Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22448

Hankkeen nimi: Poweria!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0906150-4

Jakeluosoite: Pinninkatu 51

Puhelinnumero: 040 0913 500

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.kvps.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maisa Kosola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maisa.kosola(at)kvps.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503437755

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tukea monikulttuurisia, lievän kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevia ihmisiä löytämään oma opiskelu- ja työelämäpolkunsa.

Hankeessa vahvistetaan heidän itsetuntemustaan, vahvuuksiaaan ja sosiaalista osallisuuttaan, antaen samalla riittävää ja oikeanlaista tukea. Hankkeessa järjestetään ryhmä- ja yksilövalmennusta, jonka tuloksista ja tuotoksista kehitetään laajempaan käyttöön juurrutettava valmennusmalli. Valmennusmalli, työvälineet ja tukimateriaali käännetään kohderyhmän tarpeita palveleville kielille ja ne ovat vapaasti ladattavissa hankkeen aikana ja jälkeen sähköisestä materiaalipankista.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta kohderyhmän tuen tarpeista ja vahvuuksista. Vaikuttamistyötä tehdään muun muassa järjestämällä webinaareja ja osallistumalla yhteistyökumppaneiden tapahtumiin. Kohderyhmän näkyväksi tekeminen lisää ymmärrystä heidän osaamisestaan ja tuen tarpeistaan sekä antaa mahdollisuuksia päästä etenemään opiskelu- ja työelämässä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat monikulttuuriset henkilöt, joilla on lievä kehitysvamman tai muu syyn vuoksi erityisen tuen tarvetta, esimerkiksi nepsykirjoa (ADHD, ADD, Autismi, Tourette). Kohderyhmällä on usein haasteita perusarjessa, joiden myötä on hankala työllistyä. Suomalaisessa yhteiskunnassa toimimista ja sosiaalista osallisuutta voivat haitata sekä vamma että monikulttuurinen tausta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat ammatti- ja erityisammattioppilaitokset, kotoutumiskoulutusta järjestävät tahot, TE-palvelut, kunnat ja maakunnat, työnantajat, 3. sektorin toimijat sekä yksittäiset toimijat. Edellä mainitut toimijat saavat käyttöönsä lisätietoa kohderyhmän mahdollisuuksista sekä tuen tarpeista ja tukimuodoista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 194 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 763

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 194 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 763

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Nokia, Kangasala, Lempäälä, Tampere, Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristönanalyysia sukupuolinäkökulmasta, mutta sukupuolinäkökulma ja sukupuolisensitiivisyys eri kulttuureissa on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma siten, että hankkeen toiminnot ovat sukupuolisensitiivisiä ja toimenpiteissä huomioidaan eri kulttuurien lähtökohdat sukupuolinäkökulmaan, esimerkiksi tarvittaessa järjestetään tilaisuuksia erikseen miehille ja naisille. Hankeessa rohkaistaan erityisesti kohderyhmään kuuluvia naisia mukaan toimintaa, koska he ovat kohderyhmässä vähemmistönä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta sukupuolten väliseen tasa-arvoon vaikutetaan välillisesti sillä, että parannetaan kohderyhmä asemaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen matkat kuljetaan joukkoliikennettä hyödyntäen. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat pääosin digitaalisia,joten niistä ei synny ympäristöä rasittavia tuotantokuluja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hanke on kustannustehokas, koska lähes kaikki materiaalit ovat digitaalisia ja kaikille avoimia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeessa vaikutetaan ja vahvistetaan paikallisen elinkeinorakenteen saavutettavuutta ja sosiaalista vastuullisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeessa tuotetaan aineettomia tuotteita ja palveluita, joilla on positiviisia vaikutuksia yksilöihin ja sitä kautta yhteisöihin, joissa he elävät.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Hankkeen pääätavoite on edistää kohderyhmän sosiaalista osallisuutta, jolla on välittömiä hyvinvointivaikutuksia kohderyhmään ja välillisiä vaikutuksia yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 2
Hanke edistää yhdenvertaisuutta YKn Vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-