Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22430

Hankkeen nimi: Taitopaja - Taitoja arkeen ja ammattiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: PL 230

Puhelinnumero: 03 6461

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Naakka Reetta Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori, projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.naakka(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358-0400242869

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ammattiopisto Tavastia, 0205303-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taitopaja -Taitoja arkeen ja ammattiin hankkeen tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien ja vailla koulutusta olevien nuorten valmiuksia siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ammattiopisto Tavastian Taitopajassa nuori voi vahvistaa opiskeluvalmiuksia ja osaamista siten, että tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtyminen mahdollistuu. Taitopajajassa nuoret voivat selkeyttää ammatinvalintaa ja luoda omannäköisen urasuunnitelman. Hankkeessa nuorelle tarjotaan mahdollisuus lujittaa omaa osaamisidentiteettiä, itsetuntemusta/itseluottamusta ja hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään verkko-oppimisympäristöjä siten, että ne ovat nuorelle saavutettavissa 24/7.
Kohderyhmänä ovat Hämeenlinnan seudun alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa tai koulutuksen tai työelämän ulkopuolella vähäisen koulumenestyksen, oppimisvaikeuksien tai kielen (maahanmuuttaja taustaiset) tuominen haasteiden takia. Uussuomalaisten sujuva kototutuminen ja työelämän vaatimuksia vastaava osaaminen edistää osaltaan alueen sosiaalista hyvinvointia.

Toimintaympäristössä nuori voi kokeilla, harjoitella ja näyttää hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on rakentaa kolmiportainen ohjaus -malli, jossa hyödynnetään digitaalisiaja toiminnallisia keinoja nuorten ja heidän läheisten opinto-, ura- ja palveluohjauksessa. Lisäksi opintojen nivelvaiheessa oleville nuorille tarjotaan mahdollisuus tukeen vertaismentoroinnin ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa tai koulutuksen tai työelämän ulkopuolella vähäisen koulumenestyksen, oppimisvaikeuksien tai kielen (maahanmuuttaja taustaiset) tuominen haasteiden takia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

HANKKEEN VÄLILLISET KOHDERYHMÄT:

Nuorten vanhemmat tai läheiset. Huoltajien osallistaminen ja tietoisuus erilaisista ura- ja koulutusmahdollisuuksista tukee nuoren koulutuspolkua ja ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä.

Alueen oppilaitokset (2.aste ja AMK) opiskelijat, opetus- ja ohjauksen henkilöstö. Ammattiopisto Tavastia, eri ammattialojen opiskelijat kisälli mallin/vertaisohjauksen mukaisesti vertaismentoreina.
Hämeenlinnan alueen yläkoulujen ohjaushenkilöstö, kun kehitetään koulun ja vanhempien ohjauksen käytänteitä.

Eri alojen korkeakouluopiskelijat HAMK:sta osallistuvat hankkeessa erilaisiin toimintoihin, kuten suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He työskentelevät nuorten kanssa erilaisissa projekteissa kehittäen nuorille kohdennettuja erilaisia varhaisen tuen ja ohjauksen muotoja.

Hämeenlinnan seudun nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä Ohjaamot. Eri toimijoiden kanssa on tavoitteena rakentaa sujuvia koulutuspolkuja ja osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia alueen nuorille, joilla ei ole koulutus- tai työpaikkaa. Lisäksi verkostoitumisella vahvistetaan nuorten hyvinvointipalveluita ja niiden saavutettavuutta.

Alueen kolmas sektori ja kuntalaiset. Hankkeen tavoitteena on saada alueen kolmannen sektorin toimijoita kehittämään kolmiportaista ohjausmallia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 378

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 942

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 170

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 923

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hattelmalantie 8

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke jatkaa Porstua Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus hankkeessa kehitetyn toimintaympäristön kehittämistä. Ko. ympäristöön osallistuu lähes yhtä paljon nuoria miehiä ja naisia. Coid -19 Pandemian vuoksi osallistujien määrä on suunniteltua vähäisempi 18:sta osallistujasta 8 on naisia. Taitopaja on avoin kaikille sukupuoleen katsomatta. Toimintaympäsistö mahdollistaa myös liikkumisen yli perintaisten sukupuoliroolien, jotka ovat ohjanneet koulutusurille hakeutumista perinteisesti. Suomessa tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,9 prosenttia keskeytti opintonsa eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuonna 2018/2019. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,0, ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 9,4. Ammattiopisto Tavastiassa tutkinto-opintonsa keskeyttäneistä 2020 naisia oli 49 ja miehiä 46. (Tilastokeskus)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Taitopajassa nuori määrittää omat tavoitteensa ja ammatillisen mielenkiinnonkohteensa itse. Hän voi halutessaan tutustua mihin tahansa ammattialaan ja näin ohjata valintojaan. Taitopaja toimintaympäristönä tukee nuorta kokeilemaan erilaisia ammattialoja tasapuolisesti ja perinteiset sukupuolittuneet rajat ylittäen. SEGLI -hankkeessa tuotettuja suosituksia sukupuolisen segrekaation vähentämiseksi hyödynnetään Taitopaja hankkeessa ja ohjauksen kehittämisessä. https://www.kaikkienduuni.fi/news/2019/2/14/toimenpidesuositukset-segregaation-lieventmiseksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeinen tavoite on nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen koulutuksen ja osallistamisen keinoin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Luonnonvarojen käytön kestävyys ei ole hankkeen keskeinen tavoite.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen ei ole hankkeen keskeinen tavoite.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tämä hanke ei liity suoranaisesti luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Keskeistä kaikessa toiminnassa on luontoarvojen edistäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeessa pystiään edistämään erityisesti sosiaalisesti kestävää kehitystä ja hyvin- vointia. Kaikki ympäristölle vaaralliset aineet kierrätetään ja poistetaan käytöstä määräysten mukaisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei suoranaisesti liity naturaohjelmaan ja sen kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Taitopajan materiaalit ovat pääsääntöisesti kierrätettyjä. Myös jätteet ja roskat kierrätetään. Keskeistä on vahvistaa nuorten tietoisuutta kieräättämisestä ja vahvistaa osallistujen kierrätysaktiivisuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 0
Ammattiopisto Tavastia vastaa toimintaympäristöstä ja näin edistää osaltaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Hankkeessa nuorten tietoisuutta lisätään myös uusiutuvien energialähteiden osalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Keskeistä hankkeessa on vahvistaa nuorten opiskelumotivaatiota osallistavan ja toiminnallisen pedagogiikan avulla. Keskeistä on sitouttaa nuoret suorittamaan toisen asteen ammatillinen tutkinto, joka mahdollistaa nuoren työllistymisen paikallisesti. EU:n Suomen vuoden 2020 vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon mukaan Suomessa tulee vahvistaa toimenpiteitä, joilla tuetaan työllisyyttä, ja lujitetaan aktiivista työvoimapolitiikkaa. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0526&from=EN)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Hankkeessa kehitetään syrjäytymisriskissä oleville nuorille ohjaus- ja koulutusmallia, jossa kokeillaan ja kehitetään toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen tavoitteilla ei ole vaikutusta liikkumiseen ja logistikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Syrjaäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvoinnin edistäminen on hankkeessa keskeistä. Taitopaja tukee toiminnallisen ja osallistavan pedagogiikan avulla nuoria löytämään heille sopivan koulutuspolin. Kouluts on suoraan yhteydessä nuoren hyvinvointiin myöhemmin elämässä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Koulutustasa-arvon ja terveystasa-arvon edistäminen ovat keskeisiä pitkän aikavälin tavoitteita. Korona-aika vaikutti erityisesti heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja lapsiin. Toiminnallisen ja osallistavan ohjauksen ja oppimisympäristön avulla tarjotaan koulutspolku nuorille, joiden on vaikeata muuten kiinnittyä koulutukseen ja löytää itseä kiinnostava koulutusala.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Taitopaja tarjoaa opiskelumahsollisuuden kaikille yhteiskunnallisesta tai kuulttuuritaustasta huolimatta. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Mikäli kulttuuriympäristöä tarkastellaan suomalaisen koulutusjärjestelmän näkökulmasta, hanke kehittää pieneltä osin toiminnallista koulutuskulttuuria. Laajemmin tarkasteltuna hankkeella on pieni vaikutus kulttuuriympäristön kehittämiseen.
Ympäristöosaaminen 2 1
Taitopajassa toimivat nuoret, ohjaajat ja opettajat sitoutuvat kestävän kehityksen edistämiseen. Nuoret oppivat toimimaan ympäristötietoisesti ja vastuullisesti. Ympäristöosaamisen vahvistaminen ei ole hankkeen keskeinen tavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-