Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22400

Hankkeen nimi: Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Jakeluosoite: Otavankatu 4

Puhelinnumero: 0405484115

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riitta Lappi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.lappi(at)esedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 844 8337

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0207390-8
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten, oppilaitosten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyörakenne /- verkosto. Etelä-Savon kansainvälisen rekrytoinnin ja kansainvälisen toiminnan oma aluetason ekosysteemi turvaa toimivalla palvelu- ja yhteistyöjärjestelmällä osaavan työvoiman saantia Etelä-Savon elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeen toimenpiteillä edistetään mikro- ja pk-yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä kansainvälisten osaajien nopeaa kiinnittymistä yrityksiin ja alueelle.

Talent Hub Etelä-Savoa rakennetaan sekä yrittäjien, työnantajien että kansainvälisten osaajien tarpeista käsin. Tavoitteena on luoda maakuntaan sopivia, selkeitä, organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamisen kehittämiseen.

Verkoston kautta tuetaan sekä yritysten osaavan työvoiman saamista ja kansainvälistymistä että kansainvälisten osaajien mahdollisuutta työllistyä ja rakentaa kokonainen elämä Etelä-Savossa. Talent Hub Etelä-Savo – verkosto ja toimintamalli on uusi tapa toimia ja edistää tätä yhteistyötä maakunnassa.

Talent Hub Etelä-Savo - verkoston rakentamiseen liittyy neljä osatavoitetta:

1) Talent Hub Etelä-Savo –verkoston kokoaminen ja toimintamallin luominen
- benchmarking muualla toteutetuista malleista ja niiden hyödyntäminen Etelä-Savon mallin rakentamisessa
-kehitetään alueellinen Talent Hub-yhteistyömalli sidosryhmäkumppaneiden kanssa
- vahvistetaan tiedonkulkua eri verkostojen kesken kansainvälisten osaajien työllistymisen edistämiseksi

2) Kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyvien haasteiden tilannekuvan päivittäminen Etelä-Savossa
- kartoitetaan alueen mikro- ja pk-yritykset, joilla on tarve kansainvälisten osaajien rekrytointiin
- kartoitetaan haasteet, joita osaajien rekrytointeihin liittyy

3) Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaannon lisääminen
- markkinointi- ja viestintäkampanjat Etelä-Savon ja alojen vetovoimaisuuden vahvistamiseksi
- yritysten tukeminen työpaikkojen esiintuomisessa
- kansainvälisten osaajien jalkauttaminen yrityksiin

4) Korkea-asteen ja toisen asteen ulkomaalaisopiskelijoiden linkittäminen yrityksiin ja organisaatioihin
- selvitetään yritykset ja muut organisaatiot, joilla on kiinnostusta tarjota työelämään tutustumisjaksoja
- tiedotetaan/ohjataan kansainvälisiä opiskelijoita työpaikkoihin
- toteutetaan lyhyitä työelämäjaksoja

Hankkeen tuloksena:
-Ekosysteemimäisesti toimiva Talent Hub Etelä-Savo verkosto
-Kokonaiskuva kansainvälisiä osaajia tarvitsevista yrityksistä ja organisaatioista sekä näiden kohtaannon lisääntyminen
-Digitaalista materiaalia (esim. videot) Etelä-Savon vetovoiman lisäämiseksi kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyen
-Kansainvälisten osaajien rekrytointimahdollisuuksien lisääntyminen Etelä-Savossa
-Toimintamalli kansainvälisten opiskelijoiden työelämään tutustumisjaksojen toteutuksesta osana osaajien työllistymistä alueelle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-alueella jo olevat kansainväliset osaajat, joiden alueeseen integroitumista Talent Hub vahvistaa

-oppilaitosten kansainväliset osaajat (opiskelijat)

-yritykset ja muut työnantajat, joilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa

-verkostoon mukaan lähtevät organisaatiot (sidosryhmäkumppanit)

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Asettautumispalveluja tuottavat viranomaiset ja muut toimijat

- Kansainvälisten osaajien perheet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 269 383

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 777

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 359 176

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 369

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Hirvensalmi, Mäntyharju, Mikkeli, Enonkoski, Puumala, Kangasniemi, Rantasalmi, Pieksämäki, Pertunmaa, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tarkasteltu miten sukupuolinäkökulma voidaan ottaa hankkeen toteutuksen aikana huomioon. Kansainvälisten osaajien houkuttelevuuden osalta voidaan hankkeen toiminnan aikana huomioida tämänhetkinen sukupuolijakauma alueelle tulevien kansainvälisten henkilöiden osalta ja pyrkiä vaikuttamaan tähän pitkällä aikavälillä etenkin aloilla, joissa on epäsuhtaa sukupuolijakauman suhteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikilla sukupuolilla.Marikkinoinnin ja viestinnän kohdentamisessa pyritään huomioimaan kaikki sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeen aikana pyritään suosimaan digitaalisen materiaalin käyttöä viestinnässä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen sisältö ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen aikana tuotetaan videomateriaalia ja pyritään välttämään liiallista paperinkäyttöä / ehkäisemään jätteiden syntymistä hankkeen aikaisissa toimenpiteissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Talent Hub -verkosto muotoutuessaan edistää maakunnan kestävää kehittämistä eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Hankkeen aikana varmasti löytyy uusia toimintaperiaatteita, joiden kautta voidaan huomioida kestävä paikallinen kehitys.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hankkeen aikana tuotetaan videomateriaalia sekä kehitetään verkostomaista toimintamallia, joka tulevaisuudessa toimii paljolti toimijoiden yhteistyönä verkon ym. digitaalisten välineiden kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Verkostona, digitaalisten välineiden kautta toimiva malli vähentää tulevaisuudessa liikkumisen tarvetta (kokoukset, tapaamiset ym. voivat olla verkossa) ja markkinointi kv-osaajien houkuttelemiseksi toimii jatkossa internetin eri kanavien kautta. Myös työpaikoilla voidaan toimia etäyhteyksien kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeen toimenpiteiden kautta pyritään saamaan kansainväliset osaajat osaksi sosiaalisesti ja kulttuurisesti yhdenvertaista suomalaista yhteiskuntaa. Tämä edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeen toimenpiteiden kautta pyritään monipuolisesti tasa-arvon edistämiseen, ei ainoastaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
hankkeen tavoitteena on kansainvälisten osaajien houkutteleminen Etelä-Savoon, mikä osaltaan edesauttaa kulttuurisen yhdenvertaisuuden periaatetta. Hankkeen tavoitteena on saada kansainväliset osaajat integroitumaan osaksi suomalaista kulttuuria. Mikäli osaajat työllistyvät yrityksiin, he pystyvät samalla jakamaan omaa kulttuuriosaamistaan työelämään Etelä-Savon alueella.
Kulttuuriympäristö 0 3
Välillisesti kulttuuriperintöön liittyviä näkökulmia voi siirtyä maahanmuuttajien mukana uuteen asuinympäristöön eli Etelä-Savoon.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei varsinaisia vaikutuksia ympäristöosaamisen kehittymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-