Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22410

Hankkeen nimi: Artistivarikko

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0808810-7

Jakeluosoite: Vaasantie 11

Puhelinnumero: 0407334746

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.rytmi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu-Maarit Veikkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satumaa(at)rytmi-instituutti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405777926

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Artistivarikko hanke pyrkii parantamaan musiikkialan koulutuksen osuvuutta ja saavutettavuutta tuottamalla uuden tyyppisen ”Artistivarikko” koulutuskokonaisuuden. Koulutus on suunnattu uransa eri vaiheessa oleville artisteille ja yhtyeille, se on työelämälähtöinen ja pyrkii parantamaan heidän liiketoimintaosaamistaan ja työllistymistään.

Artistivarkko hankkeessa valmistetaan julkisesti Rytmimanuaalissa jaettava kattava ja täsmätietoa sisältävä Artistin tatoustietopaketti, joka jaetaan myös oppimateriaaliksi musiikkialan oppilaitoksiin. 

Hankkeen tavoitteet ovat: 1) nostaa artistien ja yhtyeiden substanssi- ja liiketoimintaosaamista ja parantaa työllistymistä. 2) Tarjota työmahdollisuuksia alan ammattilaisille koluttajina ja parantaa heidän työtilannettaan, 3) kehittää uudenlainen populaarimusiikin nykytilanteen tarpeisiin sopiva kouluttautumismalli, 4) kehittää musiikkialaa kohti parempaa koulutuksen saavutettavuutta ja alueellisesti tasa-arvoisempaa ammatin harjoittamisen mahdollisuuksia ja 5) edistää musiikkialan eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti ammattilaisten ja nousevien kykyjen verkostoitumisen mahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena on uusi koulutus ja uutta oppimateriaaria. Se nostaa artistien ja yhtyeiden osaamisen tasoa ja työllistymistä, parantaa musiikkialan koulutuksen osuvuutta ja saavutettavuutta. Sen toteutuksessa kehitetään eri opetusmuotojen- ja kanavien käyttöä artististen sältöjen opetuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Suomessa toimivat artistit ja yhtyeet, heidän yrityksensä, musiikilla itsensä työllistäjät tai itsensä työllistämiseen tähtäävät sekä jo olemassa olevat musiikkialan yrittäjät ja organisaatiot. Artistivarikko räätälöi tuen tarpeen alottajista jo toimintansa aloittaneisiin artisteihin ja yhtyeisiin saakka tarjoten apua ongelmakohdissa. Mukaan mahtuvat siis kaikki, jotka tarvitsevat koulutusta ja keinoja toimia alalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki alueen luovien alojen toimijat, alueella toimivat musiikin oppilaitokset
sekä koko musiikkikentän toimijat. Jos populaarimusiikkialan koulutus kehittyy näkyväksi osaksi alueen toimintaa, se auttaa myös muita luovan alan toimijoita. He voivat ottaa mallia hanketta varten kehitetyistä toimintatavoista ja -konseptista kehittäessään oman alansa toimintaa. Toiminta tuo onnistuessaan myös paljon näkyvyyttä ja imago-arvoa alueille erityisesti artistien ja syntyneen uuden musiikin kautta.

Rytmimanuaali-sivuston kautta hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös valtakunnallisesti kaikki rytmimusiikkialan toimijat. Kaikki hyötyvät siitä, kun alalle kertyy oikeaa tietoa ja taitoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 259 264

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 281 264

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 33

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Musiikkiala on tutkitusti edelleen miesvaltainen ala. Musiikkikenttä on lähivuosina aktivoitunut tekemään töitä tasa-arvoisemman työkentän eteen. Myös Rytmi-instituutilla on meneillään osana ProMus-hanketta "Femina Potentia" nimellä kulkeva naistekijöiden tuki- ja vertaisryhmä. Naispuolisia esikuvia on edelleen vähemmän ja ala tarvitsee valtarakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Myös opintoja ja oppimateriaaleja suunnitellessa eri sukupuolinäkökulmat on otettava huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Rytmi-instituutin oman linjauksen mukaan osallistujiksi, kouluttajiksi ja asiantuntijoiksi pyritään saamaan tasapuolisesti kaikkien sukupuolten edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka tasa-arvon edistäminen musiikkialalla onkin hyvin tärkeä osa tämänhetkistä toimintaamme, tämä hanke keskittyy musiikin koulutuksen osuvuuden ja saavutettavuuden parantamiseen sekä työllistävään vaikutukseen. Tasa-arvo näkökulma kuitenkin huomioidaan vahvasti hanketta toteutettaessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Vaikutus toteutuu aineettomien hyödykkeiden käytön lisäämisellä ja aineellisten vähentymisellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Vaikutus on välillinen. Pyrimme edistämämään ympäristöystävällisiä valintoja, sekä ohjeistamalla opiskelijoita ja kouluttajia terveyttä edistäviin ja ympäristöä suojeleviin toimintatapoihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Hanke vähentää materiaalien käyttöä ja jätteiden syntymistä. Syntyneet jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Se edistää toiminnan tapahtumista ja opetusmateriaalin jakamista nettiympäristössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke pyrkii kehittämään musiikkialan kolutuskäytäntäjä ja parantaa koulutuksen osuvuutta sekä lisätä keinoja työllistymiseen. Hankkeessa pyritään löytämään kouluttajia mahdollisimman läheltä koulutusryhmää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Musiikki on pääasiassa immateriaalinen tuote. Hanke kehittää siis aineettomia palveluita. Myös Rytmimanuaaliin sijoitetava tietopaketti on kaikkien saatavilla aineettomasti netin kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 8 5
Koulutuksia järjestäessä huomioidaan liikkumisen minimoiminen esim. tuottamalla yksi kouluttaja lähelle alueen tekijöitä eikä toisinpäin. Suosimme myös verkon välityksellä tapahtuvaa opetusta ja tiedotusta, joka vähentää suoraan liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke edistää yleistä hyvinvointia tukemalla ammattilaisia tekemään koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä sekä mahdollistaa musiikin opiskelumahdollisuuksia. Tämä esim. estää masennusta ja edistää työssä jaksamista. Hanke mahdollistaa osallistumisen musiikkialan koulutukseen ja tiedon saatavuuden niin koulutuksen kuin oppimateriaalin vapaan jakamisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Hanke edistää ja kehittää naisten ja miesten välistä välistä tasa-arvoa omilla oppilas ja kouluttajavalinnoillaan aktiivisesti ja monipuolisesti. Tämän lisäksi hankkeessa huomioidaan sukupuolisensitiivinen lähestymistapa myös muunsukupuolisia kohtaan ottamalla heidät myös huomioon. Opetusmateriaaleissa ja esimerkeissä pyritään tuomaan tasapuolisesti eri sukupuolisia tekijöitä ja esikuvia esiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hanke lisää musiikin kautta tapahtuvaa kulttuuri-identiteetin rakentumista ja edistää kaikkien kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Koulutus perustuu yksilöllistämiselle ja omien vahvuuksien löytämiselle. Tämän tausta-arvona on erilaisuuden hyväksyminen ja ennakkoluuloton asenne eri kulttuureiden ja musiikin alakulttuurien edustaja kohtaan.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hanke pyrkii kehittämään suomalaista imagoa luovana populaarimusiikin alueena, missä on mahdollista toimia ammattimaisesti musiikkialalla. Hanke luo uutta musiikkia, joka rakentuu aikaisemman kulttuuriperinnön päälle.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-