Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22402

Hankkeen nimi: eOPE – Etäopintoihin osallistumisen tukeminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: https://www.ulapland.fi/FI

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korte Satu-Maarit Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Satu-Maarit.Korte(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844492

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU, 0973110-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

eOPE – Etäopintoihin osallistumisen tukeminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lappilaisten opettajien valmiuksia etäopetuksessa. Hankkeen avulla puututaan erityisesti etäkoulunkäynnin ongelmiin ja ehkäistään koulupudokkuutta. Hankkeessa tuetaan ja lisätään opetushenkilöstön psykososiaalisia taitoja teknologiavälitteisessä opetuksessa, ja siten heidän syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvässä työssä sekä etäopetuksen ja ohjauksen digipedagogisissa haasteissa. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan nuorten näkökulmasta etäohjaukseen liittyviä osallistavia ja toiminnallisia koulutuksia, ohjeistuksia ja työkaluja, sekä rakennetaan opettajien tueksi vuorovaikutteisen etäopetuksen toimintamalli, jonka kautta hankkeen päätavoitteena on vahvistaa ja tukea nuorten lappilaisten koulutukseen osallistumista ja koulutuksen päätökseen saamista myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanke pohjautuu ajankohtaiseen tarpeeseen kehittää etäopetusta ja ohjausta, sillä Covid-19 -epidemia aiheutti nopean siirtymisen etäopetukseen kevään 2020 aikana, mutta valitettavasti osa nuorista ei ole käynyt koulua etäopetuksen alkamisen jälkeen. Vaikka kriisistä johtuva etäopetuksen tarve menisi ohi, on silti todennäköistä, että etäopetus tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeässä roolissa kaikissa opinnoissa. Tehdäksemme tässä hankkeessa erityisen vaikuttavaa kehittämistoimintaa, tapahtuu se yhteistyössä Lapin yliopiston, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU:n, opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkoulun ja toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammatillinen koulutus) opetushenkilöstö ja hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat näiden oppilaitosten opiskelijat Lapissa. Toiminta palvelee kaikkia opiskelijoita ennaltaehkäisevästi, sillä ohjaushenkilöstöä kannustetaan käyttämään vuorovaikutteista digipedagogiikkaa kaikkien opiskelijaryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena Lapin alueen syrjäytymisen ennaltaehkäisy etäopetuksessa vahvistuu. Tämän hankkeen myötä opettajat kykenevät tukemaan paremmin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria etäopetuksen ja ohjauksen aikana niin, että opiskelijat pystyvät viemään opintonsa päätökseen.

Hanke toteutetaan 5.1.2021–30.5.2023 välisenä aikana. Hanke vastaa tarpeeseen vahvistaa koulutuksellista tasa- arvoa perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat perusasteen 9:nsien luokkien ja toisen asteen koulutuksen opetushenkilöstö Lapissa sekä Lapin yliopiston opettajaopiskelijat, mutta tuotettua materiaalia voivat käyttää ketkä tahansa opetustyössä olevat henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Lapin alueen perusopetuksen ja toisen asteen eri luokilla opiskelevat opiskelijat ja heidän perheensä, sekä muu sosiaalinen verkosto ja sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 273

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 173

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 749

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 717

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Kittilä, Tornio, Keminmaa, Sodankylä, Kolari, Inari, Muonio, Pelkosenniemi, Simo, Ylitornio, Enontekiö, Posio, Pello, Savukoski, Salla, Rovaniemi, Ranua, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan se, että valtaosa opettajista ja opettajaksi opiskelevista henkilöistä on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan se, että valtaosa opettajista ja opettajaksi opiskelevista henkilöistä on naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena ei ole tasa-arvoistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaan tasa-arvoistamalla etäopetuksen käytänteitä tuetaan Lapin alueen nuorten tasa-arvoa työmarkkinoilla loppuun saatettujen opintojen kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei koske hanketta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske hanketta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei koske hanketta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske hanketta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske hanketta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei koske hanketta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske hanketta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeessa pyritään vaikuttamaan siihen, että kaikki opetuksesta vastaavat henkilöt asuinpaikasta riippumatta saisivat tarvitsemansa tuen hyvän ja vuorovaikutteisen etäopetuksen toteuttamiseen. Tätä kautta edistetään opiskelijoita heidän opintonsa loppuun saattamisessa ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen jälkeen työelämään siirtymisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen aikana tuetaan ja lisätään Lapin alueen yläkoulujen ja toisen asteen opettajien psykososiaalisia taitoja teknologiavälitteisessä opetuksessa. Heidän kykynsä hyödyntää mielekkäitä ja vuorovaikutteisia digitaalisia ratkaisuja etäopetuksessa syventyy ja laajenee. Samalla opettajien etäopetuksessa käytettävät menetelmät ja osaaminen on monipuolistunut, sekä etäopetuksen laatu parantunut, edistäen opiskelijoiden opintonsa loppuun saattamista. Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan avoimesti saatavilla olevaa digitaalista tukimateriaalia, joka edesauttaa etäopetuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä välittömästi, että hankkeen päättymisen jälkeen.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Hankkeessa pyritään nimenomaan kehittämään etäopetusta, joka ylittää ajan ja paikan rajoittamat esteet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Kehittämällä opettajien psykososiaalisia taitoja sekä etäopetuksen osaamista voidaan tukea opettajien työn suunnittelua ja toteutusta ja sitä kautta heidän hyvinvointiaan työssä. Samalla edistetään opiskelijoita heidän opintonsa loppuun saattamisessa ja siten myös heidän hyvinvointiaan opintojen aikana, sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen jälkeen työelämään siirtymisessä.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Hankkeen tavoitteena ei ole tasa-arvoistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaan tasa-arvoistamalla etäopetuksen käytänteitä tuetaan Lapin alueen nuorten tasa-arvoa työmarkkinoilla loppuun saatettujen opintojen kautta. Psykososiaalisten taitojen kehittäminen ja etäopetuksen laadun parantaminen lisäävät opettajien tarjoaman opetuksen tasa-arvoisuutta. Kehitetyt etäopetuksen tukimateriaalit ovat vapaasti saatavilla avoimella digitaalisella alustalla, joka tukee materiaalin tasa-arvoista saatavuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Yhteiskunnallinen ja kultuurinen yhdenvertaisuus on hankkeen toiminnan keskiössä. Tarkoituksena on kehittää opettajien psykososiaalisia taitoja etäopetuksessa ja kaikki hankkeessa tuotettu tukimateriaali käännetään myös saamen kielille kulttuurisen yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.
Kulttuuriympäristö 9 9
Hankkeessa huomioidaan Lapin alueen opettajien maantieteellinen ja kulttuurinen ympäristö ja tukimateriaali käännetään saamen kielille.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei koske hanketta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-