Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22452

Hankkeen nimi: Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA) -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Väentupa r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0751078-3

Jakeluosoite: Katajamäentie 6

Puhelinnumero: 0407453608

Postinumero: 41340

Postitoimipaikka: Laukaa

WWW-osoite: http://www.vaentupa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elisa Hyvärinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elisa.hyvarinen(at)vaentupa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405536961

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen perustuslaissa säädetään oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellytyksiä. Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Suomea turvaamaan riittävän toimeentulon kaikille. Perusturvan taso on Suomessa tällä hetkellä niin alhainen, ettei se riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Perusturvan varassa elävä ihminen ei selviä arjen välttämättömistä taloudellisista kuluista. Perusturvaetuuksien varassa elää THL:n (2019) mukaan Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä.

Covid-19 pandemia vaikutukset ovat osuneet kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja sen vaikutukset tulevat näkymään vielä kauan. Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeella on tarkoitus vastata covid-19 pandemian aiheuttamiin ongelmiin ja turvata heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perustarpeet. Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeessa vastataan suoraan kentältä tulleisiin tarpeisiin, joita ovat Nousukausi-hankkeen toiminnassa havaittuihin kehittämistarpeisiin haavoittuvassa elämäntilanteessa elävien ihmisten toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.

Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeen kohderyhmää ovat laukaalaiset henkilöt, joiden sosiaalinen osallisuus on heikoin ja heidän perustoimeentulonsa on vaarassa. Covid-19 pandemia on heikentänyt heidän elämänhallintaansa ja toimeentuloaan entisestään ja tuonut lisääntyvässä määrin ongelmia ja yksinäisyyttä. Ratkaisua haetaan myös nuorten syrjäytyneisyyden aiheuttamiin asumiseen ongelmiin sekä kiinnitetään huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan mm. syrjäytymisen ylisukupolvisuuden kierteen katkaisuun.
Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin konkreettisin toimenpitein
1. Kehitetään hävikkiruokajakelun koordinoinnin malli Laukaaseen. Mallin avulla vähennetään ruokahävikkiä ja mahdollistetaan heikommassa asemassa oleville mahdollisuus saada ruokaa. Tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittää selkeä malli hävikkiruokajakelun koordinointiin. Hankkeen aikana mallia pilotoidaan ja kehitetään edelleen asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on juurruttaa hävikkiruokajakelun toimintamalli yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten voimin ylläpidettäväksi vakiintuneeksi toiminnaksi. Toimintaan voisi osallistua joko lahjoittajan tai vapaaehtoisen roolissa.

2. Kehitetään valmentavan asumisen malli itsenäistymisen tukea tarvitseville nuorille laukaalaisille aikuisille sekä laitoskuntoutuksesta kotiutuville, arkeen tukea tarvitseville työikäisille. Tavoitteena on tukea nuorten sekä laitoksesta kotiutuvien kuntoutumista niin, että he pärjäävät arjessaan itsenäisesti ja ilman tukipalveluita. Tavoitteena on saada pitempi aikainen muutos asumisen ongelmiin selkeällä toiminnan mallilla sekä selkeän toimintamallin avulla saada aikaan pysyviä muutoksia nuorten ja työikäisten kuntoutujien arjen hallinnassa.

Hankkeessa molemmat mallit konseptoidaan ja kuvataan helposti jaettavaksi ja hyödynnettäväksi muille samoista asioista kiinnostuneille tahoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmää ovat laukaalaiset 16-64 vuotiaat syrjäytyneet henkilöt, joilla on ongelmia perustoimeentulon, asumisen tai elämänhallinnan kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-vapaaehtoistyöntekijät
-osallistujien läheiset
-sosiaalitoimi
-diakoniatyö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 594

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 647

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 239 594

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 127 647

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Laukaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Nousukausi-hankkeen pohjalta tehdystä tutkimuksesta ja hankkeen keräämien tilastotietojen pohjalta käy selville, että työelämän ulkopuolella on yhtä paljon naisia kuin miehiä Laukaassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulmasta katsottuna TUOJA-hanke on neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hanke huomioi vahvasti perustuslakia, tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hankkeen keskeiset toiminnat tukeutuvat kierrätystalouteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kierrätystalouden kautta vähennämme ilmastokuormaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeella on välitön vaikutus osallistujien hyvinvointiin ja osallisuuteen. Kun kohderyhmän hyvinvointi kasvaa, samalla kasvaa myös välillisesti heidän lähipiirinsä hyvinvointi.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tukea, turvaa ja tekoja TUOJA) -hankeessa edistetään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa eikä töitä jaotella sen perusteella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeessa jokainen hyväksytään sellaisena kuin hän on. Hyväksyminen omana itsenään vaikuttaa jokaisen oman arvon tunteeseen ja sitä kautta parantaa hyvinvointia.
Kulttuuriympäristö 3 4
Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA) -hanke pyrkii saamaan aikaan muutosta kulttuuriympäristöön ja sen aiheuttamiin ennakkoasetelmiin taloudellisesti heikommassa asemassa olevia kohtaan.
Ympäristöosaaminen 8 8
Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeessa toimintaympäristöön kuuluu kierrätystoiminta, hävikkiruuan käsittely, eteenpäin välittäminen ja logistiikka.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-