Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22433

Hankkeen nimi: Lapin uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju - LUOTA

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Keskinarkaus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.keskinarkaus(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401324508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LUOTA-hankkeessa luodaan Lapin uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju, joka tuottaa alueen työnhakijoille ja työnantajille saumatonta työelämän muutoksiin vastaavaa ja sovellettavaa uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen toimintaa. Hankkeen kehittämistoiminta pohjautuu verkostolle fasilitoituun työpajatyöskentelyyn. Kehittämistoiminnan alussa hankkeessa benchmarkataan hyviä kansallisia käytänteitä, joita sovelletaan Lapin alueelle. Syntyneen palveluketjun yhteistoiminta kehittää uraohjauksen palvelukokonaisuutta alueen tarpeiden mukaisesti. Verkoston toiminta perustuu suunnitelmalliseen tiedon tuottamiseen ja yhteistyön tehostamiseen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

1) Palvelutuottajien ja toimijoiden kokoaminen.

2) Kansallisten uraohjauspalveluntarjoaja-verkostojen benchmarkaus.

3) Kehittämistarpeiden kartoitus alueellisista uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluista.

4) Palveluketjun rakentaminen ja pilotointi.

5) Toimintakäsikirjan laatiminen yhteistoiminnassa.

Hankkeen tuloksena syntyy:

1) Verkostona tuotettu uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju, jolla on valmius reagoida nopeasti työmarkkinoiden alueellisiin muutoksiin.

2) Toimintakäsikirja, johon palvelun tuottajien yhteistyö, vastuut ja palveluprosessit ovat kuvattuina, mikä tukee palveluiden saumatonta tarjoamista ja kehittämistä. Palvelukokonaisuus tarjoaa joustavia uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen ratkaisuja, jotka tukevat työllistymistä. Työnhakijoille ja työnantajille syntyy kokemus tasapuolisesta, laadukkaasta ja sujuvasta palvelupolusta.

3) Verkostoyhteistyön tiivistyminen ja suunnitelmallinen yhteistyö tiedon jakamiseksi ja palveluketjun jatkuvaksi kehittämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työllisyyden edistämiseen ja jatkuvaan oppimiseen liittyvät toimijat, kuten:

Koulutusorganisaatiot
TE-palvelut
Ohjaamojen ja Osaamon palvelut
Työelämän edustajat
Palvelujen käyttäjät
ELY
Kunnat
Lapin Liitto
Alueelliset työllisyyden ja osaamisen kehittämisen työryhmät
Muut uraohjaukseen liittyvät toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderymhää ovat laajemmin heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä muut työnhakijat, Lapin alueen työnantajat, elinkeinoelämä osaamisen kehittymisen myötä sekä palveluntuottajat nopeampien ja tehokkaampien reagointimahdollisuuksien myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 312

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 040

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 890

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 050

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Keminmaa, Ranua, Tornio, Salla, Simo, Pello, Savukoski, Posio, Ylitornio, Inari, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Muonio, Enontekiö, Kolari, Sodankylä, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 68

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnittelussa on arvioitu osallistuvien henkilöiden sukupuolijakaumaa mm. kohderyhmän sukupuolijakauman perusteella ja tiedetään, että osallistujissa voi olla naisenemmistö. Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehty, mutta hankkeen toimenpiteissä otetaan sukupuolinäkökulma huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma sisällytetään hankkeen toimintaan siten, että huomioidaan toiminnan aikana mahdolliset sukupuolten väliset erot osallistumisessa. Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisvelvoite (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015) mahdollistamalla osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin kaikille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin uraohjausta, osaamista ja työllisyyttä edistävä palveluketju. Hankkeen toimenpiteet suunnataan tasapuolisesti ja hankkeen hyödyt ovat yhtäläiset kaikille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Työskentelymuodoissa otetaan huomioon jätteen määrän vähentäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Lapin toimijoiden yhteistyö saa hankkeen toimenpiteiden ansiosta uusia muotoja ja hankkeessa luotava palveluketju palvelee alueen elinkeinoelämää osaamisen kehittämisen ja työllisyyden ylläpitämisen näkökulmista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Toimenpiteillä tuotetaan uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju Lappiin.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon etäyhteyksien ja etätyövälineiden hyödyntäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 8
Hankkeen toimenpiteillä luodaan entistä paremmat mahdollisuudet työelämässä pysymiseen ja osaamisen kehittämiseen Lapissa. Aikuisten mahdollisuus oman asiantuntemuksensa kehittämiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen kohenee.
Tasa-arvon edistäminen 3 9
Kehitettävällä palveluketjulla pyritään luomaan entistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet työllisyyden ylläpitämiseen ja työelämässä pysymiseen Lapissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 8
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon yhdenvertaisuuden periaatteet. Tavoitteena on kaikkia yhdenvertaisesti palveleva palvelupolku ja uudet yhteistyön muodot uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden kehittämisen kentällä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-