Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22433

Hankkeen nimi: Lapin uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju - LUOTA

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Keskinarkaus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.keskinarkaus(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401324508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LUOTA-hankkeessa luodaan Lapin uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju, joka tuottaa alueen työnhakijoille ja työnantajille saumatonta työelämän muutoksiin vastaavaa ja sovellettavaa uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen toimintaa. Hankkeen kehittämistoiminta pohjautuu verkostolle fasilitoituun työpajatyöskentelyyn. Kehittämistoiminnan alussa hankkeessa benchmarkataan hyviä kansallisia käytänteitä, joita sovelletaan Lapin alueelle. Syntyneen palveluketjun yhteistoiminta kehittää uraohjauksen palvelukokonaisuutta alueen tarpeiden mukaisesti. Verkoston toiminta perustuu suunnitelmalliseen tiedon tuottamiseen ja yhteistyön tehostamiseen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

1) Palvelutuottajien ja toimijoiden kokoaminen.

2) Kansallisten uraohjauspalveluntarjoaja-verkostojen benchmarkaus.

3) Kehittämistarpeiden kartoitus alueellisista uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluista.

4) Palveluketjun rakentaminen ja pilotointi.

5) Toimintakäsikirjan laatiminen yhteistoiminnassa.

Hankkeen tuloksena syntyy:

1) Verkostona tuotettu uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju, jolla on valmius reagoida nopeasti työmarkkinoiden alueellisiin muutoksiin.

2) Toimintakäsikirja, johon palvelun tuottajien yhteistyö, vastuut ja palveluprosessit ovat kuvattuina, mikä tukee palveluiden saumatonta tarjoamista ja kehittämistä. Palvelukokonaisuus tarjoaa joustavia uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen ratkaisuja, jotka tukevat työllistymistä. Työnhakijoille ja työnantajille syntyy kokemus tasapuolisesta, laadukkaasta ja sujuvasta palvelupolusta.

3) Verkostoyhteistyön tiivistyminen ja suunnitelmallinen yhteistyö tiedon jakamiseksi ja palveluketjun jatkuvaksi kehittämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työllisyyden edistämiseen ja jatkuvaan oppimiseen liittyvät toimijat, kuten:

Koulutusorganisaatiot
TE-palvelut
Ohjaamojen ja Osaamon palvelut
Työelämän edustajat
Palvelujen käyttäjät
ELY
Kunnat
Lapin Liitto
Alueelliset työllisyyden ja osaamisen kehittämisen työryhmät
Muut uraohjaukseen liittyvät toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderymhää ovat laajemmin heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä muut työnhakijat, Lapin alueen työnantajat, elinkeinoelämä osaamisen kehittymisen myötä sekä palveluntuottajat nopeampien ja tehokkaampien reagointimahdollisuuksien myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 312

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 962

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 890

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 702

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Savukoski, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Simo, Posio, Rovaniemi, Pello, Ranua, Keminmaa, Inari, Kittilä, Kolari, Salla, Muonio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 68

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnittelussa on arvioitu osallistuvien henkilöiden sukupuolijakaumaa mm. kohderyhmän sukupuolijakauman perusteella ja tiedetään, että osallistujissa voi olla naisenemmistö. Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehty, mutta hankkeen toimenpiteissä otetaan sukupuolinäkökulma huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma sisällytetään hankkeen toimintaan siten, että huomioidaan toiminnan aikana mahdolliset sukupuolten väliset erot osallistumisessa. Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisvelvoite (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015) mahdollistamalla osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin kaikille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin uraohjausta, osaamista ja työllisyyttä edistävä palveluketju. Hankkeen toimenpiteet suunnataan tasapuolisesti ja hankkeen hyödyt ovat yhtäläiset kaikille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Työskentelymuodoissa otetaan huomioon jätteen määrän vähentäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Lapin toimijoiden yhteistyö saa hankkeen toimenpiteiden ansiosta uusia muotoja ja hankkeessa luotava palveluketju palvelee alueen elinkeinoelämää osaamisen kehittämisen ja työllisyyden ylläpitämisen näkökulmista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Toimenpiteillä tuotetaan uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju Lappiin.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon etäyhteyksien ja etätyövälineiden hyödyntäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 8
Hankkeen toimenpiteillä luodaan entistä paremmat mahdollisuudet työelämässä pysymiseen ja osaamisen kehittämiseen Lapissa. Aikuisten mahdollisuus oman asiantuntemuksensa kehittämiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen kohenee.
Tasa-arvon edistäminen 3 9
Kehitettävällä palveluketjulla pyritään luomaan entistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet työllisyyden ylläpitämiseen ja työelämässä pysymiseen Lapissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 8
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon yhdenvertaisuuden periaatteet. Tavoitteena on kaikkia yhdenvertaisesti palveleva palvelupolku ja uudet yhteistyön muodot uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden kehittämisen kentällä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

LUOTA-hankkeessa (ESR 1.5.2021-31.8.2022) luotiin ja kuvattiin Lapin uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluketju, joka tuottaa alueen työnhakijoille ja työnantajille saumatonta työelämän muutoksiin vastaavaa uraohjauksen, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen palvelutoimintaa. LUOTA:ssa kuvattu koordinoitu ja hyvin viestitty yhteistyö mahdollistaa tasapuolisen, laadukkaan ja sujuvan palvelupolutuksen toteuttamisen.

Kehittämistoiminta käynnistyi monialaisen verkoston ja toimijoiden tunnistamisella ja kokoamisella.
Palveluketjun menestystekijöihin perehdyttiin tutustumalla kansalliseen kehittämistyöhön sekä keräämällä työnhakijoilta ja työnantajilta tarpeita ja kokemuksia uraohjauksen, osaamisen ja työllisyyden palveluista. Kootun tarvekuvan pohjalta rakennettiin ja fasilitoitiin yhteiskehittämisen työpajatoimintaa ja asiantuntijatyöskentelyä. Työpajoissa 69 verkostotoimijaa rakensi yhteistä kuvaa seuraavien teemojen mukaisesti: 1) palveluiden kehittämistarpeet ja näkyväksi tekeminen, 2) tulevaisuuden yhteispalvelupiste, 3) vahvan yritysyhteistyön avaimet, 4) palveluketjun viestintä ja näkyvyys sekä 5) toiminnan koordinointi ja jalkauttaminen. Yhteiskehittäminen tiivisti verkostoyhteistyötä, tiedon jakamista ja synnytti palveluketjun kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoiminnan ydin oli tiedon, oppien ja työkalujen kokoaminen yhteistyön toteuttamista ohjaavaan toimintakäsikirjaan.

Palveluketjun sujuva toiminta rakentuu verkoston mukaan henkilöitymisen ja toimijoiden tuntemisen varaan. Muiksi menestystekijöiksi tunnistettiin toiminnan ja palveluiden tarkoituksenmukainen viestiminen ja näkyvyys. Palveluille ja toimijoille on luotava tiedonjakokanavat, aikaa ja paikkoja, jotka toimivat yhteistyön mahdollistajana. Yksilöllisten palvelupolkujen rakentaminen pohjautuu tähän tuntemiseen ja yhteistyöhön. Palveluita tuottavilla asiantuntijoilla on kaikilla oltava selkeä rooli kussakin asiakkaan tilanteen edistämisessä. Verkoston erilaiset, toisiaan täydentävät palvelut tulee olla myös selkeästi esitetyt ja houkuttelevasti ja helposti saatavilla. Kunnan työllisyyspalveluilla on kokoava rooli koulutus-, työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyössä. Yhteispalvelupiste nähtiin parhaana toiminnan organisoijana ja yhteistyön fasilitoijana. Sen olisi toimittava keskeisellä, näkyvällä ja tunnetulla paikalla, muiden palveluiden ympäröimänä. Yhteispalvelupisteiden rakenne mahdollistaa monialaisen yhteistyön johtamisen, myös toimintakulttuurin ja -tapojen osalta.

LUOTA-hankkeessa kerätyt ja kehitetyt yhteistoiminnan menestystekijät, työmenetelmät ja parhaat käytänteet on koottu LUOTA yhteistyöhön -toimintakäsikirjaan. Toimintakäsikirja kokoaa suuntaviivoja verkostotoiminnan ja prosessien koordinointiin sekä tulevaisuuden kehittämistyöhön. Lisäksi se tarjoaa asiantuntijoille tietoa ja työvälineitä oman työn ja verkostossa toimisen tueksi. Jokainen toimija on osaltaan vastuussa toimintaan sitoutumisesta ja yhteistyön arvostamisesta. Palveluketjulla luodaan arvoverkkoa, jossa jokainen tuottaa ja jokaiselle tuotetaan arvoa. Yhteiskehittämisen aikana tunnistetut alueelliset hyvät käytänteet on kuvattu onnistumistarinoiden muotoon. Ne toimivat innoittajana vertaiskehittämiselle. Toimintakäsikirjan tiedostoversio ja linkki Prezi-esitysversioon löytyvät osoitteesta: https://www.ulapland.fi/luota.