Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22409

Hankkeen nimi: Step by Step - kohti mahdollisuuksia

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0626288-8

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 0403474031

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.lhkk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna-Leena Rantala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna-leena.rantala(at)lhkk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403474031

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymän Step by Step - kohti mahdollisuuksia -hankkeella parannetaan ammatillisesta koulutuksesta valmistuvan tai jo valmistuneen työllistymisen edellytyksiä tuottamalla tehostettua palvelua opiskelijoiden ja asiakkaiden käyttöön. Hankkeen aikana luodaan opiskelijoiden työllistymistä konkreettisesti edistävä palvelukonsepti tai hankkeen aikana syntyy opiskelijoiden toimialakohtainen räätälöity yrittäjyyspolku.

Hankkeen toimenpiteet on organisoitu kolmeksi toimenpidekokonaisuudeksi kuitenkin niin, että läpileikkaavana teemana on nuoren työelämäpolut.

1. Tehostetulla ohjauksella kohti töitä

2. Nuorten työllistymisen varmistaminen verkostotyönä

3. Ammatillisista opinnoista yrittäjäksi1. Tehostetulla ohjauksella kohti töitä:
- Valmistumassa olevan opiskelijan työllistymisen, jatko- ja väyläopintojen näkymän kartoitus ja tarvittava ohjaus
- Nuoren työelämäyhteydet ja verkostot laajenevat sekä ymmärrys työllistymisen mahdollisuuksista kasvaa
- Keskeytymisuhan alla olevien opiskelijoiden tehostettu hoksaus ja sopiviin oppimisympäristöihin ohjaus
- Hyödynnetään kasvokkain tapahtuvan ohjauksen lisäksi nykyaikaisia digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja välineitä
- Kartoitetaan työttömistä toisen asteen suorittaneista edeltävän vuoden aikana valmistuneet ja tehdään osaamisen ja motivaation kartoitus, rakennetaan jatko-ohjaus työllistymisen, opintojen tai yrittäjyyden polulle tai tarvittaessa muu palveluohjaus yhteistyössä nuoren asiakkaan kanssa
- Etsitään yhteisiä tekijöitä pitkittyneen työttömyyden syistä ja tuotetaan tietoa opettajille, Hämeen TE-toimistolle, Ohjaamolle tai muulle toimijalle
-Toiminnan tuloksena varmistuu poikkeusoloissakin toimiva seudullinen tehostetun ohjauksen verkostoryhmä ja malli toimia nopeasti poikkeusoloissa

2. Nuorten työllistymisen varmistaminen
- FaiRekry-palveluun yrityksistä kerätyt liidit ja rekrytointi-ilmoitukset tuottavat levitettävää tietoa yritysten tilanteesta ja mahdollisista työpaikoista. Henkilöstöpalveluyritys JobPari:n henkilöstövuokraus tai suora työllistyminen yritykseen edistävät opiskelijan työllistymistä ja osuvan työn löytämistä.
- Verkostoyhteistyö TE-toimiston, Ohjaamon, Forssan Yrityskehitys Oy:n ja työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa lisäävät nuorille tietoa työllistymismahdollisuuksista
-Toiminnan tuloksena syntyy osuvampaa, onnistunutta työllistymistä.
- Yritykset ja organisaatiot saavat rekrytointiosaamista ja osaavaa työvoimaa


3. Ammatillisista opinnoista yrittäjäksi
- Kerätään toimialakohtainen yrittäjäksi ohjaava ryhmä.
- Ryhmän tukena oppilaitoksen yrittäjyystiimi ja FAIBusiness -palvelut, kummiyrittäjät, seudun yrityspalvelut
- Hyödynnetään kasvokkain tapahtuvan ohjauksen lisäksi nykyaikaisia digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja jo tehtyjä soveltuvia yrittäjyyden koulutusmateriaaleja ja -paketteja
-Toiminnan tuloksena syntyy toimialakohtainen räätälöity yrittäjyyspolku
- Tuloksena yritysten ja oppilaitoksen kumppanuusyhteistyö lisääntyy


Hankkeen päättyessä LHKK:n toimintaan on juurtunut ammatillisesta koulutuksesta työhön-malli, jonka tarkoituksena on varmistaa jokaisen nuoren jatkopolku työhön tai yrittäjäksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Forssan ammatti-instituutin n. vuoden sisällä valmistumassa olevat opiskelijat ja toisen asteen koulutuksen suorittaneet TE-toimiston alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilökunta. Ohjaamon ja nuorten palveluissa toimivat. Työllisyyden hoidon parissa toimivat nuorille suunnatut hankkeet sekä yhdistysten ja kolmannen sektorin nuorten palvelujen toimijat. Yritykset ja työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 212 758

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 283 677

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Tammela, Jokioinen, Humppila, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 12

Postinumero: 30101

Postitoimipaikka: Forssa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 89

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelun taustalla on sukupuolisensitiivinen ohjaus, Hanke tarkastelee osallistujia yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Hankevalmistelussa on on ennakolta huomioitu tilastolliset taustatiedot oppilaitoksesta valmistuvien ja jo valmistuneiden opiskelijoiden tilanteiden osalta sekä seudun alle 30-vuotiaiden työttömien tilastotiedoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolisensitiivisyys sisällytetään projektin toimenpiteisiin sekä seurantaan koko projektin ajan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tarkastelee osallistujia yksilöllisten tarpeiden pohjalta ja vaikka sukupuolisensitiivisyys sisällytetään projektin toimenpiteisiin, sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen materiaalit ovat ensisijassa avoimia ja sähköisiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Kaikki LHKK:n koulutukset sisältävät kiertotalouden teemoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia välineitä. Matkustaminen vähenee ja käytetään biokaasu-hybridiautoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 3
Ohjausta saavan kohderyhmän hyvinvointia, osallisuutta ja toiminnallisuutta lisätään, kun ohjausta on entistä paremmin saatavilla. Ohjaus edistää sopivien palveluiden löytämistä ja tukee sopivan polun löytämistä työllistymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Edistetään kohderyhmän tasa-arvoa mahdollistamalla tarvittavan ohjauksen seudullista saatavuutta tasavertaisesti kaikille nuorille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
Aliedustettujen ryhmien osallisuutta ja yhteiskuntaan integroitumista tuetaan ohjauksen kautta.
Kulttuuriympäristö 0 3
Huomioidaan koulutusten sisällöissä soveltuvin osin (keramiikka, luontomatkailu)
Ympäristöosaaminen 0 2
Kaikkiin LHKK:n tutkintokoulutuksiin sisältyy alakohtainen ympäristölupaus. Hankkeen kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen edistäminen sekä hankittu osaaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-