Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22388

Hankkeen nimi: KRIS valmennus - silta työelämään

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.3.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kris - Satakunta ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2893731-3

Jakeluosoite: Isolinnankatu 28

Puhelinnumero: 0449896944

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.kris.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Wahlman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.wahlman(at)kris.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449896944

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KRIS valmennus - silta työelämään -hankkeessa tuetaan lainrikkojataustaisia ja päihderiippuvuudesta toipuvia
henkilöitä opiskelu- ja työelämään. Hankkeessa kehitetään KRIS valmennusmalli, joka pitää
sisällään yksilöllisen tuen, rikollisuus elämäntapana -kurssin, kädentaito työpajan,
kokemusasiantuntijakoulutuksen sekä palvelumallin kehittämisen. Mallin kehittämistyössä tehdään yhteistyötä henkilöstöpalveluyritys Worker Finland Oy:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa
Valmennuksen avulla kohderyhmä etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskelemaan tai työelämään.
Hankkeen päämääränä on, että KRIS valmennus tulee pysyväksi osaksi KRIS yhdistysten toimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

KRIS toiminnan piiriin kuuluu päihde - ja rikostaustaisia henkilöitä, vankilasta vapautuvia sekä päihdehoidoista kotiutuvia. Kohderyhmässä on nuoria alle 29-vuotiaita tai vanhempia osatyökykyisiä henkilöitä, joilla ei ole perus- tai ammattikoulutusta. Henkilöt ovat syrjäytyneet yhteiskunnan tarjoamista palveluista akuutin päihderiippuvuuden vuoksi. Osa kohderyhmästä on käynyt päihdekuntoutuksen ja heillä on paremmat edellytykset aloittaa KRIS valmennuksessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

TE- toimisto ja muut viranomaispalvelut kuten työvoima- ja sosiaalipalvelut
Oppilaitokset
Kolmas sektori
Yritykset
Kohderyhmän läheiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 415

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 247 775

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 142 088

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman

Kunnat: Rauma, Huittinen, Eura, Pori, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isolinnankatu 28

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmän taustalla on runsaasti väkivaltakokemuksia sekä seksuaalista hyväksikäyttöä. Hankkeessa toteutetaan tasa-arvoa sekä ihmisen kunnioittamista yksilönä. Huomioidaan asianmukainen käytös ja pukeutuminen. Edellytetään fyysinen koskemattomuus. Kaikki ovat samanarvoisia ja saavat tasapuolista kohtelua sekä mahdollisuudet kehittyä omien tavoitteiden mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on suunnattu naisille, miehille ja muun sukupuolisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
Materiaalina käytetään kestävän kehityksen materiaalia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma arjen toiminnoissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kuulu hankkkeen tavoitteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Jätemateriaali kierrätetään kiinteistön ohjeiden mukaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei kuulu hakkeen tavoitteisiin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke " tuottaa " työvoimaa alueelle On linjassa maakunnan tavoitteiden kanssa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Kohderyhmän kanssa työskentely tuo esiin järjestelmän aukkokohdat
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Henkilöstö ja kohderyhmä käyttää pääsääntöisesti julkista liikennettä mikäli vain mahdollista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke vaikuttaa suoraan kohderyhmän sekä tätä kautta lähipiirin hyvinvointiin, osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin Alan ammattilaiset saavat toivoa
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Kohderyhmän tasapuolinen kohtelu sukupuoleen katsomatta Työpari malli mies/nainen, joten tuettavana oleva henkilö saa halutessaan samaa sukupuolta olevan työntekijän
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Kohderyhmä saavuttaa hankkeen myötä yhdenvertaisuuden suhteessa ns normiväestöön
Kulttuuriympäristö 5 5
Lisätään kohderyhmän tietoisuutta tarjolla olevasta kulttuuriympäristöstä
Ympäristöosaaminen 5 5
Kohderyhmän tietoisuus ympäristön hyvinvoinnista lisääntyy samalla kun oma hyvinvointi lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

-