Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22427

Hankkeen nimi: ASKELMAT- Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 0382818

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Outi Jokinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.jokinen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505160678

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Harjulan Setlementti ry, 0149617-5
Lahden Diakoniasäätiö sr, 0205519-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ASKELMAT -hanke hakee ratkaisuja osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien nuorten työ- ja koulutuspolun mahdollistamiseen niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista. Hankkeessa ratkaistaan ns. pitkän työllistymispolun vaativien nuorten palvelukatvetta. Kolmannen sektorin ja LABin yhteistyöllä selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja ja hanke kehittää kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Tavoitteena on yhteiskehittää Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava polku, Askel askeleelta -osallisuuspolku, joka motivoi nuorta ja tuo nuorelle vastuuta askel askeleelta enemmän. Työllistymispolun varrella tulee olla välillä vankkaakin tukea nuorelle. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla, tukea heidän voimavarojaan sekä antaa onnistumisille kasvot, kun hankkeen tuloksia saadaan aikaan.
Hankkeessa on viisi työpakettia:
1. Nykytila-analyysi
2. Yksilökeskeisen askel askeleelta osallisuuspolun suunnittelu, pilotointi ja mallin kuvaus
3. Holistinen työote -voimavaraistava valmennus osatyökykyisille nuorille
4. Seuraava askel: yhteiskehittäminen, tavoitteellisesti kohti työ- tai opiskelupaikkaa
5. Askel askeleelta valmiin osallisuuspolun kuvaus, vaikutusten arviointi sekä levittäminen ja juurruttaminen
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät vahvasti Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelmaan ja osaltaan pyrkivät yksilökeskeisen osallisuuspolun rakentamiseen kaikista vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleville ja syrjäytyneille nuorille järjestämällä osatyökykyisille nuorille mahdollisuuksia osallistua ja toimia työ- ja toimintakykyä edistävästi.
Hankkeen keskeisinä tuloksina on syntynyt osatyökykyisten nuorten etenemistä työmarkkinoille tai koulutukseen edistävä osallisuuspolkumalli, jolla on edellytykset juurtua pysyväksi toiminnaksi, jota voidaan levittää valtakunnallisesti laajemminkin hyödynnettäväksi. Hankkeen tuloksena vähintään 50 prosenttia osallistuneista osatyökykyisistä nuorista on mallin tuella löytänyt paikkansa jatkopoluilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääasiassa ammatillisen tai korkea-asteen koulutuksen suorittaneet ja jostain syystä keskeyttäneet osatyökykyiset työttöminä työnhakijoina olevat alle 30 -vuotiaat nuoret ja erityisesti 25-29 vuotiaat, jotka ovat motivoituneita ja jotka haluavat olla mukana yhteiskehittämisessä.

Myös koronapandemian aiheuttaman elämän kriisitilanteen kohdannut nuori voi kuulua kohderyhmään tai työelämän/työhaun ulkopuolella olevat nuoret. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös työyhteistöt, jotka ovat mukana kehittämässä askel askeleelta -osallisuuspolkua.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen työllisyystoimijat (TE-toimisto, Lahden työllisyysyksikkö ja nuorten työllistämispalvelut), Lahden alueen mikro- ja PK-yrittäjät, alueen muut yritykset ja yhteisöt sekä julkinen sektori ja kolmas sektori.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 272

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 433 822

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Kärkölä, Lahti, Hollola, Sysmä, Asikkala, Heinola, Hartola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta valmistellessa perehdyttiin tutkimuksia ja tilastoja osatyökykyisten tilanteesta. Havainto oli, että tilannetta ei juurikaan tarkastella sukupuolten mukaan. Kuitenkin esim. Tasa-arvobarometrin 2017 mukaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on merkityksellistä ottaa huomioon myös sellaiset tekijät, joiden vaikutukset ihmisen elämään risteävät sukupuolen kanssa. Yksi tällainen tekijä on kuuluminen johonkin vähemmistöön, kuten esim. vammaisiin, ja se voi vaikuttaa eri tavoin eri sukupuolta olevien ihmisten elämään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa selvitetään nykytilan analyysissä myös osatyökykyisten sukupuolijakauma. Mikäli saadun tiedon perustella ero on huomattava, pyritään tämä seikka ottamaan huomioon hankkeen muissa työpaketeissa huomioon. Hankkeessa kiinnitetään huomiota osatyökykyisten nuorten yksilöllisiin tarpeisiin ja vahvuuksiin työllistymisen edistämisessä, jossa myös sukupuoli on yksilöllinen tekijä, joka otetaan huomioon hanketoiminnan jokaisessa työpaketissa sekä hankeraportoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen on yksi vastaus työvoimapulaan. Samalla voidaan arvioida osatyökykyisten työllistymistä nimenomaan aloille, joilla on työvoimapulaa, kuitenkin heidän osaamisensa huomioon ottaen. Hankkeessa pyritään erityisesti työllistämään heidät ottamalla tällä hetkellä hyödyntämätön osaaminen käyttöön ja monipuolistamaan elinkeinorakennetta ottamalla kaikki kyvyt käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hankkeessa kehitetään osallisuuspolkua, jolla osatyökykyinen voi edistää ja tuoda esiin omaa osaamistaan aiempaa paremmin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Edistää nuorten osatyökykyisten hyvinvointia. Hanke lisää osallistujien työ- ja toimintakykyä. Alueellisesti hyvinvointi voi lisääntyä kohderyhmän ulkopuolella sitä kautta,että työyhteisössä ymmärrys osatyökykyisyydestä lisääntyy ja kaikki osallistetaan ja otetaan paremmin mukaan työyhteisöihin. Muutosta seurataan valitun mittarin avulla esim. Kykyviisari
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke edistää tasa-arvoa ottamalla osatyökykyiset nuoret paremmin huomioon työpaikoilla ja sitä kautta osallistamalla heidät tasa-arvoisina työntekijöinä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta osallistamalla osatyökykyiset nuoret osaksi yhteiskunnan aktiivista toimijuutta.Työyhteisöjen tietoisuuden lisääminen osatyökykyisistä nuorista työntekijöinä lisää heidän työllistymismahdollisuuksia ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Toimenpiteissä huomioidaan myös kieli- ja kulttuurivähemmistöjen erityispiirteitä ja tarpeita.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-