Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22426

Hankkeen nimi: KUNTO – Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0149669-3

Jakeluosoite: Lahden kaupunki, Kirjaamo, PL 202

Puhelinnumero: 050 398 5665

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anniina Torppavirta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anniina.torppavirta(at)lahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 482 6807

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KUNTO – uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään -hanke rakentaa uudenlaisen kunnallisen toimintamallin, jolla tuetaan ja parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien työttömien alle 30-vuotiaiden nuorten työnhakijoiden työkykyä ja työllistymistä Lahden seudulle.

Lahden seudun suurten kaupunkien heikoin työttömyystilanne (16,7 %), poikkeuksellisen hankala nuorisotyöttömyys (19,8 %), vaikea maahanmuuttajien työttömyys (32,9 %) (TEM Työnvälitystilasto 10/2020) sekä maan eniten syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrä (20,4 %, NEET / THL Sotkanet) kertovat kaupungin erittäin haastavasta toimintaympäristöstä työllisyyden hoidossa. COVID19- pandemian vuoksi työllisyystilanne, rakenteellinen työttömyys, mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen ovat vaarassa pahentua entisestään erityisesti nuorten keskuudessa; tilanne on akuutti. Ripeät toimet, täsmällinen resursointi ja uudet toimintamallit ovat kiireellisiä - tarvitaan ennaltaehkäiseviä ja ketteriä ratkaisuja ja palveluita, jotka rakentavat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työkykyä ja työvalmiuksia ja luovat aitoja exit-polkuja avoimille työmarkkinoille.

Lahden seudulla kolmannen sektorin tarjoamia välityömarkkinoita on tarjolla nuorille melko hyvin ja Lahden kaupungin yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tiivistä. Nuorten terveyspalveluiden ja avoimille työmarkkinoille suuntautumista edistävien yritys- ja työnantajapalveluiden integrointi nuorten työllisyydenhoitoon ovat kuitenkin suuria haasteita ja nuorisotyöttömyyden kipukohtia. Siksi uudenlainen terveys-, yritys- ja työnantajayhteistyön kokonaisuus on hankkeen kärkenä. Priorisointi pohjaa myös uusimman OECD-raportin löydökseen, jossa terveysrajoitteet ja tulokseton työnhaku ovat olennaisimpia syitä työttömyydelle (OECD Faces of Joblessness in Finland 2020).

Lahden kaupungin KUNTO –hanke tarttuu työkyvyn ja työttömyyden haasteisiin aktiivisella ja ennaltaehkäisevällä "hands-on työskentelyotteella". Hanke solmii sosiaali- ja terveysalan sekä yritysyhteistyön yhdyspinnat vahvasti osaksi alueellista työllisyydenhoitoa ja kunnallisia palveluita.

Ensiksi, hankkeessa käynnistetään uudenlainen kunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluyhteistyön yhdyspintamalli ja nuorten työkyvyn edistämisen palvelutiimi, joka koostuu työkykykoordinaattoreista (terveydenhoitaja/sairaanhoitaja), ns. nopean toiminnan työkykyjoukoista. Palvelumallin ja tiimin tehtävä on tarjota matalan kynnyksen työkyvyn ja hyvinvoinnin valmennus- ja tukipalveluita ja edistää nuorten työkuntoa. Erityishuomiota kiinnitetään esimerkiksi mielenterveyden tuen uusiin malleihin. Palvelu ennaltaehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa hyvinvointia ja tukee asiakkaiden ohjautumista avoimille työmarkkinoille tai oikeanlaisiin jatkopalveluihin (erit. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lakisääteiset palvelut) asiakkaan tarpeen niin vaatiessa. Tällä hetkellä ketteriä matalan kynnyksen kevyempiä ja ei-lakisääteisiä työkykyvalmennuksen palveluita on saatavilla erittäin vähän ja kunnallisella puolella ei ollenkaan; tuen tarve lahtelaisten nuorten keskuudessa on kuitenkin hälyttävä. Siksi palvelumalli tavoittelee melko suuria nuorten asiakasvolyymeja nopealla ja dynaamisella otteella, tarkalla terveyspalvelutarpeen tunnistamisella sekä tulevaisuuteen suuntautuneella intensiiviohjauksella. Työkykykoordinaattoreiden rinnalla kulkemisen rooli vaihtelee joustavasti asiakkaan tarpeiden ja palvelun keston mukaan.

Toiseksi, nuorten työkyvyn tukemisen lisäksi hanke rakentaa ketteriä urapolkuja työelämään. Hankkeessa käynnistetään kunnallinen yritys- ja työnantajapalveluiden yhdyspintamalli, joka edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja palvelee alueen yrityksiä osaajien löytämisessä ja rekrytoinnissa. Tähän palvelumalliin ja tiimiin rekrytoitavat yrityskoordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä työkykykoordinaattoreiden kanssa ja toimivat kontaktipisteenä alueen yrityksien suuntaan. Yhteisenä tavoitteena on edistää nuorten pääsyä avoimille työmarkkinoille hyödyntämällä luovia ja molempia osapuolia tukevia joustavia työllistämisen tapoja (ml. osa-aikatyöratkaisut ja osatyönantajuus).

KUNTO -hanke rakentaa Lahden seudulle ketteriä kunnallisia tukipalveluita osaksi alueen parhaillaan voimakkaasti uudistuvaa työllisyyden hoitoa ja nuorille tarjottavaa tukea. Hanke kytketään vahvasti osaksi vuonna 2021 maaliskuussa käynnistynyttä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilua. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä kehittyvän Ohjaamotoiminnan kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa Euroopan ympäristöpääkaupunkiin sosiaalisesti kestävä työllisyyden toimintamalli, joka vastaa Lahden vakaviin sosiaalisiin ja työllisyyden haasteisiin.

Hankkeen valmistelussa on tehty sukupuolianalyysia. Toteutettavissa toimenpiteissä huomioidaan yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo tasavertaisella kohtelulla ja neuvonnalla, kuitenkin sukupuolten erityispiirteet huomioiden. Miehiä on hakijoista enemmistö (57 %) ja naisia (43 %) (Lähde: TEM/URA, vko 7/21). Sukupuolten erityispiirteet huomioidaan esimerkiksi viestinnässä. Miesten stereotyyppinen rooli kyseenalaistetaan ja naisia kannustetaan tarttumaan esimerkiksi teknologia-alan tehtäviin. Kestävän kehityksen näkökulmasta huomioidaan sosiaalisen kestävyyden lisäksi myös taloudellinen kestävyys (mm. kestävä rekrytointi). Ekologinen kestävyys painottuu yritysyhteistyössä, jossa suositaan mahdollisuuksien mukaan digitaalista vuorovaikutusta perinteisempien yrityskäyntien sijasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työelämävalmiuksien näkökulmasta syrjäytymisvaarassa olevat Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun alle 30-vuotiaat lahtelaiset henkilöt. Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat kaikki Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun alle 30-vuotiaat lahtelaiset henkilöt. Hankkeen kohderyhmä pitää sisällään hyvin erilaisilla taustoilla olevia nuoria, ml. esimerkiksi maahanmuuttajat, osatyökykyiset, kouluttamattomat, korkeasti koulutetut ja vammaiset.

Lahden seudun kuntakokeiluun muille osallistuville kunnille viestitään tuloksista ja hyvistä käytänteistä aktiivisesti. (Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila)

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen yritykset, erityisesti pien- ja mikroyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeelle on määritelty seuraavat välilliset kohderyhmät:

- alueen yrittäjät ja työnantajat
- alueelliset yhteistyökumppanit: Hämeen TE-toimisto, oppilaitokset, 3. sektori ja KELA.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 642 469

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 856 073

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 108

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 450

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Asiakkaiden tilastollinen profiili Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa (Lahti) iän ja sukupuolen näkökulmasta TEM/URA (vko 7/2021): - 1 852 alle 25-vuotiasta - 1 634 25-29 -vuotiasta - yhteensä 3 268 alle 30-vuotiasta - 57 % miehiä ja 43 % naisia (kaikki kuntakokeilun asiakkaat, Lahti 9 736 henkilöä) Tilastollisesti KUNTO-hankkeen kohderyhmässä on siis enemmän miehiä, siksi hankkeessa: - Nuoriin miehiin liittyvät erityispiirteet otetaan huomioon - Ollaan avoimia "lahtelaisen mieskuvan" suhteen - suomalainen mieskuva on edelleen melko perinteinen ja maskuliinisuutta korostava. - Miehet nähdään helposti hyvinvointipalveluita hieman karttavina asiakkaina - viestinnän tulisi kiinnostaa siis myös (erilaisia) miehiä - Miehiä tarkastellaan entistä myönteisemmässä valossa sekä heidän voimavaransa nähdään mahdollisuutena - Lisäksi nuoret perheenisät otetaan hankkeessa erityisesti huomioon. Hyvinvointikoordinaattoreiden rekrytoinneissa houkutellaan myös miehiä työnhakuun, koska esimerkiksi terveydenhoitajien ammattiryhmä on varsin naisvaltainen. Naisnäkökulmaa tulisi huomioida erityisesti esimerkiksi kannustamalla naisia hakeutumaan teknologian alalle, koulutuksiin ja työpaikkoihin (mm. yleensä vain noin 20 % tekniikan alan opiskelijoista on naisia). Teknologia-alalla palkkataso on korkeampi, kuin perinteisillä naisvaltaisilla aloilla, kuten hoiva-alalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
KUNTO-hankkeessa on tehty sukupuolivaikutusten ennakkoarviointia (THL). Tavoitteena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Nuorten miesten enemmistö asiakkaissa otetaan tietyin erityisjärjestelyin huomioon, mm. vertaistapaamiset ja infotilaisuudet nuorille miehille (mm. puretaan myyttejä stereotyyppisestä mieskäsityksestä). Samalla kyseenalaistetaan myös stereotyyppinen naiskäsitys. Nuorille naisille järjestetään omia infotilaisuuksia esimerkiksi aiheesta naiset teknologia-alalla. VÄKIVALTA JA HÄIRINTÄ - Hankkeen yrityskoordinaattorit ovat mukana yhteistyössä yrittäjien kanssa torjumassa esimerkiksi sukupuolen perusteella tehtävää häirintää työpaikalla. TYÖ JA TOIMEENTULO - Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat vahvasti eri tavoin työllisyyteen tai yrittäjyyteen eri toimialoilla. - Hankkeen toimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia sukupuolten asemaan työelämässä. Naisia kannustetaan ennakkoluulottomasti perinteisesti miesvaltaisille ja miehiä perinteisesti naisvaltaisille työpaikoille - Rekrytoinneissa annetaan yrittäjälle ohjausta tarpeen mukaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen palkkauskysymyksissä. PERHEET JA VANHEMMUUS - Hanke ei suoraan tue vanhemmuutta ja mahdollisuuksia perustaa perhe, mutta hanke edistää riittävän toimeentulon hankkimista perheelle. Hanke edistää myös työn ja perheen yhteensovittamista - Hankkeessa kannustetaan perhevapaiden ja hoivavastuun tasaisempaan jakamiseen perheissä. - Hankkeessa annetaan ohjausta esimerkiksi erilaisiin osatyöratkaisuihin, joissa myös mahdolliset täydentävät etuudet on linkitetty riittävän toimeentulon varmistamiseksi (yrityskoordinaattorit yhteistyössä kuntakokeilun verkostojen kanssa). KOULUTUS JA KASVATUS - Hanke tukee tasa-arvoisesti ammatillista kehittymistä, koska esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvassa rekrytointiin tähtäävissä räätälöidyissä koulutuksissa sukupuolten erityispiirteet otetaan huomioon KULTTUURI JA MEDIA - Hanke tukee tasapuolisesti kaikkien sukupuolten mahdollisuuksia vapaa-ajan käyttöön ja harrastuksiin (työkykykoordinaattoreiden hyvinvointiohjaus). - Sosiaalisen median viestinnässä otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja palveluista viestintään kiinnitetään erityistä huomiota (houkuttelevuus, leimaamattomuus, tulevaisuuteen suuntautuminen) HYVINVOINTI JA TERVEYS - Hankkeella tuetaan suoraan eri sukupuolten psyykkistä tai fyysistä terveyttä ja hyvinvointia (työkykykoordinaattoreiden hyvinvointiohjaus) - Hanke kaventaa sukupuolten välisiä ja sisäisiä terveyseroja: matalankynnyksen terveyspalvelut ovat kaikkien alle 30-vuotiaiden kuntakokeilun asiakkaiden käytössä, joten leimautuvuuden riski on pieni ja nuoret uskaltavat tulla palveluun - Hanke ottaa huomioon sukupuolen mukaiset erot terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijöissä - mm. fyysisesti raskas työ vs henkilön fyysiset edellytykset - Sukupuolten moninaisuutta ei ole erityisesti otettu huomioon palveluissa: ohjaus tarpeen mukaan, koska mm. muunsukupuolisista ei ole luotettavaa tilastotietoa riittävästi saatavilla, jotta ryhmä voidaan huomioida palveluissa etukäteen VALTA JA PÄÄTÖKSENTEKO - Hanke antaa uutta ja hiljaista tietoa avoimille työmarkkinoille suuntaavasta nuorten työllisyydenhoidosta tilanteessa, jossa nuorella saattaa olla myös eritasoisia terveydellisiä esteitä. - Saadun tiedon avulla edistetään sukupuolten mahdollisuutta osallistua tasapuolisesti asiaan liittyvään päätöksentekoon; ts. asiakaspalautetta ja kehittämisehdotuksia kerätään säännöllisesti ja ne viedään kuntalaispalautteena päätösvalmisteluun tiedoksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaikkien alle 30-vuotiaiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymisen tukeminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei erityistä välitöntä tai välillistä vaikuusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Työllisyyden kuntakokeilun palveluita keskitetään Lahden keskustaan (mm. Palvelutori), joten asiointien keskittäminen vähentää erillistä asiointia ja liikennepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei erityistä välitöntä tai välillistä vaikusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei erityistä välitöntä tai välillistä vaikusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei erityistä välitöntä tai välillistä vaikuusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Sähköistä asiointia kuntakokeilu-yhteistyössä kehitetään, joten asiakirjamateriaalien ja jätteiden tuotanto hieman vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei erityistä välitöntä tai välillistä vaikusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 10
Hankkeen aikana yritysyhteistyö tiivistyy ja pitkällä aikavälillä paikallinen elinkeinorakenne kehittyy kestävästi. Uusia työllistymis- ja rekrytointimuotoja erityisesti mikro- ja pienyrityksiin kehitetään, ml. osa-aikatyön ja osatyönantajuuden mallit.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Hankkeessa tehdään aineettomien työllistymistuotteiden ja palveluiden merkittäviä innovaatioita nuorille. Päämäränä Lahden seudun sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen osana Euroopan ympäristöpääkaupungin muun kestävän kehityksen innovointia.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Lahden keskusta on helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä (Palvelutori ja hankkeen toimijat).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeessa edistetään vahvasti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien hyvinvointia, päämääränä työllistyminen. Asiakkaat ohjataan kunnallisten sosiaali- ja terveysalan asiantuntjoiden toimesta joko vahvempiin sosiaali- ja terveyspalveluin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään tai tuetusti suoraan työelämään avoimille työmarkkinoille.
Tasa-arvon edistäminen 6 10
Hankkeessa edistetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien tasa-arvoa suhteessa muuhun alle 30-vuotiaiden ikäryhmään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 10
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus vahvistuu jo hankkepitkällä aikavälillä selvästi, koska esimerkiksi osatyökykyiset ja maahanmuuttajat ovat myös yhtenä kohderyhmänä hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei erityistä välitöntä tai välillistä vaikusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei erityistä välitöntä tai välillistä vaikusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-