Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22398

Hankkeen nimi: Tiimeistä toimeen - osaamista ja osallisuutta korkeakoulujen etäkohtaamisiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 0294465000

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elina Ruokoski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.ruokoski(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085128

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen etäohjaukseen ja –opetukseen työelämäläheisiä ja osallistavia menetelmiä, joilla voidaan tukea korkeakouluopiskelijoiden sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia pitkittyneessä etäkorkeakouluajassa. Hankkeessa hyödynnetään aiempia hyviä kokemuksia simulaatiopedagogiikasta mutta kokeillaan myös muita vuorovaikutteisia ja toiminnallisia menetelmiä etäyhteyksillä tapahtuvaan korkeakoulujen ohjaukseen ja opetukseen soveltuvaksi. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävät menetelmät tukevat ohjaus- ja opetushenkilöstön etäkohtaamiskäytäntöjen ja opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä ja työelämävalmiuksia sekä tarjoavat myös etämuodossa mielekkään oppimisen tavan ja ehkäisevät siten opintojen keskeyttämistä. Koronatilanteen pitkittyessä etäopetuksen ja laajamittaisen eristäytymisen sosiaaliset ja psyykkiset vaikutukset opiskelijoihin ovat kasvava huolenaihe. Huolta on herättänyt myös opintojen loppuun saattaminen ja opiskelijoiden riittävät valmiudet siirtyä työelämään. Monien työelämävalmiuksia parantavien opintojen osien, kuten harjoittelu, käytännön ryhmätyöt ja projektikurssien suorittaminen on lykkääntynyt.

Hankkeella vastataan lyhyellä aikajänteellä koronatilanteen aiheuttamaan etäosallisuuden ja työelämävalmiuksien kehittämistarpeeseen. Odotettavissa kuitenkin on, että etäopetuksen ja paikkaan sitomattoman työelämän merkitys säilyy myös koronatilanteen päättymisen jälkeen. Elinikäisen oppimisen trendi on kasvussa ja myös opiskelijamäärät nousussa, mikä lisää muutospaineita ohjauksen toteutustapoihin. Näin myös pitkällä aikajänteellä on tarpeellista kehittää työelämään, opetukseen ja ohjaukseen soveltuvia etävuorovaikutusmenetelmiä. Samalla edistetään sosiaalista osallisuutta ja ilmastomyönteisiä toimintatapoja, kun koulutukseen osallistuminen tai ohjauksen ja opetuksen järjestäminen ei edellytä matkustamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat opinto-ohjaajat ja korkeakouluopettajat sekä muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään etäopetus- ja ohjausmenetelmiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat sekä hankkeen toimintaan liittyvät työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 756

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 273 015

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 937

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Lappeenrannan, Lahden

Kunnat: Lahti, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 22

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen osallistuu sekä nais- että miesopettajia, tutoropettajia että opoja. Kaikessa toiminnassa huomioidaan sukupuolten erot ja erilaiset elämäntilanteet. Tässä hankkeessa tavoitteet ovat yhtenevät kaikille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke pyrkii sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen toiminnassaan. Käytettäviä menetelmiä ovat analyyttiset menetelmät kuten tiedon kerääminen ja arvioiminen sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen toteuttamisvaiheessa simulaatioharjoituksiin pyritään saamaan mukaan mahdollisimman tasaisesti sekä naisia että miehiä. Kaikissa hankkeen toimintavaiheissa vältetään sukupuolistereotypioita ja tuodaan esille tasapainoisesti sekä naisia että miehiä. Tiedostetaan, että esimerkiksi rekrytointitilanteen pitäisi olla periaatteessa sukupuolineutraali, mutta sukupuolittuneita piilomerkityksiä esiintyy usein ja niitä voi ilmetä myös ohjaavan opettajan toiminnassa. Simulaatioharjoituksissa voidaan käsitellä myös tätä näkökulmaa ja rohkaista sekä miehiä että naisia ilmaisemaan itseään itselleen luontevasti sekä nostaa esiin tiedostamattomia toiminta- ja ajattelumalleja. Hankkeessa on mietittävä, miten mahdollisesti työpajoissa (esimerkiksi simulaatioissa) tehtyihin havaintoihin reagoidaan ja nouseeko esiin esim. jotain epätasa-arvoistavaa toimintaa, jota olisi hyvä varovasti korjata tai nostaa esiin. Hankeviestinnässä kiinnitetään huomiota sukupuolisensitiivisyyteen. Mikäli toteuttajaorganisaatio rekrytoi hankkeeseen uutta henkilöstöä, noudatetaan organisaation olemassa olevia tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Hankehenkilöstä ja ohjausryhmän kokoonpanoa myös tarkastellaan kokonaisuutena niin, että ryhmässä olisi monin tavoin erilaisia ihmisiä. Hankkeessa arvioidaan sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Arviointi toteutetaan hankeryhmän itsearviointina ja ohjausryhmän toimesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta hanke pyrkii sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen ja tasa-arvon edistämiseen toiminnassaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeessa kehitettävillä etäopetus- ja ohjausmalleilla voidaan vähentää opiskelijoiden liikkumisen tarvetta ja siten ilmastoon kohdistuvaa kuormitusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke tukee opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen löytymistä ja sitä kautta työllisyyttä ja tukee opiskelijoiden integroitumista alueella. Alueen kehittymisen kannalta on olennaista, että osaavaa, koulutettua ja motivoitunutta työvoimaa on saatavilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa kehitetään etävuorovaikutustaitoja ja siihen tarvittavia menetelmiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen toimintamallit painottavat osallisuutta ja kasvokkaista vuorovaikutusta etäyhteyksillä. Välillisenä tavoitteena on ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja luoda sosiaalisia suhteita myös etäopetuksessa.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeessa kokeiltavilla toimintamalleilla voidaan tuoda esiin sukupuolittuneita, tiedostamattomia toiminta- ja ajattelumalleja ja etsiä tasa-arvoisempia toimintatapoja. Rohkaistaan sekä miehiä että naisia ilmaisemaan itseään itselleen luontevasti ja hakeutumaan työpaikkoihin, joissa oma sukupuoli on vähemmistönä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Kehitettävissä toimintamalleissa pyritään tukemaan myös kansainvälisiä/maahan tulleita ulkomaalaisia opiskelijoita, joilla ei ole suomen kielen taitoa, ja jotka tarvitsevat myös varmuutta englannin kielellä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Simulaatiotyöskentelyssä yhtenä osana kehittyvät empatiataidot, joiden avulla lisätään erilaisuuden hyväksymistä ja vähennetään eriarvoistumista sekä työelämässä että välillisesti myös yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-