Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22432

Hankkeen nimi: Löydä polkusi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työväen Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0215382-8

Jakeluosoite: Siltasaarenkatu 18-20A

Puhelinnumero: 044 5122062

Postinumero: 00660

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://tsl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylitalo Mervi Hannele

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekeskuksen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.ylitalo(at)tsl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 5122062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa 16 – 25 -vuotiaiden nuorten ammatillista identiteettiä. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan toiveitaan ja mahdollisuuksiaan hankkia osaamista ammatillisten toiveidensa ja tavoitteidensa mukaisesti sekä työllistymisensä tueksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea nivelvaiheen siirtymiä koulutuspolulla etenemisessä tai työelämään siirtymisessä. Nuorten aktiivisuutta osallistua, antaa ja ottaa vastaan vertaistukea edistetään. Hanke osaltaan tukee elinikäisen ohjauksen strategian tavoitetta edistää yksilöiden omia edellytyksiä tehdä koulutus- ja urapäätöksiä sekä varmistaa heille tarvittava tuki monikanavaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden avulla.

Hanke kehittää, ohjaa ja toteuttaa nuorten nivelvaiheen siirtymiä tukevaa ja koulupudokkuutta ennaltaehkäisevää vertaistukitoimintaa, joka tukee nuorten ammatillisen identiteetin etsimistä sekä työelämään liittyvää toimijuutta ja osallisuutta. Vertaistuki auttaa tunnistamaan voimavaroja ja potentiaalia osana yhteisöä sekä aktivoi ja lisää ymmärrystä ammatillisesta vaikuttamisesta. Nuorten keskinäinen vertaistuki mahdollistaa laajat tavoittamisen keinot sekä lisää osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä. Hankkeen toiminta sisältää työelämän pelisääntöihin tutustumista, työnhakuun liittyvien taitojen vahvistamista sekä omien valmiuksien löytämistä yksilöohjauksessa ja sosiaalisten taitojen tukemista ryhmäohjauksessa. Hankkeen toimenpiteet toteutuvat pääosin digiympäristössä ja etäyhteyksillä. Hankkeessa rakennetaan verkkoalusta, jossa tuki, ohjaus ja tehtävät suoritetaan, mikä tukee opiskelu- ja työelämässä tarpeellisia digitaitoja. Lähitapaamisia järjestetään koronarajoitusten salliessa.

Hankkeen tuloksena osallistujat ovat hakeutuneet koulutukseen, aloittaneet tai jatkaneet opintoja, tai siirtyneet työelämään. Osallistujat ovat ryhmäytyneet vertaistuen piiriin ja oppineet keinoja omaan opiskeluun ja työhön liittyvään arjenhallintaan. Osallistujat ovat löytäneet vaikuttamisen ja osallistumisen keinoja esimerkiksi tutustumalla erilaiseen järjestötoimintaan ja -vaikuttamiseen, kuten esimerkiksi ammattiliittojen toimintaan ja työelämän pelisääntöihin. Osallistujien työnhakuun ja digitaitoihin liittyvät valmiudet ovat vahvistuneet toiminnassa käytettyjen työvälineiden ja menetelmien avulla. Osallistujien ammatillinen identiteetti on hahmottunut, selkeytynyt tai kirkastunut. Vertaistukitoiminta jatkuu osana oppilaitosten tutortoimintaa. Hankkeen koordinoima oppilaitosten ja toimijoiden yhteistyö tukee alueellista verkostoitumista ja oppilaitosten hakevaa toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat 16 - 25 -vuotiaat nuoret. Nuoret voivat olla osallistumisensa aikana jo opinnoissa, hakeutumassa opintoihin tai siirtymässä työelämään. Kohderyhmällä on tarve oman ammatillisen identiteetin ja koulutuspolun selkeyttämiseen ohjauksen avulla. Kohderyhmällä voi olla haasteita opintoihin tai työhön kiinnittymisessä, sosiaalisissa suhteissa ja osallisuudessa.

Kohderyhmänä ovat myös nykyiset ja uudet tutorit, jotka motivoituvat kehittämään omaa osaamistaan sekä saamaan tunnustusta siitä. Hankkeessa koulutetaan tutoreita tarjoamaan vertaistukea osallistujille.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu yhteensä 85 nuorta, joista 15 hlö on mukana tutortoiminnassa ja 70 hlö osallistumassa ohjattuun toimintaan.

Kohderyhmän tavoittamiseksi hankkeesta tiedotetaan TSL:n tiedotuskanavissa sekä alueellisten oppilaitosten, hankkeeseen osallistuvien ammattiliittojen, nuorten järjestöjen ja työllisyyspalvelujen kautta. Hankkeen viestinnässä hyödynnetään vahvasti sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Instagramia. Tiedotuksessa huomioidaan viestinnän kohdentuminen nuoriin, ja sitä pyritään toteuttamaan raikkaalla ja mielenkiintoa herättävällä tavalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen oppilaitokset, joiden hakevaa toimintaa ja opiskelijoita hanke tukee, ja joiden toimintaa hanke markkinoi. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös SAK ja PAM (kiinteistö- ja palvelualat, ravintola-ala), muut alueelliset järjestöt, yritykset ja toimijat, joiden toimintaan hankkeen osallistujat tutustuvat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 445

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 445

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 85

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tavoitetaan perusasteen opintojen päättäneitä 16-25 -vuotiaita nuoria tasavertaisesti. Hanke auttaa nuoria tunnistamaan omaa ammatillista potentiaaliaan ja kiinnostuksen kohteitaan, sekä vahvistamaan ammatillisen identiteetin löytymistä kokonaisvaltaisen identiteetin rakentuminen huomioiden sukupuolineutraalisti. Analyysi on tehty lastensuojelualalla ja nuorten parissa työskentelyssä tehtyjen havaintojen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä valtavirtaistetaan erilaisten sukupuoli-identiteettien tarpeita ja valintoja. Ohjauksessa ja valinnoissa tuetaan hakeutumista opintoihin henkilökohtaisten kiinnostusten mukaisesti, ei ulkoisten normien tai odotusten mukaisesti. Nuoria kannustetaan tutustumaan eri aloihin ennakkoluulottomasti ja oman mielenkiintonsa mukaisesti. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös sidosryhmäkumppaneiden kanssa toteutuvassa verkostoyhteistyössä valtavirtaistamista painottaen. Valtavirtaistamiseen kiinnitetään huomiota myös tutoreiden valinnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tuetaan yksilön sukupuoli-identiteettiä osana ammatillisen identiteetin kasvua tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeen toiminta toteutuu pääosin verkkoympäristöissä, joten matkustamisesta aiheutuvia päästöjä syntyy vähemmän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hanke toteutuu pääosin verkkoympäristössä, joten materiaalin kulutusta ja jätteiden syntymistä tapahtuu vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa tuotetaan verkossa tapahtuvaa tutorointia ja hyödynnetään verkkoympäristöjä tuki- ja ohjaustoiminnan saavutettavuuden parantamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Matkustaminen suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan nuorten ammatillista identiteettiä ja siten parannetaan henkilökohtaista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Ammatillisen identiteetin vahvistamisessa tunnistetaan nuoren henkilökohtaiset toiveet ja unelmat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Yhdenvertaisuutta edistetään tarjoamalla verkkoympäristössä toteutuvaa tietoa, tukea ja ohjausta. Näin tavoitetaan pitkien etäisyyksien päässä olevaa kohderyhmää.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-