuurinen osaaminen sote-alan työyhteisöissä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: 0294485617

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: https://www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heli Kuivila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopisto-opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli-maria.kuivila(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407404735

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapinamk), 2528792-5
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (OAMK), 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KulttuuriOsaaja-hankkeen keskeisinä tavoitteina on luoda yhteinen toimintamalli ja digitaalinen verkosto koulutusorganisaatioiden, maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden, sosiaali- ja terveysalan opettajien, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sektorilla toimivien esimiesten ja opiskelijaohjaajien välille; kehittää maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden valmistautumista työharjoitteluun virtuaalisen (VR) simulaation kautta, sekä luoda koulutuskokonaisuus opiskelijaohjaajille ja yksiköiden lähiesimiehille kulttuurisen ja johtamisosaamisen kehittämiseksi digitaalisessa oppimisympäristössä. Toimintamallissa huomioidaan nykyisiä ja tulevaisuuden sote-sektorin osaamistarpeita ja vastataan sektorin kasvavaan työvoimapulaan. Toimintamalli tukee maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden saavuttamista, siirtymistä ja sitoutumista sote-sektorin työkenttään. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajataustaisille sairaanhoitajille ja -opiskelijoille uusi digitaalinen verkosto työelämään integroitumisen tukemiseksi. Digitaalisen verkoston kautta he löytävät tietoa koulutuksista, työllistymismahdollisuuksista ja laatuvaatimuksista suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Osallistujien kulttuurisen ja kielellisen osaamisen kehittämiseksi hankkeessa kehitetyt VR-simulaatiot ja koulutus 1) Lisäävät maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja -opiskelijoiden valmiutta toimia kliinisissä harjoitteluympäristöissä potilasturvallisesti; 2) Lisäävät sote-sektorilla toimivien opiskelijaohjaajien ja lähiesimiehien osaamista toimia ohjaajana ja tukea eri kulttuureista tulevien sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimista ja ammatillista kehittymistä. Lisäksi koulutus lisää lähiesimiesten osaamista monikulttuurijohtamiseen.

Hankkeen työpaketit täydentävät toisiaan ja tarjoavat synergisen ja selkeän polun maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja –opiskelijoiden työhön integroitumiseen. Hankkeessa valmistellaan ja tuetaan tulevia sairaanhoitajia toimimaan sote-työympäristöissä kehittämällä heidän kielitaitoaan ja osaamistaan innovatiivisella tavalla hyödyntäen VR-simulaatiota. Lisäksi koulutuksen avulla pyritään siihen, että sote-työyhteisöissä olisi osaavia ja kulttuurista monimuotoisuutta hyväksyviä ohjaajia ja esimiehiä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja –opiskelijoiden integroitumista. Ensimmäisessä työpaketissa rakennetaan integroitumista tukeva malli ja varmistetaan, että on käytettävissä tarvittavat arviointityökalut hankkeen kohderyhmien osaamisen kehittymisen arvioimiseksi. Tämä työpaketti on olennainen osa hanketta ja luo hankkeen muille paketeille hyvän ja luotettavan pohjan.

Hankkeen keskiössä on tiivistää yhteistyötä ulkomailta tulevien sairaanhoitajien valmentavan koulutuksen, sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutuksen ja työelämän välillä. Yhteistyössä luoduilla VR-simulaatiolla, koulutuksella ja toimintamallilla vaikutetaan terveydenhuollon- ja koulutusorganisaatioiden myönteisen asenteen kehittymiseen maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajia ja -opiskelijoita kohtaan.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat:
• Maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajaopiskelijat.
• Maahanmuuttajataustaiset Suomessa asuvat sairaanhoitajat.
• Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat
• Sote-sektorilla toimivat opiskelijaohjaajat ja lähiesimiehet

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat Oulun yliopisto (OY, koordinaattori), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) ja Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK). Hankkeen kesto on 2 vuotta.

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:

TP1. Digitaalisen verkoston luominen maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ja sairaanhoitajien integroimiseksi työelämään: Alkukartoitus, työkalut, arviointi ja toimintamallin kehittäminen.(OY)
TP2. Suomen kielen ja kulttuuristen tilanteiden harjoitteleminen VR-simulaatioissa valmentaa maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajaopiskelijoita työharjoitteluun. (LapinAMK)
TP3. Koulutus sote-sektorilla toimivien opiskelijaohjaajien ja sote-yksiköiden lähiesimiesten kulttuurisen osaamisen kehittämiseksi digitaalisessa oppimisympäristössä.(OAMK)
TP4. Hankkeen koordinointi ja hallinto.(OY)

Hankkeen tuloksena syntyy nykyiset ja tulevaisuuden sote-sektorin työelämän tarpeet huomioiva KulttuuriOsaaja -toimintamalli ja digitaalinen verkosto maahanmuuttajataustaisen sairaanhoitajan tai sairaanhoitajaopiskelijan siirtymiseen ja sitouttamiseen alueemme sote-työkenttään. Lisäksi hankkeessa rakennettava digitaalisen oppimisympäristön avulla maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajaopiskelijat voivat harjoitella työelämässä vastaan tulevia tilanteita turvallisesti. VR- ja PC alustalla toimivia simulaatioita kehitetään kielen, kulttuurin ja kliinisten taitojen oppimista varten. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajataustaisilla sairaanhoitajaopiskelijoilla on riittävä kulttuurinen ja kielellinen osaaminen toteuttaa potilasturvallista hoitoa sote-organisaatioissa. Hankkeessa kehitetyn koulutuskokonaisuuden myötä sote-yksiköiden lähimiesten osaaminen monikulttuurijohtamiseen lisääntyy ja myös maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ohjaavilla opiskelijaohjaajilla on riittävä osaaminen tukea ja varmistaa näiden tulevaisuuden sairaanhoitotyön osaajien osaamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on:
• Maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajaopiskelijat.
• Maahanmuuttajataustaiset Suomessa asuvat sairaanhoitajat.
• Ammatillisen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat.
• Sote-sektorilla toimivat opiskelijaohjaajat ja organisaatioiden esimiehet.

Kohderyhmät aiotaan tavoittaa:
• maahanmuuttajataustaiset opiskelijat: Lapin AMK ja Centria AMK (englanninkielisen koulutuksen; kv-vaihto-opiskelijat), OAMK (kv-vaihto-opiskelijat; suomenkielisen koulutuksen), Diak AMK tutkinto-opiskelijat (suomenkielisen koulutuksen)
• maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajat: etsitään maahanmuuttajien kanssa toimivien viranomaisten (esimerkiksi TE toimisto), kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä olemassa olevien ja päättyneiden hankkeiden avulla.
• sote-organisaatioiden työntekijät ja esimiehet: ValOpe - valtakunnallinen kliinisen opettajan verkosto (sisältyy kaikki valtakunnalliset sairaanhoitopiirit), erityisesti yhteistyö PPSHP, Oulun kaupunki ja Lapin keskussairaala.
• Koulutusorganisaatioiden henkilökunta: SHaREducation verkosto - valtakunnallinen terveystieteen
opettajakoulutuksen verkosto (sisältyy kaikki 6 yliopiston terveystieteen opettajankoulutuksen tutkintovastaavat). Oulun yliopisto koordinoi verkostoa. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
• Hankkeen ulkopuoliset koulutusorganisaatiot ja sote-organisaatiot henkilöstöineen (tehokkaan viestinnän myötä)
• Sote-opiskelijat (tehokkaan viestinnän myötä)
• Elinkeinoelämä (kasvava osaaminen ja maahanmuuttajataustaisten osaajien sitoutuminen alueemme työelämään)
• Sote-palveluita käyttävät asiakkaat ja sitä kautta koko suomalainen yhteiskunta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 005

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 319

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 538 205

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 149

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Oulun

Kunnat: Oulu, Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 630

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle on tehty lyhyt toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Suomalaiset työmarkkinat ja ammatillinen korkeakoulutus ovat selkeästi sukupuolittununeet. Koulutuksessa ja koulutusalavalinnoissa tämä tulee esille esimerkiksi siten, että miesten osuus terveydenhuollon ammateissa on huomattavasti pienempi kuin naisten osuus. Naisten ja miesten välillä on myös kulttuurillisesti eriytyneitä käytänteitä. Maahanmuuttajataustaisilla naisilla on ollut suurempi riski jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle, ja altistua näin syrjäytymiselle. Yleisesti naisten haasteena on ollut usein sosiaalisten verkostojen puute ja eristäytyminen kotiin ja lasten hoitoon. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvon näkökulma on tärkeä, koska hanke mahdollistaa myös naisten hakeutumisen korkeakoulutasoisiin opintoihin. Maahanmuuttajaperheissä naisten koulutuksen merkitys on tärkeä sukupuolten tasa-arvon ja koulutusmyönteisten asenteiden lisäämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon opiskelijavalinnassa mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijavalinnassa huomioidaan myös hakijoiden soveltuvuus ja motivoituneisuus, jonka takia tarkkaa sukupuolikiintiötä ei voida asettaa. Hanke tukee siis sukupuolinäkökulman edistämistä sen kaikissa toiminnoissa mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Luonnonvarojen käytön kestävyyden näkökulma huomioidaan kaikissa hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen viestinnästä ja materiaalintuotannossa hyödyntää suurissa määrin monikanavaisuutta ja digitaalisia välineitä. (välitön vaikutus)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
OY:n tutkimus- ja kehitystyössä (hanketoiminnassa) on sitouduttu kestävän kehityksen periaatteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen aikana pyritään siihen, että hankkeen järjestämissä työpajoissa materiaalit jaetaan osallistujille sähköisessä muodossa, jotta paperin kulutus ja kopiointi vähenevät. Työpajoissa materiaalit ja jätteet kierrätetään OY:n kestävän kehityksen ohjelman ohjeistuksen mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ennakoivaa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeen toiminnot tukevat maahanmuuttajien jatkokoulutusmahdollisuuksia ja työelämään siirtymistä. Hanke lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisön ja yhteiskunnan eri tasoilla - tuetaan maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden toteutumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 6
Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien osaamista sekä siirtymistä suomalaiseen työelämään.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hankkeessa hyödynnetään laajasti sähköisiä alustoja. Digitaalisuutta hyödyntävä koulutus- ja kehittämistyö vähentää liikkumisen tarvetta eri paikkoihin. Hanketiimin toiminnassa huomioidaan virtuaaliset kokoustyökalut ja kokeillaan erilaisia digitalisoituja alustoja ja palveluja tiedon keräämiseen ja jakamiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien osaamista ja siirtymistä suomalaiseen työelämään. Hankkeella lisätään kohderyhmän osaamista, joka edistää heidän hyvinvointia, tiedonsaantia ja myöhemmässä vaiheessa työllistymistä.
Tasa-arvon edistäminen 1 7
Hankkeen koulutus ja työelämäyhteistyön avulla voidaan kehittää ammatillista ja kulttuurillista osaamista. Hanke vahvistaa maahanmuuttajien roolia aktiivisina toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa sekä tasa-arvoista mahdollisuutta päästä korkeakoulutasoiseen tutkintoon ja työelämään siirtymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Hankkeen avulla tuetaan kohderyhmään kuuluvien yhdenvertaisia mahdollisuuksia korkeakouluopinnoissa etenemiseen, ja ulkomailla työllistymiseen. Hankkeen toiminnot lisäävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 9
Hanke edistää suomalaisten opiskelijoiden tietoisuutta eri maiden kulttuureista sekä ammatillisista käytänteistä. Hanke tukee samalla maahanmuuttajien asettautumista ja integroitumista yhteiskuntaan.
Ympäristöosaaminen 0 3
Kestävän kehityksen näkökulmat huomioidaan hankkeen toiminnoissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-