Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22455

Hankkeen nimi: Kokka kohti Kanta-Hämettä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0205303-4

Jakeluosoite: Hattelmalantie 8

Puhelinnumero: 0505533564

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.kktavastia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kurvinen Iiris

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektisihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iiris.kurvinen(at)kktavastia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4400452

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, 0626288-8
Hämeen yrittäjät ry., 0211295-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kokka kohti Suomea -hankkeiden tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä. Työperäisen maahanmuuton edistäminen koskettaa koko Kanta-Hämeen oppilaitos- ja elinkeinoelämän toimijaverkostoa, jolla on yhteinen tavoite lisätä Kanta-Hämeen pitovoimaa, houkuttavuutta sekä edistää hankkeen teemoja niin strategiatasolla päätöksentekoa tukien konkreettisin, käytännönläheisin kokeiluihin ja parantuneisiin palveluihin.

Hankkeen toimijoina ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Hämeen yrittäjät ry ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy.
Hankkeen päätavoitteet ovat:
-Työperäistä maahanmuuttoa edistävän palvelupolun rakentaminen 
-Maakunnassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kiinnittyminen työmarkkinoille
-Kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten työvoimatarpeisiin ja yritysten kansainvälisyyden vahvistaminen
-Työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyön vahvistaminen ja toimeenpanon suunnittelu

Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään yrityksiltä saatua signaaleja ja haastattelutietoa, joiden avulla luodaan analyysi nykyisistä palveluista ja niihin liittyvistä epäjatkuvuuskohdista. Tuloksena syntyvässä työllisyyden edistämisohjelmassa tarkastellaan rekrytointia palvelupolkuna sekä työnantajan että kansainvälisen osaajan ja hänen lähipiirinsä näkökulmasta. Hankkeessa kootaan olemassa olevaa palvelutarjontaa ja arvioidaan asiakkaiden polutusta kohti paikkakunnalle asettautumista sekä vahvistetaan organisaatioiden osaamista työperäisten maahanmuuttajien asiakaspalvelussa. Hankkeessa vaikutetaan myös maahanmuuttoa käsittelevään viestintään ja strategiatyöhön.

Hankkeen päätoteuttaja on Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hanke toteutuu 1.6.2021 – 31.5.2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Kansainväliset osaajat, jotka suuntautuvat työvoimapula-aloille ja haluavat työllistyä Kanta-Hämeeseen. Näihin osaajiin kuuluvat ulkomailla tai Suomessa asuvat kansainväliset osaajat sekä Kanta-Hämeen alueella asuvat työikäiset henkilöt, joilla on vieraskielinen tausta. Kohderyhmään kuuluvat myös kansainvälisen osaajan perheenjäsenet ja muut lähipiirin jäsenet, joiden asettautumisen onnistuminen vaikuttaa osaajan kiinnittymiseen paikkakunnalle ja alueen vetovoimaan.

2) Yritysten rekrytoinneista ja perehdytyksestä vastaavat, joilla on tarve rekrytoida ja perehdyttää kansainvälisiä osaajia työvoimapula-aloille. Henkilöt voivat toimia HR-tehtävissä, esimiehinä, työpaikan perehdyttäjinä tai yrittäjinä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat
- Kanta-Hämeen yritykset ja elinkeinoelämä, joilla on hankkeen ansiosta paremmat valmiudet rekrytoida kansainvälisiä osaajia etenkin työvoimapula-aloille ja täten vahvistaa osaavan työvoiman saatavuus
- Kanta-Hämeen oppilaitokset, joissa on kehittynyt tapoja työelämäyhteistyöhön kansainvälistymisen vahvistamisessa ja kansainvälisten opiskelijoiden työelämäkohtaannon tukemisessa
- Kanta-Hämeen maakunta, jossa pitovoiman avulla saadaan väestökehitys myönteiseksi, elinkeinoelämälle varmistettua riittävä osaava työvoima sekä tuettua kansainvälisten osaajien työllistymistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 242 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 139 742

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 313 128

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 173 987

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Hausjärvi, Hämeenlinna, Riihimäki, Ypäjä, Jokioinen, Tammela, Loppi, Janakkala, Hattula, Forssa, Humppila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmää ei eritellä sukupuolen mukaisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelujen kehittämisessä otetaan huomioon perheenjäsenten ja lasten näkökulma
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työvoimatarpeet eivät eriydy sukupuolen mukaisesti tämän hankkeen näkökulmasta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Sähköiset ohjauspalvelut vähentävät matkustamisen tarpeita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia ilmaston muutoksen aiheuttamiin riskeihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia vesistöihin, maaperään tai ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hanke vahvistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävyyttä tukemalla osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa, työelämän kansainvälistymisessä ja monimuotoistumisessa, minkä avulla saadaan resilienssiä ja innovatiivisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Hanke keskittyy kehittämään osaamista, aineettomia palveluita ja rakenteita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hankkeet vaikutukset vahvistavat alueellisia verkostoja ja asiantuntijuuden liikkuvuutta yli organisaatiorajojen paikallisesti. Asiantuntijuus ja osaaminen löytyvät aiempaa lähempää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hanke edistää kansainvälisten osaajien työllisyyttä sekä kiinnittymistä ja elinkeinoelämän kasvua, molemmat tekijät vahvistavat hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 2
Hanke ei ole varsinainen tasa-arvohanke. Mm. kansainvälisten osaajien uraohjauksessa otetaan kuitenkin huomioon se, että monissa kulttuureissa ammatinvalinta on hyvin sukupuolittunutta. Pyritään vahvistamaan uskallusta ohjautua myös urapolulle, joka ei ole omalla sukupuolelle tavanomainen. Näin saadaan malleja ja esimerkkejä ei-tyypillisille aloille työllstyvistä kansainvälisistä osaajista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke edistää vahvasti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tukemalla vähemmistöjen asemaa työmarkkinoilla ja osallisuutta yhteiskunnassa samalla monimuotoistaen kulttuuria.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toiminta kulttuuriympäristön suhteen on neutraali
Ympäristöosaaminen 0 3
Hankkeen toiminta ympäristöosaamisen suhteen on on välillisesti positiivinen, mikäli ympäristöosaajia asettuu ulkomailta maakuntaan

9 Loppuraportin tiivistelmä

-