Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22440

Hankkeen nimi: VALO – Voimavaroja ja ohjausta nuorten siirtymävaiheisiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Valkealan Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0163408-0

Jakeluosoite: Kansanopistontie 53

Puhelinnumero: 05 341 4600

Postinumero: 47830

Postitoimipaikka: Hasula

WWW-osoite: http://www.valkealanopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Putkinen Suvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: opinto-ohjaaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.putkinen(at)valkealanopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 3009423

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään vahvistamaan nuorten hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen sekä vahvistamaan opinto- ja urasuunnittelutaitoja, opiskelu- ja työelämätaitoja ja opintoihin sitoutumista. Syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalinen vahvistaminen ovat muun toiminnan taustalla olevia tavoitteita. Covid19-koronavirusepidemian aiheuttamat haasteet nuorten opiskelulle näkyvät jo nyt, joten edellä mainituilla toiminnan tavoitteilla pyritään vahvistamaan nuorten mahdollisuuksia selvitä paremmin tästä erilaisesta ajanjaksosta tarjoten voimavaroja tuovaa ohjausta ja työskentelyä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti koulutusten siirtymävaiheissa olevat nuoret.


Hankkeen toteutus jaetaan viiteen osaan, joita ovat
1. Henkilökohtainen ohjaus
2. Pienryhmä- ja ryhmätyöskentely
3. Verkko-opetus ja -ohjaus
4. Luontotoiminta
5. Toimintamallien ja materiaalien kehittäminen sekä ohjausosaamisen kehittäminen

Hanke lisää nuorten hyvinvointia, kehittää heidän voimavarojaan eri osa-alueilla ja vahvistaa osallisuutta. Nuoret saadaan pysymään nykyisissä opinnoissaan tai he saavat tarvitsemaansa ohjausta ja tukea seuraavaa vaihetta ajatellen ja siten suunnitelmat jatkoa ajatellen selkeytyvät ja muuttuvat tavoitteellisemmiksi.
Hankkeella saadaan aikaan toimintamalleja ja materiaalia sekä kehitetään ohjausosaamista, joita jaetaan yhteistyötahojen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-29 vuotiaat nuoret, joilla on haasteita siirtymävaiheissa johtuen kehitystarpeista esimerkiksi hyvinvoinnissa, arjenhallinnassa, opinto- ja urasuunnittelussa, opiskelutaidoissa, opintoihin sitoutumisessa tai työelämätaidoissa.
Hankkeen kohderyhmiä ovat esimerkiksi:

- syrjäytyneet, syrjäytymässä tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
- henkilöt, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa tai ovat keskeyttämisvaarassa
- opiskelijat, joilla on elämänhallinnallisia tai hyvinvointiin liittyviä haasteita
- monikulttuuriset nuoret

Kouvolan seudun TE-palveluiden, etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon kanssa on keskusteltu alustavasti hankkeesta ja tiedostettu mahdollisuudet yhteistyöhön nuorten ohjauksessa. Lisäksi hankkeen kohderyhmään soveltuvia osallistujia löytyy hyvin todennäköisesti Valkealan kristilliseltä kansanopistolta, koska opiston opiskelijoista monet kuuluvat edellä mainittuihin kohderyhmiin jo lähtökohtaisesti nivelvaihekoulutusten opiskelijoina (kymppiluokka, kansanopiston pitkälinja oppivelvollisuusikäisille) ja aikuisten perusopetuksen opiskelijoina (maahanmuuttajat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Valkealan kristillisen kansanopiston ohjaustyötä toteuttavat henkilöt, hankkeessa yhteistyötä tekevät tahot (esim. TE-palvelut, etsivä nuorisotyö, Ohjaamo), kumppaniopisto Lieksan kristillinen opisto ja muut yhteistyötahot sekä Valkealan kristillisen kansanopiston muut opiskelijat ja henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 823

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 082

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 126 029

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 603

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 36

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty. Suunniteltujen kohderyhmien sukupuoli- ja ikäjakaumat vaihtelevat ryhmittäin ja lisäksi kohderyhmissä on monikulttuurisia nuoria, joten hankkeen kohderyhmä on varsin heterogeeninen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toteutetaan sukupuolisensitiivistä ohjausta kunkin sukupuolen erityistarpeita huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Koulutuksen siirtymävaiheissa tukeminen vahvistaa osaltaan sijoittumista koulutukseen ja työelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Yksi osa hankkeen keskeisistä sisällöistä on toimintamallien ja sähköisten opetus- ja ohjausmateriaalien kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Hankkeen keskeisimmät tavoitteet liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen. Nuorille tarjotaan erilaisia voimavaroja ja hyvinvointia lisääviä ohjauspalveluja. Hanke lisää nuorten hyvinvointia, kehittää heidän voimavarojaan eri osa-alueilla (itsetuntemus ja omat vahvuudet) ja lisää osallisuutta. Nuoret saadaan pysymään nykyisissä opinnoissaan tai he saavat tarvitsemaansa ohjausta ja tukea seuraavaa vaihetta ajatellen. Esimerkiksi luontotoiminta antaa erilaista näkökulmaa ja voimavaroja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa toteutetaan sukupuolisensitiivistä ohjausta kunkin sukupuolen erityistarpeita huomioiden (mies, nainen, muun sukupuolinen). Osallistujille pyritään tarjoamaan hankkeen aikana yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistumiseen sukupuolesta riippumatta. Huomioitavaa on myös eri kulttuurien vaikutus sukupuolinäkökulmiin. Hankkeen toimien (esim. yhteinen tekeminen) kautta pyritään edistämään tasa-arvoista suhtautumista hankkeen sisällä ja sitä kautta laajemminkin yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 4
Hankkeen toimilla ja sen luomien toimintamallien avulla pyritään auttamaan nuoria erityisesti hyvinvoinnillisissa ja opinnollisissa haasteissa ja sitä kautta myös tulevissa työelämän haasteissa, niin että jokaisella olisi edellytyksiä omista lähtökohdista mennä kohti seuraavaa vaihetta elämässään. Yhteisölliset ja osallistavat toiminnot lisäävät osaltaan hyvinvointia. Hankkeen kohderyhmään kuuluu erilaisia nuoria, joten esimerkiksi kulttuurien välinen vuorovaikutus mahdollistaa kulttuurien yhteiselon kehittymistä erilaisuuden kunnioituksen ja hyväksymisen kautta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 3
Hankkeen kautta nuorille mahdollistuu luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden hahmottaminen osana hyvinvointia. Luonto ja ympäristö tulevat tutummiksi ja lähestyttävämmäksi, ja jatkossa esimerkiksi luonnossa liikkumisesta voi muodostua osa vapaa-aikaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-