Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22406

Hankkeen nimi: Mekaniikan opetuksen digitalisointi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 0294465000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liimatainen Tuomo Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.liimatainen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408272290

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke suuntautuu koronatilanteen aiheuttamiin tarpeisiin. Mekaniikan opetuksessa siirtyminen etä- ja virtuaaliopetukseen on aiheuttanut sen, että perinteinen lähiopetusmenetelmä ei palvele uutta toimintatapaa. Digitaaliset työkalut ja automaattisten tehtävien kautta tuleva koottu palaute tarjoavat keinon osoittaa tukiopetusresursseja juuri niille opiskelijoille ja juuri niihin teemoihin, joissa opiskelijoilla on vaikeuksia. Massa- ja verkkoluennoilla opiskelijan tipahtaminen kyydistä on usein vaikea havaita.

Tavoitteena on putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden auttamisen lisäksi nostaa työelämään siirtyvien mekaniikan osaamisen tasoa. Haastaviksi koetut mekaniikan kurssit ovat putoamisvaarassa olevilla opiskelijoilla usein niitä jotka jäävät viimeisiksi roikkumaan ja estävät valmistumisen. Tavoitteena olevalla opetusmallilla voidaan edesauttaa valmistumista sekä lisätä opiskelijan valmiuksia työelämään siirryttäessä. Tavoitteena on myös aikaansaada opiskelijoiden itsenäisempää otetta ja sitä kautta kykyä toimia koronatilanteen vuoksi muuttuneessa työympäristössä.

Hankkeessa arvioidaan digitaalisten alustojen (mm. Stack) mahdollisuudet ja käytettävyys mekaniikan tehtävien automatisoinnissa erityisesti ammattikorkeakoulutason mekaniikan opetuksessa, alustojen tarjoamat mahdollisuudet kohdennettuun opetukseen sekä pedagogisten näkökulmien kautta työkalujen toimivuus etä- ja verkko-opetuksessa. Lisäksi hankkeessa kehitetään mekaniikan kurssiin automatiikkaa hyödyntävä lähiopetuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen malli jolla syrjäytymis- tai putoamisvaarassa oleva opiskelija havaitaan riittävän ajoissa.

Hankkeen tuloksina saadaan itseopiskelumateriaali, automaattisesti tarkastettavat tehtävät sekä oppimistulosten/tehtävien osaamisen arviointimalli. Tulosten vaikutusten arvioinnista tehdään raportti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmä: Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat, erityisesti putoamisvaarassa olevat opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät: Ammattikorkeakoulun avoimen puolen opiskelijat, sisältäen lukiolaiset. Ammattiopiston opiskelijat, joilla on aikomus hakea insinööriopintoihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 170 371

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Lahden

Kunnat: Rautjärvi, Hollola, Luumäki, Sysmä, Lahti, Lemi, Savitaipale, Padasjoki, Kärkölä, Taipalsaari, Asikkala, Imatra, Hartola, Heinola, Parikkala, Lappeenranta, Orimattila, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastokeskuksen vuoden 2016 tilaston mukaan tekniikan alalla miesten osuus opiskelijoista oli kokonaisuudessaan 81 prosenttia. Alalla naisia oli vähiten elektroniikan ja automatiikan alalla, vain 4 prosenttia opiskelijoista, ja mekaniikassa ja metalli¬alalla, 6 prosenttia opiskelijoista. Hankkeessa tunnistetaan, että teeman alalla opiskelu on siis hyvin vahvasti sukupuolisesti segregoitunut. Hankkeessa ei pystytä suoranaisesti vaikuttamaan alalle hakeutuvien valintoihin, jolloin em. mainittua haastetta ei pystyä suoraan ottamaan huomioon. Hankkeessa toisaalta kuitenkin voidaan arvioida, kuinka tehdyllä menetelmällä sukupuolet saadaan paremmin pysymään kiinni opinnoissa ja toisaalta arvioida kuinka erityisesti naisopiskelijoita estetään putoamasta opinnoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa tulee olemaan mukana tekniikan sekä erityisesti mekaniikan alalta naisopettajia ja -asiantuntijoita, joiden pedagoginen näkemys tulee mukaan opetuksen ja ohjauksen digitalisoinnin kehittämiseen. Tässä kohtaa heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten sukupuolten näkökulmat huomioidaan. Digitaaliset välineet, alustat ja menetelmät, joita kehitetään opetuksen avuksi voivat olla menetelmänä neutraaleja, mutta teknologisten ratkaisujen taustalla olevien pedagogisten ratkaisujen käytettävyyttä ja sovellettavuutta voidaan tarkastella sukupuolten näkökulmasta käsin. Näissä kohdissa voidaan mahdollisesti ottaa huomioon sukupuolet käyttäjinä. Hankkeessa luodut menetelmät toisaalta lisäävät opiskelijoiden itseohjautuvuutta, mutta myös mahdollistavat henkilökohtaisemman ohjauksen, jota voidaan tarjota opiskelijan yksilöllisiin haasteisiin, myös sellaisiin, jotka aiheutuvat henkilön sukupuoleen tai muuhun tasa-arvoteemaan liittyen. Tekniikan alan opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan nais- ja miesopiskelijat huolehtivat jaksamisestaan eri tavalla. Naisopiskelijat ovat enemmmän huolissaan jaksamisestaan, jolla voi olla myös yhteys vaaraan pudota opinnoista. (https://tasaarvoisestiuralle.fi/jaksaminen-huolestuttaa-tekniikan-opiskelijoita/) Hanke voi tarjota osaltaan keinoja myös naisopiskelijoiden jaksamiseen ja estää heitä putoamasta opinnoista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Välillisesti digitaalisen opetusmateriaalin käyttäminen vähentää liikennettä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Printtimateriaalien käyttö vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Välillisesti digitaalisen opetusmateriaalin käyttäminen vähentää liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Ehkäistään nuorten syrjäytymsitä ja opiskelupolusta tippumista.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Automatiikka edesauttaa opiskelijoiden tuen saantia tasa-arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Automatiikka edesauttaa matalammalla lähtötasolla olevien opiskelijoiden tuen saantia tasa-arvoisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-