Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22445

Hankkeen nimi: Pirkanmaan Palkkaamo - PiPa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0906150-4

Jakeluosoite: Pinninkatu 51

Puhelinnumero: 0400913500

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.kvps.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koivurinne Satu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.koivurinne(at)kvps.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401828219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on tukea laadullisen ja tuloksellisen työhönvalmennuksen toteutumista, jonka seurauksena kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevien ihmisten työllisyys kasvaa Pirkanmaalla.

Tähän päästään seuraavin toimenpitein:

1. Perustetaan työhönvalmennuksen koordinaatiokeskus – Pirkanmaan Palkkaamo, PiPa.

2. Koordinaatiokeskus kokoaa ja ylläpitää yhteistyöverkostoja, jotka muodostuvat seuraavista Pirkanmaalla toimivista tahoista; työhönvalmentajista (järjestö, kaupunki, kunta, oppilaitos), työllistymistä edistävien palveluiden työntekijöistä, sosiaalipalveluiden työntekijöistä, työnantajista, kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevista työnhakijoista sekä tulevista työhönvalmentajista, jotka työskentelevät esimerkiksi toimintakeskuksessa ohjaajana kunnissa, joissa ei ole vielä työhönvalmennuspalvelua

3. Koordinaatiokeskus tarjoaa koulutusta työhönvalmentajille sekä työhönvalmennuspalveluja aloittavien kuntien työntekijöille. Koulutus pohjautuu tuloksellisen työhönvalmennuksen laatukriteereihin, ja sen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaista, laatukriteereihin pohjautuvaa työhönvalmennusta koko Pirkanmaan alueella.

4. Tehdään yhteistyötä pirkanmaalaisten yritysten ja työnantajien kanssa. Lisätään työnantajien tietoisuutta tukea tarvitsevan henkilön palkkaamisesta. Yhteistyöllä tuetaan työnantajia käytännössä ja vaikutetaan asenteisiin, jotka ovat usein epätietoisuudesta johtuvia ja esteenä tukea tarvitsevan henkilön palkkaamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuvat tai hankkeen viestinnän toimenpiteiden kohteena olevat pirkanmaalaiset:
- Kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevat työnhakijat
- Työhönvalmentajat
- Työnantajat (potentiaaliset työllistäjät)
- Kuntien vammaispalvelujen työntekijät
- TE-toimiston ja muiden työllistymistä edistävän toiminnan työntekijät


Hankkeen lopullisena hyödynsaajana ovat kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevat työnhakijat, mutta hankkeen toimenpiteet kohdistuvat heidän työllistymistään mahdollistaviin henkilöihin yhteistyömielessä ja verkoston asiantuntijuuden parantamisen näkökulmasta ottaen huomioon työnhakijoiden haasteet. Vain työnhakijoista(pääasiallinen kohderyhmä) ja koulutusprosessiin osallistuvilta (työhönvalmentajille/työhönvalmennusprosessin aloittavien kuntien työntekijöiltä, max 25 hlöä) kerätään aloitus/lopetusilmoitukset, muista voidaan kerätä osallistujalistat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pirkanmaalaiset hankkeen toiminnan ulkopuolelle jäävät ja Pirkanmaan ulkopuolella asuvat ja työskentelevät:
- Kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevat työnhakijat
- Työhönvalmentajat
- Työnantajat
- Kuntien vammaispalvelujen työntekijät
- TE-toimiston ja muiden työllistymistä edistävän toiminnan työntekijät

Hankkeen tulokset ulottuvat valtakunnallisesti laajalle KVPS:n verkostojen, mm. valtakunnallisen Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) Työn ja päivätoiminnan valiokunnan kautta. Valiokunnassa jaetaan aktiivisesti tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. KVPS:llä on valiokunnassa sihteerin rooli.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 172 499

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 499

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 033

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenkyrö, Nokia, Orivesi, Kangasala, Pirkkala, Ruovesi, Lempäälä, Virrat, Valkeakoski, Tampere, Vesilahti, Urjala, Ikaalinen, Pälkäne, Akaa, Ylöjärvi, Sastamala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 46

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristöanalyysiä sukupuolinäkökulmasta, mutta tutkimusten mukaan kehitysvamman tai muun syyn vuoksi erityisen tuen tarpeessa olevista henkilöistä pieni enemmistö on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma siten, että asiakkaiksi valikoituu sekä naisia että miehiä ja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on lisätä yhdenvertaisuutta, mutta ei erityisesti sukupuolen näkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen matkat kuljetaan mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä hyödyntäen. Jonkun verran painettuja esitteitä tarvitaan, mutta niitä tuotetaan harkitusti ja muu materiaali toteutetaan digitaalisina, joten niistä ei synny turhaa rasitusta luonnolle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Painettavat materiaalit suunnitellaan niin, että ne kestävät aikaa, eikä sisältö vanhene nopeasti, jolloin ne kestävät aikaa. Osa materiaaleista tuotetaan digitaalisina. Materiaalit ovat kaikille avoimia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeessa vaikutetaan ja vahvistetaan paikallisen elinkeinorakenteen saavutettavuutta ja sosiaalista vastuullisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeessa tuotetaan aineettomia tuotteita ja palveluita , joilla on positiivisia vaikutuksia yksilöihin ja sitä kautta yhteisöihin, joissa he elävät.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeen pääätavoite on edistää kohderyhmän sosiaalista osallisuutta, jolla on välittömiä hyvinvointivaikutuksia kohderyhmään ja välillisiä vaikutuksia yhteisöihin ja yhteiskuntaan
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 2
Hanke edistää yhdenvertaisuutta YKn Vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-